ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ IT-ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: маркетингові стратегії, маркетинг, підприємство, IT, стратегічне планування

Анотація

У статті був розроблений та представлений вдосконалений підхід до формування маркетингових стратегій у динамічній IT-галузі, з акцентом на важливості впровадження нових етапів і методів, які відповідають швидкозмінним умовам цієї сфери. Увага зосереджується на застосуванні скринінгових стандартів і передових технологій, включаючи штучний інтелект та машинне навчання, для вибору найефективніших маркетингових стратегій, що знижує ризики та підвищує результативність. Детально розглянуті критичні етапи розробки та впровадження маркетингових стратегій, що включають аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища компанії, визначення цілей та завдань, розробку та оцінку можливих заходів і систематичний контроль ефективності з використанням цифрових інструментів. Окремо виділяється значення моніторингу ринкових тенденцій та оперативного внесення змін у стратегії, що дозволяє IT-підприємствам ефективно адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі. Висновки підкреслюють важливість комплексного підходу у маркетинговій діяльності в IT-секторі, що об'єднує теоретичні основи та практичне використання новітніх технологій для забезпечення сталого розвитку та конкурентних переваг.

Посилання

Kotler P., Keller K., Chernev A. Marketing Management (16th Ed.). Pearson, 2021. – 16.

Гудзь Ю., Джерелюк Ю., Кравчик Ю. Етапи формування маркетингової стратегії підприємства. Innovation and Sustainability. 2023. № 1. – С. 197-203.

Гелевачук З. Й. Концепція формування маркетингової стратегії розвитку підприємства Сoncept formation of marketing strategy of enterprise. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. – 449.

Пронько Л. М., Токар К. С. Маркетингова стратегія у форманні конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 4.

Шевченко Т. М., Шевченко О. А. Маркетингова стратегія підприємства: формування та розвиток в умовах ринкових відносин національної економіки. Ефективна економіка. 2020. № 12.

Макушок О. В. Маркетингова стратегія у формуванні конкурентоспроможності підприємства. ББК 65.42 С76. 2023. – 164.

Barney J. B., Hesterly W. S. Strategic management and competitive advantage: Concepts and cases. Pearson, 2019.

Rejeb A., Rejeb K., Keogh J. G. Potential of big data for marketing: A literature review. Management Research and Practice. 2020. Т. 12, № 3. – С. 60-73.

Nasteski V. An overview of the supervised machine learning methods. Horizons. b. 2017. Т. 4. – С. 51-62.

Kilani Y. M. SMART Business Role in Supporting Marketing Strategies among Telecommunication Organizations in Jordan. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2021. Т. 12, № 6. – С. 4568-4582.

Huynh T., Gong G., Huynh H. Integration of activity-based budgeting and activity-based management. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences. 2013. Т. 1, № 4. – С. 181-187.

Ус С.А., Коряшкіна Л.С. Моделі й методи прийняття рішень. 2014. М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 300 с. URL: https://economyandsociety.in.ua/public/site/example.pdf (дата звернення: 12.01.2024)

Возненко А. Розробка та імплементація маркетингової стратегії підприємства на зовнішньому ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16.

Kotler, Philip, Kevin Keller, and Alexander Chernev. 2021. Marketing Management (16th Ed.). Pearson, 16.

Hudz', Yu., Dzherelyuk, Yu., & Kravchyk, Yu. (2023). Etapy formuvannya marketynhovoyi stratehiyi pidpryyemstva. [Stages of formation of enterprise marketing strategy]. Innovation and Sustainability, (1), 197-203.

Helevachuk, Z. Y. (2014). Kontseptsiya formuvannya marketynhovoyi stratehiyi rozvytku pidpryyemstva. [The concept of formation of marketing strategy of enterprise]. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, 449.

Pron'ko, L. M., & Tokar, K. S. (2022). Marketynhova stratehiya u formuvanni konkurentospromozhnosti pidpryyemstva. [Marketing strategy’s role in developing a competitive enterprise]. Efektyvna ekonomika, (4).

Shevchenko, T. M., & Shevchenko, O. A. (2020). Marketynhova stratehiya pidpryyemstva: formuvannya ta rozvytok v umovah rynkovykh vidnosyn natsional'noyi ekonomiky. [The enterprise's marketing strategy: formation and development in the context of market relations of the national economy]. Efektyvna ekonomika, 12.

Makushok, O. V. (2023). Marketynhova stratehiya u formuvanni konkurentospromozhnosti pidpryyemstva. [Marketing strategy’s role in developing a competitive enterprise]. BBK 65.42 S76, 164.

Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2019). Strategic management and competitive advantage: Concepts and cases. Pearson

Rejeb, A., Rejeb, K., & Keogh, J. G. (2020). Potential of big data for marketing: A literature review. Management Research and Practice, 12(3), 60-73.

Nasteski, V. (2017). An overview of the supervised machine learning methods. Horizons. b, 4, 51-62.

Kilani, Y. M. (2021). SMART Business Role in Supporting Marketing Strategies among Telecommunication Organizations in Jordan. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(6), 4568-4582.

Huynh, T., Gong, G., & Huynh, H. (2013). Integration of activity-based budgeting and activity-based management. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 1(4), 181-187.

Us S.A., Koryashkina L.S. Modeli y metody pryynyattya rishen'. [Models and methods of decision making]. 2014. M-vo osvity i nauky Ukrayiny, Nats. hirn. un-t. – D. : NGU, 2014. – 300 s. Available at https://economyandsociety.in.ua/public/site/example.pdf (accessed Jan 12, 2024)

Voznenko, A. (2020). Rozrobka ta implementatsiya marketynhovoyi stratehiyi pidpryyemstva na zovnishnomu rynku. [Development and implementation of a marketing strategy for a company in the external market]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 15-16.

Переглядів статті: 11
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Богданов, В. (2023). ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ IT-ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-56
Розділ
МАРКЕТИНГ