СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

  • Анна Рибалко Сумський державний університет
  • Олександр Зайцев Сумський державний університет
Ключові слова: банківські установи, фінансові результати, методи аналізу, фінансові показники, методи коефіцієнтів, рейтингові методи, математичні та статистичні методи

Анотація

Для банківських установ важливим є проведення своєчасного аналізу фінансових результатів їхньої діяльності. Стійкі фінансові результати є головним елементом успішності банківської установи та гарантією стабільного довгострокового розвитку. Банківські установи мають навчитися швидко долати спадні явища, що є умовою руху до стандартів ЄС. Метою статті є дослідження основних методів щодо аналізу фінансових результатів діяльності банківських установ. Також у роботі буде визначено сутність, роль та обґрунтована необхідність своєчасного аналізу фінансових результатів банку. Нині виділяють близько 20 різних методів, які можуть бути використані для аналізу фінансових результатів діяльності банку. Загалом усі методи можуть бути поділені на три групи: методи коефіцієнтів, рейтингові методи та математично-статистичні методи. Кожен із методів аналізу фінансових результатів банківської установи має свої як переваги, так і недоліки. Для отримання більш правильного результату варто використовувати одночасно декілька методів, але обов’язково по рівній кількості методів із кожної з груп. Саме це і є наш підхід. Використання методів аналізу фінансових результатів діяльності банківської установи за таким підходом є необхідною умовою забезпечення достовірності оцінки фінансової стійкості банку. Залежно від того, які саме методи з кожної із груп будуть обрані для аналізу фінансових результатів банку, і буде вибудовуватись оціночний результат, що, в свою чергу, й дасть відповідь щодо ефективності його (банку) функціонування.

Посилання

Вольська, С.П. Порівняльна характеристика методів оцінювання фінансової стійкості банку / С.П. Вольська // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Випуск 10. Частина 1. С. 178–181.

Герасимович, А.М. Аналіз банківської діяльності: підручник / А.М. Герасимович. К.: КНЕУ, 2010. 599 с.

Донець, А.Ю. Вплив факторів на прибуток банку // Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2014 : материалы X Международной научно-практической конференции (27.05.2014-05.06.2014, г. Прага, Чехия). Publishing House “Education and Science” s.r.o. Прага, 2014. С. 82–84.

Кількість банків в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/2018

Коваль, С.В. Фінансові результати діяльності банківських установ: теоретичні та практичні аспекти / С.В. Коваль // Світ фінансів. 2014. Вип. 3. С. 83–89.

Матвієнко, О.С. Шляхи підвищення прибутковості банківської діяльності в Україні / О.С. Матвієнко // Молодий вчений. 2014. № 6 (1). С. 169–172.

Миронова, М.І. Фактори впливу на стійке функціонування комерційних банків / М.І. Миронова // Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.1. С. 249–255.

Мних, Є.В. Фінансовий аналіз: підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 536 с.

Законодавство України. Положення «Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS». URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0171500-02.

Тиркало, Р.І. Банківська справа: навч. посіб. / Р.І. Тиркало, І.С. Гуцал, Я.І. Чайковський. Тернопіль: Карт-бланш, 2001. 318 с.

Voljsjka S. P. (2015) Porivnjaljna kharakterystyka metodiv ocinjuvannja finansovoji stijkosti banku [Comparative characteristics of methods for assessing financial stability of the bank]. Naukovyj Visnyk Khersonsjkogho Derzhavnogho Universytetu, no. 10, part 1, pp. 178–181.

Gherasymovych A. M. (2010) Analiz bankivsjkoji dijaljnosti [Banking analysis]. Kyjiv: KNEU. (in Ukrainian)

Donecj A. Ju. (2014) Vplyv faktoriv na prybutok banku [The Influence of Factors on the Bank's Profit]. Proceedings of the Nauchnyy progress na rubezhe tysyacheletiy: materialy X Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Chekhiya, Pragha, May 27─June 05, 2014). Education and Science, Pragha, pp. 82–84.

Minfin. (2019) Kiljkistj bankiv v Ukrajini [Number of banks in Ukraine], available at: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/2018 (accessed 8 February 2019).

Kovalj S.V. (2014) Finansovi rezuljtaty dijaljnosti bankivsjkykh ustanov: teoretychni ta praktychni aspekty [Financial results of banking institutions: theoretical and practical aspects]. Svit Finansiv, no. 3, pp. 83–89.

Matvijenko O.S. (2014) Shljakhy pidvyshhennja prybutkovosti bankivsjkoji dijaljnosti v Ukrajini [Ways to increase the profitability of banking in Ukraine]. Molodyj Vchenyj, no. 6 (1), pp. 169–172.

Myronova M.I. (2014) Faktory vplyvu na stijke funkcionuvannja komercijnykh bankiv [Factors influencing the sustainable functioning of commercial banks]. Naukovyj Visnyk NLTU Ukrajiny, no. 24.1, pp. 249–255.

Mnykh Je.V., Barabash N.S. (2014) Finansovyj analiz [Financial analysis]. Kyjiv: Kyjivsjkyj nacionaljnyj torghovo-ekonomichnyj universytet. (in Ukrainian)

Zakonodavstvo Ukrajiny. (2019) Polozhennja «Pro porjadok vyznachennja rejtynghovykh ocinok za rejtynghovoju systemoju CAMELS» [Regulation on the procedure for rating ratings on the CAMELS rating system], available at: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0171500-02 (accessed 8 February 2019).

Tyrkalo R.I., Ghucal I.S., Chajkovsjkyj Ja.I. (2001) Bankivsjka sprava [Banking]. Ternopilj: Kart-blansh. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 1050
Завантажень PDF: 1055
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Рибалко, А., & Зайцев, О. (2020). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/37
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ