ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: інвестиції, фінансові інвестиції, інвестування, облік фінансових інвестицій, інвестиційна діяльність, методі оцінки, управління

Анотація

В статті окреслені особливості та сучасні проблеми облікового процесу щодо фінансових інвестицій підприємства та шляхи їх вирішення. Розглянуто економічну сутність фінансових інвестицій, визначено їх роль та функціональне призначення у структурі сучасної економічної системи. Досліджено існуючі підходи до класифікації фінансових інвестицій та запропоновані класифікаційні ознаки для їх групування. В рамках запропонованої класифікації фінансових інвестицій надані відповідні рекомендації щодо деталізації інформації про фінансові інвестиції в Плані рахунків бухгалтерського обліку для підвищення аналітичності обліку та подання достовірної інформації за окремими видами фінансових інвестицій. За умови оновлення системи регістрів, призначених для обліку фінансових інвестицій, рекомендована структура статті балансу про довгострокові корпоративні фінансові інвестиції. Наголошено, що подальші дослідження в контексті обліку фінансових інвестицій пов’язані з удосконаленням їх оцінки та первинного обліку, з розробкою оптимального механізму обліку, оцінки та прогнозування ефективності використання фінансових інвестицій підприємства.

Посилання

Вініченко І.І., Самілик Т.М., Олексюк В.О. Бізнес-процеси в теорії інвестиційної діяльності підприємств. Агросвіт. 2021. № 18. С. 22-27. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/18_2021/4.pdf (дата звернення 15.11.2023)

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (дата звернення 15.11.2023)

Кравченко І.Й. Аналіз національних та міжнародних стандартів обліку фінансових інвестицій. Ефективна економіка. 2022. № 44. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2022/76.pdf (дата звернення 15.11.2023)

Лисяк Є.В., Бєлозерцев В.С. Організація обліку фінансових інвестицій. Innovation and Sustainability. 2022. № 2. С. 78-83. URL: https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/39/51 (дата звернення 15.11.2023)

Любар О.О. Організація обліку довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування. Ефективна економіка. 2019. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/59.pdf (дата звернення 15.11.2023)

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS-28_ukr_2016.pdf (дата звернення 15.11.2023)

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: подання» URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E%2032_ukr_2022.pdf (дата звернення 15.11.2023)

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E_39_ukr_2022.pdf (дата звернення 15.11.2023)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції». Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00#Text (дата звернення 15.11.2023)

Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17, Ст.112. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення 15.11.2023)

Тріпак М., Лаврук О. Фінансові інвестиції у системі бухгалтерського обліку. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 3. С. 197-204. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/1846/6565656914 (дата звернення 15.11.2023)

Vіnіchenko I., Samilyk T., Oleksiuk V. (2021) Biznes-protsesy v teorii investytsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Business processes in the theory of investment activity of enterprises]. Agrosvit, no. 18, pp. 22-27. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/18_2021/4.pdf (accessed 15.11.2023) [in Ukrainian]

Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii [Instruction on the application of the Plan of Accounts for Accounting for Assets, Capital, Liabilities and Business Transactions of Enterprises and Organizations]: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30.11.1999 r. № 291. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (accessed 15.11.2023) [in Ukrainian]

Kravchenko I. (2022) Analiz natsionalnykh ta mizhnarodnykh standartiv obliku finansovykh investytsii [Analysis of national and international financial investment accounting standards]. Efficient economy, no 44. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2022/76.pdf (accessed 15.11.2023) [in Ukrainian]

Lysiak Ye.,Bеlozertsev V. (2022) Orhanizatsiia obliku finansovykh investytsii [Financial investment accounting organization]. Innovation and Sustainability, no 2, pp. 78-83. Available at: https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/39/51 (accessed 15.11.2023) [in Ukrainian]

Liubar O. (2019) Orhanizatsiia obliku dovhostrokovykh investytsii ta dzherel yikh finansuvannia [Organization of accounting of long-term investments and sources of their financing]. Efficient economy, no 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/59.pdf (accessed 15.11.2023) [in Ukrainian]

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 28 “Investytsii v asotsiiovani ta spilni pidpryiemstva” [International Accounting Standard 28 "Investments in Associates and Joint Ventures"]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS-28_ukr_2016.pdf (accessed 15.11.2023) [in Ukrainian]

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 32 "Finansovi instrumenty: podannia" [International Accounting Standard 32 "Financial Instruments: Presentation"]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E%2032_ukr_2022.pdf (accessed 15.11.2023) [in Ukrainian]

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 39 "Finansovi instrumenty: vyznannia ta otsinka" [International Accounting Standard 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement"]. https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E_39_ukr_2022.pdf (accessed 15.11.2023) [in Ukrainian]

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 12 "Finansovi investytsii" [National Accounting Regulation (Standard) 12 "Financial Investments"]: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 26.04.2000 r. № 91. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00#Text (accessed 15.11.2023) [in Ukrainian]

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Bulletins of the Verkhovna Rada of Ukraine, no 13-14, no 15-16, no 17. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed 15.11.2023) [in Ukrainian]

Tripak, M., & Lavruk, O. (2020). Finansovi investytsii u systemi bukhhalterskoho obliku [Financial investments in the accounting system]. Economic analysis, vol. 30, no 3, pp. 197-204. Available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/1846/6565656914 (accessed 15.11.2023) [in Ukrainian]

Переглядів статті: 58
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Бурлан, С., & Данілова, Г. (2023). ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-40
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ