СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • Світлана Пилипенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: сталий розвиток, складові розвитку, принципи розвитку, система показників та індикаторів, стратегія сталого розвитку

Анотація

Стаття присвячена теоретичним аспектам формування моделі стратегічного управління сталим розвитком на рівні підприємства. Визначено економічну сутність та зміст концепції сталого розвитку. Надано характеристику складових сталого розвитку, а саме економічної, соціальної та екологічної. Проаналізовано основні підходи до визначення сутності поняття «сталий розвиток підприємства». Запропоновано систематизований перелік показників та індикаторів оцінювання рівня стійкості розвитку підприємств за відповідними складовими. Визначено ознаки, проблеми, принципи розвитку підприємства, сформульовано загальні рекомендації щодо забезпечення сталого розвитку підприємства в довгостроковій перспективі. Запропоновано механізм стратегічного управління підприємством на засадах сталого розвитку на основі узгодження та задоволення інтересів зацікавлених сторін, довгострокового ресурсного забезпечення, захисту довкілля.

Посилання

Андрушків Б., Мельник Л., Погайдак О. Інноваційні засоби формування концепції оцінювання сталого розвитку у системі «підприємство – галузь – регіон – держава» (європейський аспект). Український журнал прикладної економіки. 2016. Т. 1. № 2. С. 6–17.

Козловський С. Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 ; Вінницький національний аграрний університет. Вінниця. 2011. 32 с.

Іванчук К. Стійкий економічний розвиток підприємства: теоретичне обґрунтування. Економіка розвитку. 2014. № 3 (71). С. 85–88.

Осауленко О. Сталий соціально-економічний розвиток – модулювання та управління. Київ : Наука, 2009. 326 с.

Захарченко О. Наукові основи сталого розвитку. Наукові праці національного університету харчових технологій. 2015. № 4. С. 68–75.

Мельник Л. Методология развития : монография. Сумы : Университетская книга, 2005. 604 с.

Васюткіна Н. Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект : монографія. Київ : Ліра-К, 2014. 334 с.

Кухарук А., Змітрович Д. Формування конкурентних переваг підприємства з урахуванням положень концепції сталого розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 15. Ч. 2. С. 46–48.

Пакулін С. Управління сталим розвитком сучасного підприємства. Електронний науковий журнал. 2016. № 8. C. 200–217.

Andrushkiv B., Meljnyk L., Poghajdak O. (2016) Innovacijni zasoby formuvannja koncepciji ocinjuvannja stalogho rozvytku u systemi “pidpryjemstvo – ghaluzj – reghion – derzhava” (yevropejsjkyj aspekt) [Innovative means of forming a concept for the assessment of sustainable development in the system “enterprise – industry – region – state” (European aspect)]. Ukrajinsjkyj zhurnal prykladnoji ekonomiky. Vol. 1. No 2. Pp. 6–17 (in Ukrainian).

Kozlovsjkyj S. (2011) Upravlinnja suchasnymy ekonomichnymy systemamy, jikh rozvytkom ta stijkistju [Management of modern economic systems, their development and stability] (PhD Thesis), Vinnycja : Vinnytsia National Agrarian University.

Ivanchuk K. (2014) Stijkyj ekonomichnyj rozvytok pidpryjemstva: teoretychne obgruntuvannja [Sustainable economic development of the enterprise: theoretical substantiation]. Ekonomika rozvytku. No 3 (71). Pp. 85–88 (in Ukrainian),

Osaulenko O. (2009) Stalyj socialjno-ekonomichnyj rozvytok – moduljuvannja ta upravlinnja [Sustainable socio-economic development – modulation and management]. Kiev : Nauka (in Ukrainian).

Zakharchenko O. (2015) Naukovi osnovy stalogho rozvytku [Scientific foundations of sustainable development]. Naukovi praci nacionaljnogho universytetu Kharchovykh tekhnologhij. No. 4. Pp. 68–75 (in Ukrainian).

Mel’nik L. (2005) Metodologiya razvitiya [Development Methodology] Sumi : Unіversitets’ka kniga (in Russian).

Vasjutkina N. (2014) Upravlinnja stalym rozvytkom pidpryjemstv: teoretyko – metodologhichnyj aspekt [Management of steady development of enterprises: theoretical and methodological aspect]. Kyjiv : Lira-K (in Ukrainian).

Kukharuk A., Zmitrovych D. (2015) Formuvannja konkurentnykh perevagh pidpryjemstva z urakhuvannjam polozhenj koncepciji stalogho rozvytku [Formation of competitive advantages of the enterprise taking into account the provisions of the concept of sustainable development]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. Vol. 15. No. 2. Pp. 46–48 (in Ukrainian).

Pakulin S. (2016) Upravlinnja stalym rozvytkom suchasnogho pidpryjemstva [Management of the steady development of a modern enterprise]. Elektronnyj naukovyj zhurnal. No. 8. Pp. 200–217 (in Ukrainian).

Переглядів статті: 1185
Завантажень PDF: 1006
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Пилипенко, С. (2020). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/33
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ