FINTECH-КОМПАНІЇ В ПРОЦЕСАХ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

  • Богдан Марченко ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-6095-2877
Ключові слова: інституціоналізація, фінансові технології, фінансові інновації, FinTech-компанія

Анотація

В статті аналізується місце та роль fintech-компаній в процесах інституціоналізації глобального фінансового ринку. Досліджується суб’єктна структура глобального фінансового ринку та її трансформація під впливом розвитку інформаційних та цифрових технологій. Визначено причини змін в діяльності сучасних фінансових інституцій, зокрема, універсалізації їх діяльності. Ідентифіковано сутність процесу інституціоналізації на глобальному фінансовому ринку, вплив інституціоналізації на його тектоніку. Вивчаються підходи, сформовані у сучасній науці, щодо сутності поняття «FinTech-компанія». Визначено причини появи FinTech-компаній в контексті інституціоналізації та наслідки їх функціонування для функціонування глобального фінансового ринку. Розкрито місце FinTech-компаній в таксономії фінансового ринку на глобальному рівні.

Посилання

Schueffel P. Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. Journal of Innovation Management. 2017. Vol. 4. Iss. 4. P. 32–54.

Семеног А., Кривич Я., Цирулик С. FinTech технології: суть, роль і значення для економіки країни. Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Економіка. 2018. Вип. 2 (67). Т. 23. С. 100–105.

Dorfleitner G., Hornuf L., Schmitt M., Weber M. Definition of FinTech and Description of the FinTech Industry. FinTech in Germany. Springer International Publishing AG. 2017. Р. 5–10.

Проць І. Фінансові технології – об’єкт фінансово-правового регулювання. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №. 4. P. 271–274.

Шевчук Я. FinTech-компанії як складова інфраструктури ринку проектного фінансування. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2018. Т. 29. № 4. С. 155–162.

Стеценко Б. Розвиток фінансових інституцій у глобальній економіці: традиціоналізм чи футуризм. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 19–22.

Berger P., Luckmann T. The Social Construction of Reality. N.Y: Garden City. 2011. 219 р.

Huntington S. Political order in changing societies. Yale University Press. 2006. 512 p.

Клапків Ю. Концептуалізація поняття інститут ринку страхових послуг на основі неокласичної економіки. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2017. Вип. 13(2). С. 16-20.

Schueffel P. (2017) Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. Journal of Innovation Management. Vol. 4. Iss. 4. P. 32–54.

Semenoh A., Kryvych Y., Tsyrulyk S. (2018) FinTech tekhnolohii: sut, rol i znachennia dlia ekonomiky krainy [FinTech technologies: essence, role and significance for the country's economy]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I.I. Mechnykova. Seriia: Ekonomika. Vyp. 2 (67). T. 23. pp. 100–105.

Dorfleitner G., Hornuf L., Schmitt M., Weber M. (2017) Definition of FinTech and Description of the FinTech Industry. FinTech in Germany. Springer International Publishing AG. pp. 5–10.

Prots I. (2022) Finansovi tekhnolohii – ob’iekt finansovo-pravovoho rehuliuvannia [Financial technologies are an object of financial and legal regulation]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2022. №. 4. pp. 271–274.

Shevchuk Ya. (2018) FinTech-kompanii yak skladova infrastruktury rynku proektnoho finansuvannia [FinTech companies as a component of the infrastructure of the project financing market.]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia «Ekonomika i upravlinnia». T. 29. № 4. pp. 155–162.

Stetsenko B. Rozvytok finansovykh instytutsii u hlobalnii ekonomitsi: tradytsionalizm chy futuryzm [Development of financial institutions in the global economy: traditionalism or futurism]. Ekonomika ta derzhava. 2018. № 8. pp. 19–22.

Berger P., Luckmann T. (201) The Social Construction of Reality. N.Y: Garden City. 219 р.

Huntington S. (2006) Political order in changing societies. Yale University Press. 2006. 512 p.

Klapkiv Yu. (2017) Kontseptualizatsiia poniattia instytut rynku strakhovykh posluh na osnovi neoklasychnoi ekonomiky [Conceptualization of the concept of the institution of the market of insurance services on the basis of neoclassical economics]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu. Vyp. 13(2). pp. 16-20.

Переглядів статті: 0
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Марченко, Б. (2023). FINTECH-КОМПАНІЇ В ПРОЦЕСАХ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-84
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ