ВІКТОР ВАСИЛЕНКО ЯК ЕКОНОМІСТ І КРАЄЗНАВЕЦЬ (ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)ВІКТОР ВАСИЛЕНКО ЯК ЕКОНОМІСТ І КРАЄЗНАВЕЦЬ (ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

  • Оксана Краснікова Полтавська державна аграрна академія
  • Ірина Борисова Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: Полтавщина, землеробство, селянство, сільськогосподарське товариство, Селянський банк, Дворянський банк

Анотація

У статті проаналізовано основні соціально-економічні праці земського діяча, члена-кореспондента Полтавського сільськогосподарського товариства Віктора Івановича Василенка. Досліджено внесок Віктора Івановича Василенка у вивчення економічних основ Полтавського краю загалом та великих поміщицьких і дрібних селянсько-козацьких господарств зокрема. Доведено, наскільки це дає змогу незначний за обсягом характер дослідження, що згаданий автор розкрив особливості господарювання непривілейованих станів як на прикладі одного з регіонів Полтавщини (Кобеляцького повіту), так і в межах усієї губернії, розробив бізнес-план організації зразкового малоземельного господарства. Як у першому, так і в другому випадках показано, що В.І. Василенко проявив себе як послідовний захисник українського селянства, його мови, культури та землеробських традицій.

Посилання

Василенко В.И. Хозяйственно-экономический обзор Кобелякского уезда Полтавской губернии. Кобеляки : Тип. Б.И. Брагилевского, 1895. 139 с.

Василенко В.И. Вжитки селянські по Полтавщині. Санкт-Петербург : Типография училища глухонемых, 1905. 58 с.

Василенко В.И. Об организации образцового малоземельного хазяйства. Журналы Константиноградского сельскохозяйственного общества. 1907. Вып. ХХХХХV. С. 77–86.

Василенко В.И. Метеорология и земледелие по украинским народным воззрениям с программой для собирания материалов. Изд-е Полтавского общества сельского хоз-ва. Полтава : Типо-литогр. М.Л. Старожицкого, 1902. 91 с.

Василенко В.И. Очерк хозяйства сельских сословий. Сборник по хозяйственной статистике Полтавской губернии. Т. ІІІ : Миргородский уезд. Полтава : Тип. Н. Пигуренко, 1884. С. 1–88.

Енциклопедія історії України. Т. 1 : А–В. Київ : Наукова думка, 2005. С. 441.

Енциклопедія українознавства. Т. 1. Перевидання в Україні. Львів, 1993. С. 212.

Имшенецкий Я. Памяти В.И. Василенка. Хуторянин. 1914. № 14–15. С. 445–446.

Куницький О.С. Василенко Віктор Іванович. Радянська енциклопедія історії України / відп. ред. А.Д. Скаба. Т. 1 : А–Д. Київ : гол. ред. УРЕ, 1959. С. 234.

Ленін В.І. Аграрне питання і «критики Маркса». Повне зібр. тв. Т. 5. Київ : Політвидав України, 1969. С. 91–255.

Литошенко Л.Н. Эволюция и прогресс крестьянского хозяйства. Москва : Русский Книжник, 1923. 46 с.

Обзор сельского хозяйства в Полтавской губернии (по сообщениям корреспондентов) за 1913 год. Полтава : т-во Печатого Дела, 1914. 203 с.

Падалка Л.В. І. Василенко: некролог. Рада. 1914. 12 апреля (25 апреля).

Полтавське товариство сільського господарства (журнали засідань з 5 серпня 1878 року по 25 травня 1883 року) / уклад. В.А. Вергунов, Н.Ф. Гриценко, К.О. Черноколова, Н.М. Опара ; ННСГБ НААН ; за заг. ред. В.А. Вергунова. Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2015. Вип. 1. 356 с.

Полтавське товариство сільського господарства (журнали засідань з 15 липня 1883 року по 20 грудня 1887 року) / уклад. В.А. Вергунов, Н.Ф. Гриценко, К.О. Черноколова, Н.М. Опара ; ННСГБ НААН ; за заг. ред. В.А. Вергунова. Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2015. Вип. 2. Ч. 1. 492 с.

Полтавське товариство сільського господарства (журнали засідань з 24 січня 1888 року по 18 серпня 1893 року) / уклад. В.А. Вергунов, Н.Ф. Гриценко, К.О. Черноколова, Н.М. Опара ; ННСГБ НААН ; за заг. ред. В.А. Вергунова. Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2015. Вип. 2. Ч. 2. 464 с.

Полтавське товариство сільського господарства (журнали засідань з 3 листопада 1893 року по 7 березня 1901 року) / уклад. В.А. Вергунов, Н.Ф. Гриценко, Н.М. Опара ; ННСГБ НААН ; за заг. ред. В.А. Вергунова. Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2015. Вип. 3. Ч. 1. 418 с.

Полтавське товариство сільського господарства (журнали засідань з 14 березня 1901 року по 22 грудня 1910 року) / уклад. В.А. Вергунов, Н.Ф. Гриценко, Н.М. Опара ; ННСГБ НААН ; за заг. ред. В.А. Вергунова. Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2015. Вип. 3. Ч. 2. 418 с.

Ханко В.М. Наукова спадщина Віктора Василенка. Архівний збірник на посвяту 90-річчя Полтавської вченої архівної комісії. Полтава, 1993. С. 66–79.

Ханко В.М. Василенко Віктор Іванович. Полтавіка / Полтавська енциклопедія. Т. 9. Кн. 1 : А–Л. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. С. 179–180.

Vasilenko V.I. (1895) Khozyaystvenno-ekonomicheskiy obzor Kobelyakskogo uezda Poltavskoy gubernii. [Economic and economic review of Kobelyaksky district of Poltava province]. Cobelians: Type. B.I. Bragilevsky (in Ukrainian).

Vasilenko V.I. (1905) Vzhytky seljans’ki po Poltavshhyni [Uses of peasant in Poltava region]. SPВ. : Printing house of the deaf-mute school.

Vasilenko V.I. (1907) Ob organizatsii obraztsovogo malozemel’nogo khazyaystva [On the organization of an exemplary small-scale property]. Magazines of the Constantinograd Agricultural Society. Constantinograd: Voronezh Iskovich’s Impressionist, vol. ХХХХХV, рр. 77–86.

Vasilenko V.I. (1902) Meteorologija i zemledelie po ukrainskim narodnym vozzrenijam, s programmoj dlja sobiranija materialov [Meteorology and agriculture according to Ukrainian popular beliefs, with a program for collecting materials]. Poltava: Publishing house of the Poltava community of rural hos-va. Type-lithogr. ML Starozhitsky (in Ukrainian),

Vasilenko V.I. (1884) Ocherk hozjajstva sel’skih soslovij [Sketch of the rural economy] Compilation on economic statistics of the Poltava province. Т. ІІІ : Mirgorodsky district. Poltava : Type. N. Pigurenko, pp. 1–88 (in Ukrainian),

Scientific thought (2005) Encyklopedija istoriji Ukrajiny [Encyclopedia of Ukrainian History], Kiev : Scientific thought, vol. 1, pp. 441.

Young life (1993) Encyklopedija ukrajinoznavstva [Encyclopedia of Ukrainian Studies]. Lviv : Young life, vol. 1, pp. 212.

Imsneneskiy Y. (1914) Pamjati V.I. Vasilenka [In memory of V.I. Vasilenko]. The farmer. no 14–15, pp. 445–446 (in Ukrainian).

Kunytskyy O.S. (1959) Vasylenko Viktor Ivanovych [Vasilenko Viktor Ivanovich]. Radjans’ka encyklopedija istorii’ Ukrai’ny. Kiev, vol. 1 (in Ukrainian).

Lenin V.I. (1969) Agrarne pytannja i “krytyky Marksa” [The agrarian question and “criticism of Marx”]. Kiev : Politoved Ukraine, vol. 5, pp. 91–255 (in Ukrainian).

Litoshenko L.N. (1923) Jevoljucija i progress krest’janskogo hozjajstva [Evolution and progress of the peasant economy]. Moscow : Russian Scribe (in Russian).

Printing Case (1914). Obzor sel’skogo hazjajstva v Poltavskoj gubernii (po soobshhenijam korrespondentov) za 1913 god [Survey of agriculture in Poltava province (according to correspondents) for 1913]. Poltava : Printing Case.

Padalka L. (1914) V.І. Vasilenko: nekrolog [V.І. Vasilenko: obituary]. Council. April 12th (April 25th).

Vergunov V.A., Gritsenko N.F., Chernokolova K.O., Opara N.M. (2015). Poltavs’ke tovarystvo sil’s’kogo gospodarstva (zhurnaly zasidan’ z 5 serpnja 1878 r. po 25 travnja 1883 r.) [Poltava Society of Agriculture (meeting logs from August 5, 1878 to May 25, 1883)]. Vinnitsa : FOP Korzun D.Yu., vol. 1.

Vergunov V.A., Gritsenko N.F., Chernokolova K.O., Opara N.M. (2015). Poltavs’ke tovarystvo sil’s’kogo gospodarstva (zhurnaly zasidan’ z 15 lypnja 1883 r. po 20 grudnja 1887 r.) [Poltava Society of Agriculture (session logs from July 15, 1883 to December 20, 1887]. Vinnitsa : FOP Korzun D.Yu., vol. 2.

Vergunov V.A., Gritsenko N.F., Chernokolova K.O., Opara N.M. (2015). Poltavs’ke tovarystvo sil’s’kogo gospodarstva (zhurnaly zasidan’ z 24 sichnja 1888 r. po 18 serpnja 1893 r.) [Poltava society of agriculture (logs of meetings from 24 January 1888 – 18 August 1893 g]. Vinnitsa : FOP Korzun D.Yu., vol. 2.

Vergunov V.A., Gritsenko N.F., Chernokolova K.O., Opara N.M. (2015). Poltavs’ke tovarystvo sil’s’kogo gospodarstva (zhurnaly zasidan’ z 3 lystopada 1893 r. po 7 bereznja 1901 r.) [Poltava Society of Agriculture (session logs from November 3, 1893 to March 7, 1901)]. Vinnitsa : FOP Korzun D.Yu., vol. 3.

Vergunov V.A., Gritsenko N.F., Chernokolova K.O., Opara N.M. (2015). Poltavs’ke tovarystvo sil’s’kogo gospodarstva (zhurnaly zasidan’ z 14 bereznja 1901 r. po 22 grudnja 1910 r.) [Poltava Society of Agriculture (session logs from March 14, 1901 to December 22, 1910)]. Vinnitsa : FOP Korzun D.Yu., vol. 3.

Hanko V.M. (1993). Naukova spadshhyna Viktora Vasylenka [The scientific heritage of Victor Vasilenko]. Archival collection dedicated to the 90th anniversary of the Poltava Academic Archival Commission. Poltava, pp. 66–79.

Hanko V.M. (2015). Vasylenko Viktor Ivanovych [Vasilenko Viktor Ivanovich]. Poltavsjka encyklopedija. [Poltava Encyclopedia]. Poltava : ASMI LLC, vol. 9, pp. 179–180.

Переглядів статті: 249
Завантажень PDF: 168
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Краснікова, О., & Борисова, І. (2019). ВІКТОР ВАСИЛЕНКО ЯК ЕКОНОМІСТ І КРАЄЗНАВЕЦЬ (ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)ВІКТОР ВАСИЛЕНКО ЯК ЕКОНОМІСТ І КРАЄЗНАВЕЦЬ (ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ). Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ