АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, національна економіка, інноваційний розвиток, фінансування

Анотація

Стаття спрямована на аналіз тенденцій інноваційної діяльності в Україні та визначення закономірностей та ознак їхнього прояву. Проаналізовано поточний стан інноваційної діяльності в Україні. Продемонстровано інноваційні досягнення України, які відображені у міжнародних рейтингах, зокрема, згідно з глобальним індексом інновацій за 2023 рік Україна зайняла на 55 місце серед 132 країн світу. На основі проведеного аналізу ідентифіковано основні проблеми, які гальмують перехід до сталого інноваційного розвитку, включаючи політичну нестабільність, відсутність нормативно-законодавчої бази, слабку інноваційну основу та інші. Державна підтримка інноваційної сфери є важливим фактором, але існуючі механізми стимулювання ще потребують розвитку та удосконалення. Доведено, що поточний фінансовий механізм, спрямований на стимулювання інноваційної діяльності в Україні, виявляється недостатньо активним, що впливає на зменшення частки реалізованої інноваційної продукції та уповільнення темпів впровадження нових технологій.

Посилання

Біла І.С., Посна В.С., Шевченко О.О. Інноваційний розвиток як чинник повоєнної відбудови економіки України. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2023. Том 8. Випуск 1. С. 10¬16.

Гордієнко С.Г. Інноваційна діяльність: проблеми, сутність, змістовні складові та напрями удосконалення. Часопис Академії адвокатури України. 2014. № 2 (23). С. 15¬32.

Якименко Н.В. Управління інноваційною сприйнятливістю як складова адаптивного управління інноваційним розвитком підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 40. С. 286¬289.

Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії: монографія. Київ: НІСД, 2018. 472 с.

Волянська-Савчук Л.В., Красовський В.О. Теоретичні засади ринку праці в економічній системі. Економiка i органiзацiя управлiння. 2019. №1 (33). С. 21¬32.

Доповідь про якість вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства у 2022 році / за ред. А. Бутенка, О. Єременко, Н. Стукало. Київ: Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2023. 59 с.

Ворона А.В. Глобальні чинники впливу на інноваційний розвиток національної економіки. Економіка. Фінанси. Право. 2020. №3/1. С. 32-36.

Global innovation index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicato (дата звернення 19.01.2024)

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm (дата звернення 19.01.2024)

Диба О.М., Гернего Ю.О. Фінансування інноватизації виробництва: досвід США. Університетські наукові записки. 2015. № 56. с. 44¬54.

Ворона А.В. Огляд державних інструментів формування деяких інноваційних пріоритетів національної економіки. European journal economics and management. 2020. Volume 6. Issue 4. С. 29¬36.

Стреліна О.М. Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. 2017. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2166 (дата звернення 25.08.2024)

Інтелектуальна власність у цифрах. Київ: Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». 2023. 37 с. URL: https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/IP-in-Figures-9m-2023-web-.pdf (дата звернення 19.01.2024)

Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2022 році: науковоаналітична доповідь / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда та ін. Київ: УкрІНТЕІ, 2023. 94 с

Bila I.S., Posna V.S., Shevchenko O.O. (2023) Innovatsiinyi rozvytok yak chynnyk povoiennoi vidbudovy ekonomiky Ukrainy. [Innovative Development as a Factor in the Post-War Reconstruction of the Ukrainian Economy]. Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky, no 8, pp. 10¬16.

Hordiienko S.H. (2014) Innovatsiina diialnist: problemy, sutnist, zmistovni skladovi ta napriamy udoskonalennia. [Innovation Activities: Issues, Essence, Substantive Components, and Directions for Improvement], Chasopys Akademii advokatury Ukrainy, no 2 (23), pp. 15¬32.

Yakymenko N.V. (2018) Upravlinnia innovatsiinoiu spryiniatlyvistiu yak skladova adaptyvnoho upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv zaliznychnoho transportu. [Managing Innovation Sensitivity as a Component of Adaptive Management in the Innovative Development of Railway Transport Enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. no 40, pp. 286-289.

Malynovska O.A. (2018) Mihratsiina polityka: hlobalnyi kontekst ta ukrainski realii. [Migration Policy: Global Context and Ukrainian Realities]. monohrafiya [a monograph]. monohrafiia. Kyiv: NISD. 472 p. (in Ukrainian).

Volianska-Savchuk L.V., Krasovskyi V.O. (2019) Teoretychni zasady rynku pratsi v ekonomichnii systemi. [Theoretical Foundations of the Labor Market in the Economic System]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, no 1 (33), pp. 21¬32.

Butenko A, Yeremenko O., Stukalo N. (2023) Dopovid pro yakist vyshchoi osvity v Ukraini, yii vidpovidnist zavdanniam staloho innovatsiinoho rozvytku suspilstva u 2022 rotsi. [Report on the Quality of Higher Education in Ukraine: Its Alignment with the Goals of Sustainable Innovative Development of Society in 2022]. Kyiv: Natsionalne ahentstvo iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity, 59 p. (in Ukrainian).

Vorona A.V. (2020) Hlobalni chynnyky vplyvu na innovatsiinyi rozvytok natsionalnoi ekonomiky. [Global factors influencing the innovative development of the national economy]. Ekonomika. Finansy. Pravo, no 3/1, pp. 32-36.

Global innovation index. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicato (accessed January 19, 2024).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm (accessed January 19, 2024).

Dyba O.M., Herneho Yu.O. (2015) Finansuvannia innovatyzatsii vyrobnytstva: dosvid SShA. [Funding Industrial Innovation: The U.S. Experience]. Universytetski naukovi zapysky, no 56, pp. 44¬54.

Vorona A.V. (2020) Ohliad derzhavnykh instrumentiv formuvannia deiakykh innovatsiinykh priorytetiv natsionalnoi ekonomiky. [Review of State Instruments in Shaping Certain Innovation Priorities of the National Economy]. European journal economics and management, no 6. pp. 29¬36.

Strelina O.M. (2017) Innovatsiinyi rozvytok ekonomiky Ukrainy: problemy ta perspektyvy. [Innovative Development of the Ukrainian Economy: Challenges and Prospects]. Efektyvna ekonomika, no 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2166 (accessed January 19, 2024).

Intelektualna vlasnist u tsyfrakh. [Intellectual Property in Numbers]. Kyiv: Derzhavna orhanizatsiia «Ukrainskyi natsionalnyi ofis intelektualnoi vlasnosti ta innovatsii». Available at: URL: https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/IP-in-Figures-9m-2023-web-.pdf (accessed January 19, 2024).

Pysarenko T.V., Kuranda T.K. (2023) Naukova ta naukovo-tekhnichna diialnist v Ukraini u 2022 rotsi: naukovoanalitychna dopovid. [Scientific and Scientific-Technical Activities in Ukraine in 2022: Scientific-Analytical Report]. Kyiv: UkrINTEI, 94 p. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Ковальчук, В. (2023). АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-33
Розділ
ЕКОНОМІКА