РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АВІАПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: інновації, інноваційний потенціал, авіапідприємство, авіаційна галузь, інноваційний розвиток, інноваційна стратегія авіапідприємства

Анотація

У статті досліджено розвиток теоретико-методичних основ формування інноваційного потенціалу авіапідприємства в сучасних економічних умовах. Визначено ключові аспекти важливості розвитку інноваційного потенціалу для стратегічного розвитку авіапідприємств. Надано авторське визначення поняття «інноваційний потенціал авіапідприємства» шляхом його розуміння, як ресурсів та комплексної здатності підприємства до впровадження новаторських ідей, технологій, процесів та стратегій, для досягнення конкурентних переваг, підвищення продуктивності, покращення якості послуг, забезпечення сталого розвитку та впливу на динаміку ринку авіаційних послуг. Представлено узагальнену структуру теоретико-методичного базису формування інноваційного потенціалу авіапідприємств. Обгрунтовано ключові аспекти щодо формування інноваційного потенціалу авіапідприємств. Запропоновано напрями удосконалення та формування теоретико-методичних основ інноваційного потенціалу авіапідприємств.

Посилання

Микитась О.О., Миронова М.К. Управління інноваційним потенціалом підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу. Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2015. № 59. С. 53–56.

Джаман М.О. Сучасний стан інноваційного потенціалу України. Економічний форум. 2016. № 3. С. 27–36.

Радзівіло І.В. Механізм формування інноваційного потенціалу промислового підприємства: структуризація та ідентифікація елементів. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1295

Мягких І.М. Основні напрямки вдосконалення механізму управління інтегрованими бізнес-структурами (ІБС) авіапідприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 6(3). С. 46–49.

Маслак О.І., Коломицева О.В., Гришко Н.Є., Яковенко Я.Ю. Конкурентоспроможність бізнес-моделей авіаційних підприємств: інноваційний аспект. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2021. № 62. С. 45–52.

Середа Н.М. Умови формування ефективної стратегії авіапідприємства на основі принципів TQM. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право. Кропивницький : ЛА НАУ. 2019. № 1. С. 133–138.

Кирик О.А. Економічний механізм інноваційної діяльності авіакомпаній. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 5. С. 74–77.

Цимбалістова О.А. Тенденції розвитку та шляхи стимулювання інноваційної активності авіакомпаній в Україні. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. № 1 (57). С. 114–124.

Носач І.В., Бондаренко Л.Ф., Водолазська Н.В., Старчик Н.В. Концептуальні засади механізму управління інноваційними процесами в авіакомпаніях. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29 (68). № 4. С. 104–108.

Smerichevskyi S.F., Poberezhna Z.M., Kolbushkin Yu.P., Gura S.M. Formation of the security system and assessment of the competitive potential of air transport enterprises. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. 2023. Vol. 21, pp. 13–21.

Mykytas O.O., Myronova M.K. (2015) Management of the innovative potential of the enterprise in modern business conditions. Visnyk NTU "KHPI". Seriya: Tekhnichnyy progres ta efektyvnist vyrobnytstva. № 59. P. 53–56.

Jaman M.O. (2016) The current state of innovative potential of Ukraine. Ekonomichnyy forum. 2016. № 3. P. 27–36.

Radzivilo I.V. Mechanism of formation of innovative potential of an industrial enterprise: structuring and identification of elements. Efektyvna ekonomika. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1295

Myagkikh I.M. (2014) The main directions of improving the management mechanism of integrated business structures (IBS) of airline companies. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. Vol. 6(3). P. 46–49.

Maslak O.I., Kolomytseva O.V., Grishko N.E., Yakovenko Y.Yu. (2021) Competitiveness of business models of aviation enterprises: innovative aspect. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. № 62. P. 45–52.

Sereda N.M. (2019) Conditions for the formation of an effective airline strategy based on TQM principles. Naukovyy visnyk Lotnoyi akademiyi. Seriya: Ekonomika, menedzhment ta pravo. Kropyvnytskyy: LA NAU. № 1. P. 133–138.

Kyryk O.A. (2015) Economic mechanism of innovative activity of airlines. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. № 5. P. 74–77.

Tsimbalistova O.A. (2017) Development trends and ways of stimulating the innovative activity of airlines in Ukraine. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. № 1 (57). P. 114–124.

Nosach I.V., Bondarenko L.F., Vodolazska N.V., Starchyk N.V. (2018) Conceptual foundations of the mechanism for managing innovative processes in airlines. Vcheni zapysky Tavriyskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriya: Ekonomika i upravlinnya. T. 29 (68). № 4. P. 104–108.

Smerichevskyi S.F., Poberezhna Z.M., Kolbushkin Yu.P., Gura S.M. (2023) Formation of the security system and assessment of the competitive potential of air transport enterprises. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. Vol. 21, pp. 13–21.

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2024-01-30
Як цитувати
Смерічевський, С., Побережна, З., & Гура, С. (2024). РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АВІАПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-41
Розділ
ЕКОНОМІКА