МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Світлана Бурлан Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0002-1838-6891
  • Леонід Прокопович Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0003-2561-8862
Ключові слова: прибуток підприємства, підприємства з виробництва хлібопродуктів, регресія, метод головних компонент, k-ближніх сусідів, k-ближніх сусідівдерево рішення

Анотація

Розглянуті питання підвищення достовірності оцінювання рівня чистого прибутку на підприємствах з виробництва хлібопродуктів. В роботі були побудовані однофакторні та багатофакторні регресійні моделі за методом найменших квадратів. Приймаючи до уваги наявність мультиколінеарності між факторами, для побудови багатофакторних моделей методом найменших квадратів значення факторів були перетворені за допомогою методу головних компонент. Всі моделі побудовані за методом найменших квадратів за різних причин були усунені від подальшого дослідження. На наступному етапі дослідження побудовані багатофакторні моделі оцінювання рівня чистого прибутку за допомогою методів: k-ближніх сусідів та бінарного дерева рішень. Регресійна модель на основі бінарного дерева рішень пройшла всі перевірки та її можна рекомендувати для прогнозування величини чистого прибутку на підприємствах з виробництва хлібопродуктів.

Посилання

Волошина О.А., Кордзаія І.А., Даценко С.М., Ульченко А.М. Методичні підходи до аналізу доходів підприємства та факторів їх формування. Ефективна економіка. 2019. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/49.pdf

Єпіфанова І.Ю., Гуменюк В.С. Методика оцінювання прибутковості підприємства. Економіка і суспільство. 2017. № 12. С. 251–254. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/42.pdf

Максімова М.В., Чередниченко Д.С. Теоретичні підходи до формування системи показників оцінки прибутку підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/46.pdf

Міщенко Я.О. Статистичний аналіз прибутку та рентабельності малих підприємств. Економіка АПК. 2010. № 9. С. 49–55. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/9_2010/11.pdf

Поддєрьогін А.М., Скочій С.В. Факторний аналіз формування прибутку виробничого підприємства. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2018. № 2. С. 304–318. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/268453122.pdf

Ткаченко І.С., Проскурович О.В. Економіко-математичне моделювання фінансового результату підприємства. Економіка: реалії часу. 2017. № 3. С. 84–94. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2017/No3/84.pdf

Voloshyna O.A., Kordzaia I.A., Datsenko S.M., Ulchenko A.M. (2019) Metodychni pidkhody do analizu dokhodiv pidpryiemstva ta faktoriv yikh formuvannia [Methodical approaches to analysis of enterprises income and factors of their formation] Efektyvna ekonomika, no. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/49.pdf

Yepifanova I.Yu., Humeniuk V.S. (2017) Metodyka otsiniuvannia prybutkovosti pidpryiemstva [Methodology of estimating the profitability of an enterprise]. Economy and Society, no. 12, pp. 251–254. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/42.pdf

Maksimova M.V., Cherednichenko D.S. (2019) Teoretychni pidkhody do formuvannia systemy pokaznykiv otsinky prybutku pidpryiemstva [Theoretical approaches to forming the system of enterprise Performance measures]. Efektyvna ekonomika, no. 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/46.pdf

Mishchenko Ya.O. (2010) Statystychnyi analiz prybutku ta rentabelnosti malykh pidpryiemstv [Statistical analysis of profit and profitability of small enterprises]. Ekonomika APK, no. 9, pp. 49–55. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/9_2010/11.pdf

Poddyerogin A.M., Skochii S.V. (2018) Faktornyi analiz formuvannia prybutku vyrobnychoho pidpryiemstva [Factor analysis of production company’s profit making]. Collection of scientific works of the University of the State Fiscal Service of Ukraine, no. 2, pp. 304–318. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/268453122.pdf

Tkachenko I.S., Proskurovych O.V. (2017) Ekonomiko-matematychne modeliuvannia finansovoho rezultatu pidpryiemstva [Economic and mathematical modeling of enterprise’s financial results]. Economics: time realities, no. 3. Available at: https://economics.net.ua/files/archive/2017/No3/84.pdf

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Бурлан, С., & Прокопович, Л. (2024). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-48
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають