ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Лідія Костирко Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0003-2713-2364
  • Елєонора Чернодубова Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: внутрішній контроль, екологічні витрати, промислові підприємства, управління, фінансова безпека, екологічна відповідальність

Анотація

Стаття присвячена розкриттю передумов, сутності та пріоритетних напрямків формування системи внутрішнього контролю екологічних витрат як інструменту забезпечення фінансової безпеки підприємств. Проаналізовано передумови раціональної організації внутрішнього контролю екологічних витрат на промислових підприємствах та завдання, які він покликаний вирішити для досягнення цілей їх фінансової безпеки. Розкрито роль внутрішнього контролю екологічних витрат в забезпеченні користувачів контрольно- оцінною інформацією, необхідною для ухвалення оптимальних управлінських рішень, що дасть змогу певною мірою врахувати ризики та реалізувати шанси екологічно свідомого підприємства з позицій забезпечення збереження природних ресурсів для суспільства та як сировини для підприємства. Особлива увага приділена розкриттю функцій і завдань внутрішнього контролю в управлінні екологічними витратами підприємств у сучасних умовах невизначеності. Систематизовано класифікацію екологічних витрату та доведено необхідність виділення екологічних витрат у самостійний об‘єкт контролю. Запропонована послідовність контрольних дій сприятиме раціональній організації внутрішнього контролю екологічних витрат в забезпеченні фінансової безпеки та екологічної відповідальності підприємств.

Посилання

Офіційний сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. (2023, 02 січня). Євроінтеграція. URL: https://mepr.gov.ua/timeline/evrointegraciya.html

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2697-19

Жук В. М. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві. Агроекологічний журнал. 2012. № 2. С. 18-23.

Чижевська М.Б., Чернодубова Е.В., Сидоренко-Мельник Г.М., Куява Б.М. Аналіз факторів технологічного розвитку та забезпечення фінансово-економічної безпеки інноваційно орієнтованого підприємства в умовах соціальної економіки. Ефективна економіка. 2024. № 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.62

Букалo Н. Екологічні витрати, їх економічна природа та стан. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 1. С. 128-137.

Совик М. І. Необхідність упровадження обліку екологічних витрат в умовах здійснення економічної діяльності згідно з концепцією сталого розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 19 (3). С. 61–64.

Савченко О.Ф. Екологічні витрати: проблеми права, обліку та оподаткування. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 11–19.

Гриценко О.І. Екологічний облік: визначення перспектив та основних засад упровадження. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 678–683.

Голов С. Класифікація витрат і методи калькулювання собівартості в управлінському обліку. Податкове планування. 2006. № 2. С. 25–27.

Кондратюк О. М. Облік і аналіз екологічних витрат промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кан. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Київ, 2008. 21 с.

ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування ISO. URL: https://www.iso.org/ru/iso-14001-environmental-management.html.

Костирко Л., Костирко Р., Середа О., Чернодубова Е. Фінансове забезпечення сталого розвитку підприємств в умовах економіко-екологічних імператив. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. № 4 (39). С. 87–98.

Ofitsijnyj sajt Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy. (2023, 02 sichnia). Yevrointehratsiia [Official website of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. Eurointegration]. Available at: https://mepr.gov.ua/timeline/evrointegraciya.html.

Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku. Zakonodavstvo Ukrainy: veb-sajt [On the Basic Principles (strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030. Legislation of Ukraine: website]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2697-19.

Zhuk V. M. (2012). Ekolohichni aspekty bukhhalters'koho obliku v ahropromyslovomu vyrobnytstvi [Environmental aspects of accounting in agricultural production]. Ahroekolohichnyj zhurnal, Vol. 2, pp. 18–23.

Chyzhevs'ka M.B., Chernodubova E.V., Sydorenko-Mel'nyk H.M., Kuiava B.M. (2024). Analiz faktoriv tekhnolohichnoho rozvytku ta zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky innovatsijno oriientovanoho pidpryiemstva v umovakh sotsial'noi ekonomiky [Analysis of the factors of technological development and ensuring the financial and economic security of an innovatively oriented enterprise in the conditions of the social economy]. Efektyvna ekonomika. vol. 2. Available at: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.62

Bukalo N. (2019). Ekolohichni vytraty, ikh ekonomichna pryroda ta stan [Ecological costs, their economic nature and condition]. Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 1, pp. 128–137.

Sovyk M. I. (2018). Neobkhidnist' uprovadzhennia obliku ekolohichnykh vytrat v umovakh zdijsnennia ekonomichnoi diial'nosti zghidno z kontseptsiieiu staloho rozvytku [The necessity of implementation of the environmental costs accounting according to sustainable development]. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 19 (3), pp. 61–64.

Savchenko O.F. (2015). Ekolohichni vytraty: problemy prava, obliku ta opodatkuvannia [Environmental costs: problems of law, accounting and taxation]. Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 11–19.

Hrytsenko O.I. (2016). Ekolohichnyj oblik: vyznachennia perspektyv ta osnovnykh zasad uprovadzhennia [Environmental accounting: identification of prospects and basic principles of the implementation]. Ekonomika i suspil'stvo, vol. 2, pp. 678–683.

Holov S. (2006). Klasyfikatsiia vytrat i metody kal'kuliuvannia sobivartosti v upravlins'komu obliku [Cost classification and costing methods in management accounting]. Podatkove planuvannia, vol. 2, pp. 25–27.

Kondratiuk O. M. (2008). Oblik i analiz ekolohichnykh vytrat promyslovykh pidpryiemstv [Accounting and analysis of ecologic costs of industrial enterprises]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: 08.00.09 «Bukhhalters'kyj oblik, analiz ta audyt». Kyiv, 21 p.

DSTU ISO 14001:2015 Systemy ekolohichnoho upravlinnia. Vymohy ta nastanovy schodo zastosovuvannia ISO [SSU ISO 14001:2015 Environmental management systems. Requirements and guidelines for use ISO]. Available at: https://www.iso.org/ru/iso-14001-environmental-management.html.

Kostyrko L., Kostyrko R., Sereda O., Chernodubova E. (2021). Finansove zabezpechennia staloho rozvytku pidpryiemstv v umovakh ekonomiko-ekolohichnykh imperatyv [Financial support of sustainable development of enterprises in the conditions of economic and ecological imperatives]. Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii i praktyky, vol. 4 (39), pp. 87–98.

Переглядів статті: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Костирко, Л., & Чернодубова , Е. (2024). ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-70
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ