ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: концепція вартісно-орієнтованого управління, обліково-аналітичне забезпечення, вартість підприємства, облікова політика, принципи бухгалтерського обліку, фінансова звітність

Анотація

У статті розглянуто передумови розвитку вартісно-орієнтованої концепції управління підприємством, основні методики щодо її оцінювання. Визначено цілі оцінки вартості підприємства для різних груп користувачів та основні джерела інформації для його здійснення. Розглянуто компоненти та ключові напрямки для практичного розуміння сутності вартісно-орієнтованого управління спираючись на інтереси різних груп зацікавлених осіб, визначено джерела інформації для їх забезпечення. Розглянуто методи оцінювання бізнесу та способи їх застосування. Встановлено, що такі елементи системи обліково-аналітичного забезпечення, як облікова політика, фінансова звітність, аналітична інформація за бухгалтерськими рахунками, використання принципів бухгалтерського обліку, мають суттєвий вплив на побудову та реалізацію концепції вартісно-орієнтованого управління підприємством.

Посилання

Іоргачова М. І., Ковальова О. М., Коцюрубенко Г. М. Вартісно-орієнтоване управління в системі корпоративного управління компанією. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 111–115.

Стащук О.В. Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємства. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 42.

Моісеєв В.В., Домбровська С.О. Переваги та недоліки вартісно-орієнтованого підходу до управління підприємством. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2020. Випуск 40. С. 63–67.

Романишин В.О., Ровний Я.А. Інструменти вартісно-орієнтованого управління підприємством. URL: https://svitppt.com.ua/ekonomika/instrumenti-vartisnoorientovanogo-upravlinnya-pidpriemstvom.html (дата звернення: 10.05.2024 р.).

Крейдич І.М., ГагарінА.О. Проблеми вартісно-орієнтованого управління розвитком підприємства. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут» . 2016. № 13. URL: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80123 (дата звернення: 12.05.2024 р.).

Татаринова К. Ю. Стоимостно-ориентированное управление компанией или создание стоимостного мышления. Молодой ученый. 2016. № 7. С. 1002–1006.

Косорукова І. В Вартість-орієнтований підхід до аналізу конкурентоспроможності бізнесу. Сучасна конкуренція. 2013. № 2 (38). С. 74–84.

Гавва В.Н. та Божко Е.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 224 с.

Костирко Л.А., Терещенко О.О., Костирко Р.О., Середа О.О. Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємств. Сєвєродонецьк: Вид-во ім.В.Даля. 2019. 466 с.

Чут М. Вартісноорієнтоване управління підприємством в умовах воєнного стану: особливості та проблеми. Проблеми і перспективи економіки та управління, 2023. Випуск 4 (36), с. 365–374.

Старостенко Г.Г., Сурженко А.В. Вартісно-орієнтоване управління фінансами в сучасних реаліях ведення бізнесу в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 3 (7). С. 178–186.

Iorhachova M. I., Kovalʹova O. M., Kotsyurubenko H. M. (2020) Vartisno-oriyentovane upravlinnya v systemi korporatyvnoho upravlinnya kompaniyeyu [Value-oriented management in the system of corporate management of the company]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, vol. 5, pp. 111–115.

Stashchuk O.V. (2022) Vartisno-oriyentovane upravlinnya finansamy pidpryyemstva [Value-oriented management of enterprise finances]. Ekonomika ta suspilʹstvo – Economy and society, vol. 42.

Moiseyev V.V., Dombrovsʹka S.O. (2020) Perevahy ta nedoliky vartisno-oriyentovanoho pidkhodu do upravlinnya pidpryyemstvom [Advantages and disadvantages of a value-oriented approach to enterprise management]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic sciences series, vol. 40, pp. 63–67.

Romanyshyn V.O., Rovnyy YA.A. Instrumenty vartisno-oriyentovanoho upravlinnya pidpryyemstvom [Tools of value-oriented enterprise management]. Available at: https://svitppt.com.ua/ekonomika/instrumenti-vartisnoorientovanogo-upravlinnya-pidpriemstvom.html (Access date: 10.05.2024).

Kreydych I.M., HaharinA.O. (2016) Problemy vartisno-oriyentovanoho upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva [Problems of value-oriented management of enterprise development]. Ekonomichnyy visnyk NTUU «Kyyivsʹkyy politekhnichnyy instytut» – Economic Bulletin of NTUU "Kyiv Polytechnic Institute", vol. 13. Available at: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80123 (Access date: 12.05.2024).

Tatarinova K. YU. (2016) Stoimostno-oriyentirovannoye upravleniye kompaniyey ili sozdaniye stoimostnogo myshleniya [Cost-oriented company management or the creation of cost thinking]. Molodoy uchenyy – Young scientist, vol. 7, pp. 1002–1006.

Kosorukova I. V. (2013) Vartist-oriientovanyi pidkhid do analizu konkurentospromozhnosti biznesu [Cost-oriented approach to the analysis of business competitiveness]. Suchasna konkurentsiia – Modern competition, vol. 2 (38), pp. 74–84.

Havva V.N., Bozhko E.N. (2004) Potentsial pidpryyemstva: formuvannya ta otsinyuvannya: navch. posibnyk [Enterprise potential: formation and evaluation: education. manual]. Kyiv.: Tsentr navchalʹnoyi literatury. 224 p. (in Ukrainian)

Kostyrko L.A., Tereshchenko O.O., Kostyrko R.O., Sereda O.O. (2019) Vartisno-oriyentovane upravlinnya finansamy pidpryyemstv [Value-oriented management of enterprise finances]. Syevyerodonetsʹk: Vyd-vo im.V.Dalya. 466 p. (in Ukrainian)

Chut M. (2023) Vartisnooriyentovane upravlinnya pidpryyemstvom v umovakh voyennoho stanu: osoblyvosti ta problemy [Value-oriented enterprise management in the conditions of martial law: features and problems]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya – Problems and prospects of economics and management, vol. 4 (36), pp. 365–374.

Starostenko H.H., Surzhenko A.V. (2016) Vartisno-oriyentovane upravlinnya finansamy v suchasnykh realiyakh vedennya biznesu v Ukrayini [Value-oriented financial management in modern realities of doing business in Ukraine]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya – Problems and prospects of economics and management, vol. 3 (7), pp. 178–186.

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Воськало, Н., Пунько, А., & Яцук , Т. (2024). ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-61
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ