СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ДЕРЖАВНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮСВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ДЕРЖАВНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

  • Софія Відливана Університет державної фіскальної служби України
  • Олена Коляда Університет державної фіскальної служби України
Ключові слова: державний борг, зовнішня заборгованість, управління державним боргом, борговий тягар

Анотація

У статті досліджено основні аспекти формування зовнішньої заборгованості у світі та причини її виникнення, джерела приросту зовнішнього боргу та механізм регулювання розміру зовнішньої заборгованості. Наведено статистичні матеріали, які відображають сучасний стан зовнішнього боргу та його динаміку протягом останніх років. Проаналізовано сучасний стан зовнішнього боргу держав, які займають лідируючі позиції у світі за розміром зовнішнього боргу, але попри це доволі ефективно використовують запозичені ресурси. Розглянуто вплив зовнішньої заборгованості на економічне зростання держав та інструменти, які вони застосовують з метою уникнення боргової кризи. Досліджено світовий досвід ефективного управління зовнішньою заборгованістю та основні інструменти, які при цьому використовуються.

Посилання

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2010. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Ілюсь Р.С. Державний борг: структура та механізм формування. URL: https://studfiles.net/preview/2399191/ (дата звернення 2.02.2019).

Обслуговування державного зовнішнього боргу. URL: http://readbookz.com/book/55/2144.html (дата звернення 1.02.2019).

Нетудихатка Д.О. Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її вирішення. URL: http://www.tnu.in.ua/study/refs/d95/file260055.html. (дата звернення 2.02.2019)

Бондарук Т.Г. Внутрішній борг України та проблеми його регулювання. Наукові праці НДФІ. 2011. № 6. С. 40-45.

Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: підручник. Знання. 2014. 703 с.

Счетчик внешнего долга США. 2017. URL: http://webdiscover.ru/v/22301. (дата звернення 2.02.2019)

США найбільший боржник у світі і при цьому - найбільша економіка. Як маніпулюють показником держборгу. 2017. URL: https://espreso.tv/article/2017/09/18/ne_lyakayte_mene_ derzhborgom_yak_manipulyuyut_cym_pokaznykom. (дата звернення 31.01.2019)

Японська економіка вже 20 років стабільна, і це погано. Чому? 2017. URL: https://espreso.tv/article/2017/10/20/chomu_yaponci_nenavydyat_ uryad_ za_ stabilnist_v_ekonomici_yaka_yikh_vbyvaye. (дата звернення 31.01.2019)

Державний борг Італії встановив новий рекорд. 2017. URL: http://zik.ua/news/2017/07/14/derzhavnyy_borg_italiya_vstanovyv_novyy_rekord_1132427. (дата звернення 31.01.2019)

Економічна правда: Держборг Італії досяг історичного максимуму в 2,26 трильйона євро. 2017. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2017/05/16/624856/. (дата звернення 29.01.2019)

Державний борг Іспанії. Євростат. 2017. URL: http://ec.europa.eu/eurostat. (дата звернення 30.01.2019)

Кореспондент: Держборг Іспанії перевалив за столітній максимум. 2017. URL: https://ua.korrespondent.net/ business/economics/3733305-derzhborh-ispanii-perevalyv-za-stolitnii-maksymum. (дата звернення 03.02.2019)

Газета «Le Point». 2017. URL: http://www.lepoint.fr/. Київ. 2017. (дата звернення 01.02.2019)

РБК-Україна: Держборг Франції зріс до історичного максимуму. 2017. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/gosdolg-frantsii-vyros- istoricheskogo-maksimuma-1498813783.html. (дата звернення 02.02.2019)

Подвінская Є.С. Про управління зовнішнім боргом. 2012. Київ. № 3.

Саркісянц А.Г. Система міжнародних боргів. Київ. 2009.

Раков О. Ілюкевіч С. Інструментарій управління державним боргом. Банківський вісник. Київ. 2013. № 22.

Курлипо А. Зовнішнє фінансування - крок до розвитку економіки. Фінанси. Облік. Аудит. Київ. 2014. № 11.

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 roku № 2456-VI [The Budget Code of Ukraine dated 08.07.2010 № 2456-VI] (electronic resource). Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 .

Ilya R.S. Derzhavnyi borh: struktura ta mekhanizm formuvannia [State debt: structure and mechanism of formation] (electronic resource). Available at: https://studfiles.net/preview/2399191/ (accessed 2 February 2019).

Obsluhovuvannia derzhavnoho zovnishnoho borhu [Maintenance of public external debt] (electronic resource). Available at: http://readbookz.com/book/55/2144.html (accessed 1 February 2019).

Netudichatka D.O. Problema zovnishnoi zaborhovanosti krain ta shliakhy yii vyrishennia [The problem of external debt of countries and ways of its solution] (electronic resource). Available at: http://www.tnu.in.ua/study/refs/d95/file260055.html (accessed 2 February 2019).

Bondaruk T.G. (2011) Vnutrishnii borh Ukrainy ta problemy yoho rehuliuvannia [Domestic debt of Ukraine and problems of its regulation]. (Scientific works of NDFI), no. 6, pp. 40-45. (in Ukrainian)

Bazilevich V.D., Bazilevich K.S., Balastrik L.O. (2014) Makroekonomika [Macroeconomics]. Kyiv: Knowledge, pp. 703. (in Ukrainian)

(2017) Schetchyk vneshneho dolha SShA [US External Debt Counter] (electronic resource). Available at: http://webdiscover.ru/v/22301 (accessed 2 February 2019).

(2017) SShA naibilshyi borzhnyk u sviti i pry tsomu - naibilsha ekonomika. Yak manipuliuiut pokaznykom derzhborhu [The United States is the largest debtor in the world and, at the same time, is the largest economy. How to manipulate the index of public debt] (electronic resource). Available at: https://espreso.tv/article/2017/09/18/ne_lyakayte_mene_derzhborgom_yak_manipulyuyut_cym_pokaznykom (accessed 31 January 2019).

(2017) Iaponska ekonomika vzhe 20 rokiv stabilna, i tse pohano. Chomu? [The Japanese economy has been stable for 20 years, and it's bad. Why?] (electronic resource). Available at: https://espreso.tv/article/2017/10/20/chomu_yaponci_nenavydyat_uryad_za_stabilnist_v_ekonomici_yaka_yikh_vbyvaye (accessed 31 January 2019).

(2017) Derzhavnyi borh Italii vstanovyv novyi rekord [The public debt of Italy established a new record] (electronic resource). Available at: http://zik.ua/news/2017/07/14/derzhavnyy_borg_ italiya_vstanovyv_novyy_rekord_1132427 (accessed 31 January 2019).

(2017) Ekonomichna pravda: Derzhborh Italii dosiah istorychnoho maksymumu v 2,26 tryliona yevro [Economic truth: Italy's national debt reached a historic maximum of 2.26 trillion euros] (electronic resource). Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2017/05/16/624856/ (accessed 29 January 2019).

(2017) Derzhavnyi borh Ispanii. Yevrostat [State debt of Spain. Eurostat] (electronic resource). Available at: http://ec.europa.eu/eurostat (accessed 30 January 2019).

(2017) Korespondent: Derzhborh Ispanii perevalyv za stolitnii maksymum. [Correspondent: The Gosborg of Spain has exceeded the centennial maximum] (electronic resource). Available at: https://ua.korrespondent.net/business/economics/3733305-derzhborh-ispanii-perevalyv-za-stolitnii-maksymum (accessed 3 February 2019).

(2017) Hazeta «Le Point» ["Le Point" newspaper] (electronic resource). Available at: http://www.lepoint.fr/ (accessed 1 February 2019).

(2017) [RBC-Ukraine: The national debt of France has grown to a historical high] (electronic resource). Available at: https://www.rbc.ua/ukr/news/gosdolg-frantsii-vyros-istoricheskogo-maximuma-1498813783.html (accessed 2 February 2019).

Podvinskaya Ye.S. (2012) Pro upravlinnia zovnishnim borhom [About management of external debt] Kyiv: no. 3. (in Ukrainian)

Sargisyan A.G. (2009) Systema mizhnarodnykh borhiv [System of international debts] Kyiv. (in Ukrainian)

Rakov O., Ilyukevich S. (2013) Instrumentarii upravlinnia derzhavnym borhom. [Instruments of Public Debt Management] Kyiv: Bankivskyi visnyk, no. 22.

Kurlipo A. (2014) Zovnishnie finansuvannia - krok do rozvytku ekonomiky [External financing - a step towards economic development] Kyiv: Finansy. Oblik. Audyt, no. 11.

Переглядів статті: 357
Завантажень PDF: 524
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Відливана, С., & Коляда, О. (2019). СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ДЕРЖАВНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮСВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ДЕРЖАВНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ