ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ключові слова: інформація, бухгалтерська інформація, інформаційне забезпечення, інформаційні технології, технологія блокчейн

Анотація

У статті розглянуто сутність технології блокчейн, її значення у процесі ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Визначено основні переваги та недоліки, які можуть виникнути при застосуванні технології блокчейн у процесі ведення бухгалтерського обліку на суб’єктах господарської діяльності. Запропоновано послідовність етапів впровадження блокчейну у процес ведення бухгалтерського обліку та визначено завдання, які виникають на кожному з них. Передбачено такі етапи: розробляння, впровадження та використання. Перший етап (розробляння) полягає у формулюванні мети та завдань щодо впровадження даної технології. Після чого слід перейти до наступного етапу (впровадження), де важливим моментом є коригування внутрішніх нормативів ведення бухгалтерського обліку та організаційної структури на підприємстві. І останнім етапом (використання) є виконання усіх робіт від захисту інформації до розподілу доступу і відповідальності за здійснювані процеси.

Посилання

Діджиталізація – це лише початок. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/didzhytalizaciya-ce-lyshe-pochatok (дата звернення: 16.04.2021)

Криворучко Г. В. Технологія блокчейн та перспективи її застосування в процесі бюджетування, орієнтованого на результат. Вісник економічної науки України. 2018. № 2. С. 108–113.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.04.2021)

Попівняк Ю. М. Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку й аудиті: сучасний стан, можливості та перспективи застосування. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 3 (89). С. 137–144.

Ситник І. П., Фоміна В. С. Вплив фінтеху на розвиток сучасних платіжних систем України. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Випуск 2 (15). 2019. С.139-143.

Спільник І., Палюх М. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. Міжнародний науковий журнал. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. № 1–2. С. 83–96.

Шишкова Н. Л. Перспективи впровадження блокчейну в бухгалтерському обліку. Облік і фінанси. 2018. № 2. С. 61–68.

Employing advanced technologies to transform finance // KPMG Global Insights Pulse Survey Report. – Cambridge : KPMG International Cooperative. 2018. 17 p.

Dіdzhitalіzatsіya – tse lishe pochatok [Digitalization is just the beginning]. Available at: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/didzhytalizaciya-ce-lyshe-pochatok (accessed 16 April 2021).

Krivoruchko G. V. (2018) Tehnologіya blokcheyn ta perspektivi ii zastosuvannya v protsesі byudzhetuvannya, orіеntovanogo nа rezultat [Technology blockchain and prospects for it’s application in the budgeting process, result-oriented]. Visnik ekonomichnoyi nauki Ukrayini, 2, 108–113.

Ofitsiyniy sayt Derzhavnoyi sluzhbi statistiki Ukrayini [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 15 April 2021).

Popivnyak Yu. M. (2019) Tehnologiya blokcheyn u buhgalterskomu obliku y auditi: suchasniy stan, mozhlivosti ta perspektivi zastosuvannya [Blockchain technology in accounting and auditing: current status, opportunities and prospects for application]. Ekonomika, upravlinnya ta administruvannya, 3 (89), 137–144.

Sitnik I. P., Fomina V. S. (2019) Vpliv fіntehu na rozvitok suchasnih platizhnih sistem Ukrayini [Influence fintech for the development of modern payment systems in Ukraine]. Naukovo-virobnichiy zhurnal «Biznes-navigator», 2 (15), 139–143.

Spilnik I., Palyuh M. (2019). Buhgalterskiy oblik v umovah tsifrovoyi ekonomiki [Accounting in the digital economy]. Mizhnarodniy naukoviy zhurnal. Institut buhgalterskogo obliku, kontrol ta analiz v umovah globalizatsiyi, 1–2, 83–96.

Shishkova N. L. (2018) Perspektivi vprovadzhennya blokcheynu v buhgalterskomu obliku [Prospects for the introduction of blockchain in accounting]. Oblik i finansi, 2, 61–68.

Employing advanced technologies to transform finance (2018). KPMG Global Insights Pulse Survey Report. Cambridge. KPMG International Cooperative, 17.

Переглядів статті: 409
Завантажень PDF: 283
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Бабінська, С. (2021). ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-1
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ