ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ ЗАСНУВАННІ БІЗНЕС-СТАРТАПУ: ІДЕЇ ТА ВИКЛИКИ

Ключові слова: стартап, продуктивний менеджмент, бізнес, ринок

Анотація

У статті розглядаються різні аспекти забезпечення продуктивного управління на етапі заснування стартапу, а також визначається його роль у розв’язанні складних питань сучасної підприємницької системи. Мета цієї розвідки – розглянути інноваційні ідеї та визначити виклики, пов'язані з ефективним управлінням стартапами. Результати роботи свідчать про важливість стратегічного планування, оптимізації ресурсів і гнучкого лідерства як значимих складових ефективного управління стартапами. Отже, дослідження підтверджує ключову роль продуктивного менеджменту у просуванні стартапів до успішного розвитку. Підприємці й управлінці мають активно впроваджувати інноваційні стратегії, адаптуватися до мінливої ринкової ситуації та формувати стійку організаційну культуру, щоб долати виклики та використовувати можливості.

Посилання

Антонюк Д., Антонюк К. Порівняльний аналіз стартап екосистем в моделях розвитку країн Східної Європи: досвід для повоєнної відбудови України. Management and Entrepreneurship: Trends of Development. 2023. № 2 (24). С. 59-69. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2023-2/24-06

Гейдор А. П., Бізбіз Т. М. Джерела фінансування стартапів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 73-78. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.1.73

Герман А. Інноваційне підприємництво та стартап в креативній економіці. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. № 5 (1). С. 165 – 169. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5(1)-27

Дмитрієва О. Тенденції розвитку інноваційного підприємництва та стартап проєктів в Україні. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2022. № 28. С. 104-118. DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.28.104

Дума О., Завтура К. Екосистема стартапів в Європі: кращі практики та уроки для України. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 3 (1). С. 119-130. DOI: https://doi.org/

Закусило T. M., Месюра В. І. Розробка структури інформаційної технології організації особистого тайм-менеджменту. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2021. № 1. С. 70-76. DOI: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-154-1-70-76

Іванченко Н. О., Подскребко О. С., Сідлецька А. О. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку стартапів в Україні. Бізнес Інформ. 2020. № 4 (507). С. 303-311.

Колесник В. I. Управління стартапами в Україні: проблеми та перспективи. Економіка харчової промисловості. 2017. № 9 (4). С. 57-61. DOI: 10.15673/fie.v9i4.744

Кравченко М. О., Лаврова А. О. Аналіз проблематики розвитку стартап руху в Україні. Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством". 2017. № 2. С. 177-186.

Курченко О. О. Становлення та розвиток стартапів в Україні: проблеми та шляхи вирішення. Український соціум. 2016. № 2. С. 80-87.

Подп'ятнікова А. Я. Особливості демократичного транзиту в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2019. № 30 (69). с. 7-11. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.5/02

Попко О. В., Мальчик М. В. Сучасна парадигма стартапів у бізнесі. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Логістика. 2014. № 811. С. 275-279.

Смоленюк Р. П. Створення бізнес-інкубатора в структурі технопарку для підвищення потенціалу людського капіталу. Сталий розвиток економіки. 2014. № 1. С. 261-269.

Тимошенко М. В. Інноваційні стартапи як чинник розвитку економіки: краща світова практика та досвід України. Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 2022. № 33. С. 13-20. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6642172

Antoniuk D., Antoniuk K. (2023) Porivnyalnyy analiz startup ekosystem v modelyakh rozvytku krayin Skhidnoyi Yevropy: dosvid dlya povoennogo vidbudovu Ukrayiny [Comparative analysis of startup ecosystems in models of development of Eastern European countries: experience for post-war reconstruction of Ukraine]. Management and Entrepreneurship: Trends of Development, vol. 2(24), pp. 59-69. Doi: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2023-2/24-06

Heydor A. P., Bizbiz T. M. (2020) Dzherela finansuvannya startupiv v Ukrayini [Sources of financing startups in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 73-78. Doi: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.1.73

Herman A. (2022) Innovatsiyne pidpryyemnytstvo ta startup v kreatyvniy ekonomitsi [Innovative entrepreneurship and startup in the creative economy]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 5(1), pp. 165-169. Doi: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5(1)-27

Dmytrieva O. (2022) Tendentsii rozvytku innovatsiynoho pidpryyemnytstva ta startup proyektiv v Ukrayini [Trends in the development of innovative entrepreneurship and startup projects in Ukraine]. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryyemnytstva, vol. 28, pp. 104-118. Doi: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.28.104

Duma O., Zavtura K. (2021) Ekosystema startupiv v Yevropi: krashchi praktyky ta uroky dlya Ukrayiny [Startup ecosystem in Europe: best practices and lessons for Ukraine]. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, vol. 3(1), pp. 119-130. Doi: https://doi.org/

Zakusilo T. M., Mesyura V. I. (2021) Rozrobka struktury informatsiynoyi tekhnolohiyi orhanizatsiyi osobystoho taym-menedzhmentu [Development of the structure of information technology for personal time management]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, vol. 1, pp. 70-76. Doi: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-154-1-70-76

Ivanchenko N. O., Podskrebko O. S., Sidletska A. O. (2020) Osnovni problemy ta perspektyvy rozvytku rynku startapiv v Ukrayini [Main Problems and Prospects of the Startup Market Development in Ukraine]. Biznes Inform – Business Inform, vol. 4 (507), pp. 303-311.

Kolesnyk V. I. (2017) Upravlinnia startapamy v Ukrayini: problemy ta perspektyvy [Startup Management in Ukraine: Problems and Prospects]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti – Economics of Food Industry, vol. 9 (4), pp. 57-61. Doi: 10.15673/fie.v9i4.744

Kravchenko M. O., Lavrova A. O. Analiz problématyky rozvytku startap rukhu v Ukrayini [Analysis of the Problems of Startup Movement Development in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom – Collection of Scientific Works Modern Approaches to Enterprise Management" , vol. 2, pp. 177-186.

Kurchenko O. O. (2016) Stanovlennya ta rozvytok startapiv v Ukrayini: problemy ta shlyakhy vyrishennya [Formation and Development of Startups in Ukraine: Problems and Solutions]. Ukrayinskyi sotsium – Ukrainian Society, vol. 2, pp. 80-87.

Podpyatnikova A. Ya. (2019) Osoblyvosti demokratychnoho tranzitu v Ukrayini [Features of Democratic Transition in Ukraine]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho Seriya: Derzhavne upravlinnya – Scientific Notes of TNU Named After V.I. Vernadsky Series: Public Administration, vol. 30 (69), pp. 7-11. Doi: https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.5/02

Popko O. V., Malchik M. V. (2014) Suchasna paradyhma startapiv u biznesi [Modern Paradigm of Startups in Business]. Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika. Lohistyka – Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Logistics, vol. 811, pp. 275-279.

Smolenyuk R. P. (2014) Stvorennia biznes-inkubatora v strukturi tekhnoparku dlya pidvyshchennya potentsialu liudskoho kapitalu [Creation of a Business Incubator in the Structure of a Technopark to Enhance Human Capital Potential]. Stalyi rozvytok ekonomiky – Sustainable Development of the Economy, vol. 1, pp. 261-269.

Tymoshenko M. V. (2022) Innovatsiyni startapy yak chynnyk rozvytku ekonomiky: krasha svitova praktyka ta dosvid Ukrayiny [Innovative Startups as a Factor in Economic Development: Best World Practices and Ukraine's Experience]. Scientific notes of Lviv University of Business and Law, vol. 33, pp. 13-20. Doi: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6642172

Переглядів статті: 5
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Агєєва, І., Плотніченко, С., & Вуйченко, М. (2023). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ ЗАСНУВАННІ БІЗНЕС-СТАРТАПУ: ІДЕЇ ТА ВИКЛИКИ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-79
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ