РОЛЬ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ

  • Тарас Cус Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: бюджет, програмно-цільове фінансування, інновації, аграрний сектор, регіон

Анотація

Розглянуто переваги й особливості програмно-цільового підходу. Розкрито сутність програмно-цільового фінансування як методу прогнозування і використання фінансових ресурсів, необхідних для досягнення програмових цілей, з можливістю відстежування ефективності, прозорості та своєчасності здійснення видатків ыз залученням бюджетних коштів протягом періоду реалізації програм економічного розвитку. Зазначено особливості програмно-цільового фінансування інноваційного розвитку аграрного сектору регіону. Запропоновано в процесі програмно-цільового фінансування проводити узгоджену фінансову підтримку інноваційних програм, страхування за рахунок бюджетних коштів можливих ризиків під час використання складних нововведень та покриття зростаючих витрат на початковому етапі впровадження інновацій. Основна ідея програмно-цільового фінансування – концентрація обмежених ресурсів на вирішенні пріоритетних завдань інноваційного розвитку та розроблення програм і відповідного співфінансування з бюджетів різних рівнів та інших джерел.

Посилання

Андрощук Г.О. Економічний механізм стимулювання інновацій Проблеми науки. 2000. № 1.С. 24–30.

Колодізєв О.М. Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки: монографія Харків: ВД ІНЖЕК, 2009. 278 с.

Кириленко О. П. Фінанси : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 1998. 163 с

Крисальний О.В. Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності. Економіка АПК. 2005. № 8. С. 10–13.

Заруба П.І. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: здобутки і перспективи. Фінансове право у ХХІ сторіччі:здобутки та перспективи : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конференції. Київ: Алерта, 2011. С. 98–101.

Якимчук Н.Я. Розпорядники бюджетних коштів: система та правовий статус : монографія Чернівці: вид-во ЧНУ, 2009. 647 с.

Шаров Ю. Інноваційні інструменти публічного адміністрування: європейський контекст. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-1/doc/1/01.pdf . (дата звернення10.01.2019)

Бюджетний кодекс України від 8 лип. 2010 р. № 2456-VI URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17. . (дата звернення10.01.2019)

Androshchuk H.O. (2000 ) “Economic mechanism for stimulating innovation”, Problems of science, vol. 1, pp. 24–30.

Kolodizjev O.M. (2009) Metodologhichni zasady finansovogho zabezpechennja upravlinnja innovacijnym rozvytkom ekonomiky: monoghrafija [Methodological principles of financial support for management of innovative development of the economy:monograph] Kh.: VD INZhEK [in Ukrainian].

Kyrylenko O. P.(1999) Finansy : navch. posib. [Finances ] Ternopilj: Ekonomichna dumka. [in Ukrainian].

Krysalnyi O.V. (2005 ) “Organizational and economic features of innovation activity”, Ekonomika APK, vol. 8, pp. 10–13.

Zaruba P.I. (2011) Proghramno-ciljovyj metod u bjudzhetnomu procesi: zdobutky i perspektyvy.[ The program-target method in the budget process: achievements and perspectives]. Finansove pravo u XXI storichchi: zdobutky ta perspektyvy: zb. nauk. pracj za materialamy Mizhnar. nauk.-prakt. konferenciji.(pp.98-101) Kyiv: Alerta. [in Ukrainian].

Jakymchuk N.Ja. (2009) Rozporjadnyky bjudzhetnykh koshtiv: systema ta pravovyj status : monoghrafija [Budget funds managers: system and legal status: monograph]. Chernivci. [in Ukrainian].

Sharov Ju. Innovacijni instrumenty publichnogho administruvannja: jevropejsjkyj kontekst.[ Innovative tools for public administration: the European context].Retrieved from: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-1/doc/1/01.pdf. [in Ukrainian].

Bjudzhetnyj kodeks Ukrajiny vid 8 lyp. 2010 r. # 2456-VI [Budget Code of Ukraine from 8.07/2010 No. 2456-VI]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 233
Завантажень PDF: 272
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
CусТ. (2020). РОЛЬ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/38
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ