СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • Наталія Пігуль Сумський державний університет
  • Вікторія Семенець Сумський державний університет
Ключові слова: санація підприємства, кризові явища, фінансова криза, банкрутство, суб’єкт господарювання

Анотація

В складній економічній ситуації, що склалася в Україні за сучасних умов, окремим питанням удосконалення та виходу з економічно нестабільного положення суб’єктів господарювання є вжиття санаційних заходів. Недосконалість вітчизняного законодавства, дефіцит кваліфікованих кадрів, відсутність належного фінансування санаційного процесу, несвоєчасне виявлення проблем та можливості ймовірного банкрутства часто приводять до того, що значна частина фінансово стійких та потенційно платоспроможних підприємств банкрутує. Фінансова санація підприємства спрямована на вихід суб’єкта господарювання з кризової ситуації та відновлення його платоспроможності й фінансової стійкості. У статті представлено характеристику процедури санації боржника, типи санаційних заходів та загальні принципи їх вжиття. Окреслено цілі, шляхи та функції санаційного процесу, що здійснюються на підприємстві. Охарактеризовано проблему неплатоспроможності суб’єктів господарювання. Проаналізовано динаміку банкрутства підприємств України та основні фактори настання фінансової кризи. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані в діяльності підприємства в процесі вжиття антикризових заходів.

Посилання

Бланк І.О. Фінансовий менеджмент. Київ : Ніка-Центр ; Ельга, 2002. 528 с.

Бухтіарова А.Г., Семенець В.П. Теоретичні підходи до трактування сутності поняття санації підприємства. Проблеми і перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 23 листопада 2017 р.). Суми, 2017. С. 68–72.

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : ЦУЛ, 2003. 503 с.

Ларіонова К.Л., Донченко Т.В. Роль стратегічних цілей у формуванні санаційної стратегії розвитку підприємства. Наукові підсумки 2012 року : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2012. С. 61–64.

Ларіонова К.Л., Донченко Т.В. Формування складових елементів організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства. Вісник ХНУ. 2012. Т. 2. № 6. С. 87–94.

Макальская М.Л. Практический аудит : учебное пособие. Москва : ИНФРА-М, 2008. 205 с.

Мартиненко В.П. Функції санації промислових підприємств. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2011. Вип. 7. Т. 2. С. 87–91.

Судова влада України. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka (дата звернення: 25.01.2019).

Сутність управління фінансовою санацією підприємства. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3145/1/Розділ_1.pdf (дата звернення: 23.01.2019).

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2004. 412 с.

Тітов І.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти. Харків : Консул, 1997. 192 с.

Юрій Е.В. Санація як система заходів оздоровлення підприємства. Вісник ОНУ ім. І. Мечнікова. 2013. № 3. С. 160–162.

Blank I.O. (2002). Finansovyi menedzhment [Financial management]. Kyiv : Nika-Tsentr ; Elha. 528 p.

Bukhtiarova A.H., Semenets V.P. (2017). Teoretychni pidkhody do traktuvannia sutnosti poniattia sanatsii pidpryiemstva [Theoretical approaches to the interpretation of the essence of the notion of sanation of the enterprise]. Proceedings of the Problemy i perspektyvy rozvytku finansovo-kredytnoi systemy Ukrainy (Sumy, November 23, 2017 r.). Sumy. P. 68–72.

Vasylenko V.O. (2003). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the subordination]. Kyiv : TsUL. 503 p.

Larionova K.L., Donchenko T.V. (2012). Rol stratehichnykh tsilei u formuvanni sanatsiinoi stratehii rozvytku pidpryiemstva [The role of strategic goals in shaping the sanation strategy for enterprise development]. Kyiv, 2012. S. 61–64.

Larionova K.L., Donchenko T.V. (2012). Formuvannia skladovykh elementiv orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia sanatsiieiu pidpryiemstva [Formation of the constituent elements of the organization of the economic-economic mechanism of management readjustment enterprise]. Visnyk KhNU. T. 2. № 6. P. 87–94.

Makalskaia M.L. (2008). Praktycheskyi audyt: uchebnoe posobye [Practical audit: training aid]. Moskow : YNFRA-M. 205 p.

Martynenko V.P. (2011). Funktsii sanatsii promyslovykh pidpryiemstv [Functions of sanation of industrial enterprises]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu. Vol. 7. T. 2. P. 87–91.

Sudova vlada Ukrainy [Judiciary of Ukraine]. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka (data zvernennia 25.01.2019).

Sutnist upravlinnia finansovoiu sanatsiieiu pidpryiemstva [The essence of financial sanitation management]. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3145/1/Rozdil_1.pdf (data zvernennia 23.01.2019).

Tereshchenko O.O. (2004). Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstv [Financial readjustment and bankruptcy of enterprises]. Navch. posibnyk. Kyiv : KNEU. 412 p.

Titov I.I. (1997). Bankrutstvo: materialno-pravovi ta protsesualni aspekty [Bankruptcy: substantive and procedural aspects]. Kharkiv : Konsul. 192 p.

Yurii E.V. (2013). Sanatsiia yak systema zakhodiv ozdorovlennia pidpryiemstva [Readjustment as a system of improvement of the enterprise]. Visnyk ONU im. I. Mechnikova. № 3. P. 160–162.

Переглядів статті: 2107
Завантажень PDF: 2024
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Пігуль, Н., & Семенець, В. (2020). СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/34
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають