ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОРУ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Ключові слова: бренд, брендинг, бренд-менеджмент, конкурентоспроможність підприємства, формування бренду

Анотація

Стаття розглядає особливості становлення брендів державних та приватних компаній, аналізує їхню діяльність у сучасних умовах господарювання та визначає відмінності, що впливають на процес формування бренду. Різні рівні значущості бренду випливають з особливостей функціонування підприємств у сучасному економічному середовищі. В даний час у приватних компаніях діє стійка система управління брендом, яка поєднує різні аспекти маркетингу, інновацій, збуту та внутрішнього керівництва компанією відповідно до побажань споживачів. В цьому контексті бренд-менеджмент виконує важливу роль, володіючи власними інструментами та методами, які застосовуються на рівні стратегічного, тактичного та оперативного управління. В статті пропонуються заходи для забезпечення конкурентоспроможності як державних, так і приватних організацій шляхом впровадження стратегій управління брендом.

Посилання

Philip Kotler. Marketing Management. Published in Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1988. 777 p.

David A. Aaker. Building Strong Brands. Free Press, 1996. 380 p.

Porter M. Competitive strategy. NY.: Free Press, 1998. 1176 р.

Амосов О.Ю., Діденко Н.В., Лебєдєва К.Ю. Брендинг як основний інструмент маркетингу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 12. С. 10–12.

Джонсон Р.А. Комплексне управління конкурентоспроможністю американських виробників: Навч. Посібник. –К: Бліц-Інформ, 2003. –592 с.

Довбуш Р.А., Зозуля А.Л. Управління конкурентоспроможністю підприємств: Підручник. –Х.: Основа, 2003. –250 с.

Lisette de Vries Effects of Traditional Advertising and Social Messages on Brand Building Metrics and Customer Acquisition / Lisette de Vries, Sonja Gensler, and Peter S.H. Leeflang // Journal of Marketing: September. – 2017. – Vol. 81. – № 5. – Р. 1–15.

Решетілова Т.Б. Просування інноваційних товарів на засадах мотиваційної інноваційності споживачів. Маркетинг в Україні. – 2017. – № 1. – С. 58.

Philip Kotler. Marketing Management. Published in Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1988. 777 p.

David A. Aaker. Building Strong Brands. Free Press, 1996. 380 p.

Porter M. Competitive strategy. NY.: Free Press, 1998. 1176 р.

Аmosov О.U., Didenko N.В., Lebedeva К.U. (2015). Brendynh yak osnovnyi instrument marketynhu v Ukraini. Investytsii: praktyka ta dosvid [Branding as the main marketing tool in Ukraine]. Investicii: praktika ta dosvid. № 12. 10–12. [in Ukrainian].

Johnson R. (2008), Kompleksne upravlіnnya konkurentospromozhnіstyu amerikanskih, virobnikіv [Integrated management of competitiveness of US manufacturers]. Kiev: Blіts-Іnform [in Ukrainian].

Dovbush R.А., Zozulja А.L. (2003), Upravlinja konkurentnospromoznistu pidpriemstv [Management of the competitiveness of enterprises]. Harkov: Osnova, [in Ukrainian].

Lisette de Vries Effects of Traditional Advertising and Social Messages on Brand Building Metrics and Customer Acquisition / Lisette de Vries, Sonja Gensler, and Peter S.H. Leeflang // Journal of Marketing: September. – 2017. – Vol. 81. – № 5. – Р. 1–15.

Reshetilova Т.B. (2017). Prosuvannia innovatsiinykh tovariv na zasadakh motyvatsiinoi innovatsiinosti spozhyvachiv. Marketynh v Ukraini [Promotion of innovative products based on motivational innovativeness of consumers]. Marketing v Ukraine. № 1. 58. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 78
Завантажень PDF: 114
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Волхонський, А. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОРУ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-93
Розділ
МАРКЕТИНГ