ВИКЛИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

  • Олена Лінькова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: інтеграція, системний підхід, інвестиційний клімат, нелінійні динамічні системи, теорія хаосу

Анотація

У статті проаналізовано сучасні умови економічного розвитку в Україні. Систематизовано виклики для економіки країни за часів Європейської інтеграції. Запропоновано системний підхід до реалізації базової мети держави. На основі властивостей динамічних систем структуровано напрями розвитку суспільства та необхідні умови успіху. Аналіз властивостей суспільства як динамічної системи за теорією хаосу дає змогу вибрати оптимальні проекти для запуску системного підходу до управління розвитком економікою країни. Запропоновано проект з оновлення мереж теплопостачання в країні. Цей проект дасть змогу об’єднати в складній структурі різні підсистеми управління, започаткувати механізм системного розвитку. Використовуючи теорію складності, ми запропонували кращий з алгоритмів державного управління, заснований на професійних компетентностях, а саме навичках роботи зі стратегічною інформацією. Умовами успіху системного підходу до управління розвитком країни є активна участь засобів масової інформації в усвідомленні виборцями критеріїв вибору державних управлінців та моніторингу вагомих результатів їх роботи.

Посилання

Сисоєв Є. Стратегічний національний проект «Інноваційна Україна». URL: http://www.slideshare.net/YevgenSysoyev/ss-32717561.

Guidelines on regional State aid for 2014–2020. URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52013XC0723(03).

Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Сайт світового економічного форуму. URL: http://www.weforum.org.

Сімків Л., Потьомкіна Н. Особливості залучення іноземних інвестицій в регіонах України. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 2017. Вип. 15. С. 404–408.

Readiness for the Future of Production Report 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf.

Норт Д. Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной экономики. URL: https://www.twirpx.com/file/430064.

Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашому будущему. Москва : Эксмо, 2015. 512 с.

Кругман П. Выход из кризиса есть / пер. с англ. Ю. Гольдберга. Москва : Азбука Бизнес, Азбука Аттикус, 2013. 320 с.

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості : наукова доповідь / за ред. В. Гейця, Т. Осташко. Київ : Інститут екон. та прогнозув. НАН України, 2016. 184 с. URL: http://ief.org.ua/?p=6246.

Малинецкий Г., Потапов А., Подлазов А. Нелинейная динамика: подходы, результаты, надежды. Москва : Стереотип, 2016. 280 с.

Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Москва : Мир, 2000. 305 с.

Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. Москва : Азбука ; КоЛибри. 2015. 768 с.

Сколько получают депутаты стран Евросоюза. 2016. URL: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/skolko-poluchajut-deputaty-stran-evrosojuza-315327.

Колодізєв О. Формування багаторівневої системи показників фінансування інноваційної діяльності. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 8. С. 32–44. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2013_8_5.pdf.

The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable / by N.N. Taleb. The New York Times. 2017. April 22.

:

Sysojev Je. Strateghichnyj nacionaljnyj proekt “Innovacijna Ukrajina” [Strategic national project “Innovation Ukraine”]. http://www.slideshare.net/YevgenSysoyev/ss-32717561.

Guidelines on regional State aid for 2014–2020. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52013XC0723(03).

The site of the State Statistics Service of Ukraine (2018). http://www.ukrstat.gov.ua.

Website of the World Economic Forum (2019). http://www.weforum.org.

Simkiv L., Potjomkina N. (2017) Osoblyvosti zaluchennja inozemnykh investycij v reghionakh Ukrajiny [Features of attraction foreign investments in the regions of Ukraine] // Development of Productive Forces and Regional Economics. No. 15. P. 404–408.

Readiness for the Future of Production Report 2018. http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf.

Nort D. Vklad neoinstitutsionalizma v ponimanie problem perekhodnoy ekonomiki [The contribution of neo-institutionalism to understanding the problems of the transition economy]. https://www.twirpx.com/file/430064.

Stiglits Dzh. (2015) Tsena neravenstva. Chem rassloenie obshchestva grozit nashomu budushchemu [The price of inequality. Than the stratification of society threatens our future]. Moscow : Eksmo (in Russian).

Krugman P. (2013) Vykhod iz krizisa est’. [The way out of the crisis is]. Moscow : Azbuka Biznes ; Azbuka Attikus (in Russian).

Ghejjecj V., Ostashko T. (2016) Implementacija Ughody pro asociaciju mizh Ukrajinoju ta JeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and New Opportunities]. Instytut ekonomiky ta proghnozuvannja NAN Ukrajiny. (Ukrajina, Kyjiv, 2016). P. 1–184. http://ief.org.ua/?p=6246.

Malinetskiy G., Potapov A., Podlazov A. (2016) Nelineynaya dinamika: podkhody, rezul’taty, nadezhdy [Nonlinear dynamics: Approaches, results, hopes]. Moscow : Stereotip (in Russian).

Peters E. (2000) Khaos i poryadok na rynkakh kapitala [Chaos and order in the capital markets]. Moscow : Mir (in Russian).

Taleb N.N. (2015) Antikhrupkost’. Kak izvlech’ vygodu iz khaosa [Anti-fragility. How to benefit from chaos]. Moscow : Azbuka ; KoLibri (in Russian).

Skol’ko poluchayut deputaty stran Evrosoyuza [How many members of the European Union get]. (2016). https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/skolko-poluchajut-deputaty-stran-evrosojuza-315327.

Kolodizjev O. (2013) Formuvannja baghatorivnevoji systemy pokaznykiv finansuvannja innovacijnoji dijaljnosti [Formation of the multilevel system of indicators of financing of innovation activity]. Actual problems of the economy. No. 8. P. 32–44. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2013_8_5.pdf.

Taleb N.N. (2007) The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, The New York Times, April 22.

Переглядів статті: 407
Завантажень PDF: 150
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Лінькова, О. (2020). ВИКЛИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/30
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ