ФІНАНСОВІ ТА ФІСКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТИЦІЯМ ЗА УМОВ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, політика сприяння, фіскальні стимули, фінансові стимули, державні гарантії

Анотація

В статті здійснено досвід розбудови української політики сприяння іноземним інвестиціям. Автором запропоновано авторське визначення поняття «політика сприяння іноземним інвестиціям» статті, відповідно до завдань дослідження методи та інструменти політики досліджуються на основі авторських підходів до їх типології. Сформовано припущення, про відновлення економіки України на основі залучення іноземних інвестицій потребує врахування попереднього вітчизняного досвіду використання інструментів політики стимулювання інвестицій з урахуванням нових викликів та завдань відновлення української економіки. За результатами дослідження визначено важливість комплексного та узгодженого підходу до використання інструментарію політики з урахуванням змін у зовнішньому середовищі формування політики.

Посилання

Ukraine Reconstruction May Cost $1.1 Trillion, EIB Head Says URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-21/ukraine-reconstruction-may-cost-1-1-trillion-eib-head-says

Пурій Г.М. Сучасний стан та основні тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Гроші, фінанси і кредит. 2020. Вип. 44. С. 199–203.

Худавердієва В.А. Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України.Фінанси України. 2018. №6. 71 с.

Філиппова С.В., Сааджан В. А. Економічний розвиток України: види стратегій та проблеми інвестування в сучасних умовах. Менеджмент як фактор сталого розвитку в координатах парадигми економічних систем: монографія; за ред. С. В. Філиппової, О. І. Продіус. Одеса: Бондаренко М.О. 2021. С. 6¬39.

Швець Ю.О., Бурдило О.В. Оцінка інвестиційного клімату в Україні: стан, проблеми та шляхи його поліпшення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 12, частина 2. 2017. С. 165–168. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12%282%29__37.

Панкова, Л. І., Камалова-Кутинець, О. М. (). Аналіз тенденцій та перспектив залучення іноземних інвестицій в умовах економіки війни. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, 2022. Вип. 6. https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-6-03-02

Нечипорук, О. (2023). Проблема залучення іноземних інвестицій в Україні під час війни. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-6

Тимоць, М., Стахів, Г. (2023). Фінансові аспекти залучення іноземних інвестицій в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-70

Щодо ставок основних податків в Україні порівняно зі ставками податків в країнах ЄС. URL: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/685400.html

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями в Україні» № 1293-ІХ від 02.03.2021 року.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності індустріальних парків в Україні» № 2330-IX від 21 червня 2022 року.

Марчак Д., Маркуц Ю. Невидимі субсидії. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує в Україні від податкових пільг? 2020. URL: https://www.promoteukraine.org/uk/nevidimi-subsidii-hto-i-skilki-vtrachae-a-hto-otrimue-v-ukraini-vid-podatkovih-pilg/

Закон України «Про внесення зміни до пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору» № 1294-IX від 02.03.2021 року.

Іноземних інвесторів не цікавлять IT-компанії з ФОПами – юрист. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20210208-inozemnyh-investoriv-ne-tsikavlyat-it-kompaniyi-z-fopamy-yuryst/

Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» № 5205-VI від 6.09. 2012 року (втратив чинність у 2023 р.).

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» №1209-1 від 16.01.2020 року.

Закон України «Про індустріальні парки» № 5018-VI від 21 червня 2012 року.

OECD Investment Policy Reviews: Ukraine 2016 URL: https://www.oecd.org/countries/ukraine/oecd-investment-policy-reviews-ukraine-2016-9789264257368-en.htm

Закон України «Про концесію» № 155-ІХ від 2.10.2019 року.

Національна стратегія збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну URL: https://ukraineinvest.gov.ua/fdi-strategy/

Ukraine Reconstruction May Cost $1.1 Trillion, EIB Head Says. Bloomberg. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-21/ukraine-reconstruction-may-cost-1-1-trillion-eib-head-says. (accessed August 29, 2023) [in English]

Purii H.M. (2020) Suchasnyi stan ta osnovni tendentsii zaluchennia priamykh inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy [The current state and main trends of foreign direct investment attraction in the economy of Ukraine]. Hroshi, finansy i kredyt. Vol. 44, pp. 199–203. [in Ukrainian]

Khudaverdiieva V.A. (2018) Stratehiia zaluchennia inozemnykh investytsii u ekonomiku Ukrainy [Strategy for attracting foreign investments to the economy of Ukraine]. Finansy Ukrainy. No. 6. P. 71. [in Ukrainian]

Filyppova S.V. Saadzhan V. A. (2021) Ekonomichnyi rozvytok Ukrainy: vydy stratehii ta problemy investuvannia v suchasnykh umovakh [Economic development of Ukraine: types of strategies and problems of investing in modern conditions]. Menedzhment yak faktor staloho rozvytku v koordynatakh paradyhmy ekonomichnykh system: monohrafiia; In S. V. Filyppovoi, O. I. Prodius (Eds.). [Management as a factor of sustainable development in the coordinates of the paradigm of economic systems: monograph]. Odesa: Publishing “Bondarenko M.O.”. Pp. 6-39. [in Ukrainian]

Shvets Yu. O., Burdylo O. V. (2017) Otsinka investytsiinoho klimatu v Ukraini: stan, problemy ta shliakhy yoho polipshennia [Assessment of the investment climate in Ukraine: the state, problems and ways its improvement]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Vol. 12 (2), pp.165–168. [in Ukrainian]

Pankova, L. I., Kamalova-Kutynets, O. M. (2022) Analiz tendentsii ta perspektyv zaluchennia inozemnykh investytsii v umovakh ekonomiky viiny [Analysis of trends and prospects of attracting foreign investments in the conditions of the war economy]. Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: ekonomika ta upravlinnia. Vol. 6. https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-6-03-02 [in Ukrainian]

Nechyporuk, O. (2023). Problema zaluchennia inozemnykh investytsii v Ukraini pid chas viiny. Ekonomika ta suspilstvo. Vol. 54. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-6 [in Ukrainian]

Tymots, M., Stakhiv, H. (2023). Finansovi aspekty zaluchennia inozemnykh investytsii v umovakh voiennoho stanu [Financial aspects of attracting foreign investment at the martial law conditions]. Ekonomika ta suspilstvo. Vol. 47. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-70 [in Ukrainian]

Shchodo stavok osnovnykh podatkiv v Ukraini porivniano zi stavkamy podatkiv v krainakh YeS [Regarding the rates of basic taxes in Ukraine compared to the rates of taxes in the EU countries]. Available at: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/685400.html (accessed September 20, 2023) [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo osoblyvostei opodatkuvannia subiektiv hospodariuvannia, yaki realizuiut investytsiini proekty iz znachnymy investytsiiamy v Ukraini» [ The Law of Ukraine of March, 2 2021 No. 1293-ІХ "On Amendments to the Tax Code of Ukraine on Taxation Features of Business Entities Implementing Investment Projects with Significant Investments in Ukraine"] [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo stvorennia spryiatlyvykh umov dlia diialnosti industrialnykh parkiv v Ukraini»[ Law of Ukraine June, 21 2022 No. 2330-IX "On Amendments to the Tax Code of Ukraine on Creating Favorable Conditions for the Activity of Industrial Parks in Ukraine"] [in Ukrainian]

Marchak D., Markuts Yu. (2020). Nevydymi subsydii. Khto i skilky vtrachaie, a khto – otrymuie v Ukraini vid podatkovykh pilh? Available at: https://www.promoteukraine.org/uk/nevidimi-subsidii-hto-i-skilki-vtrachae-a-hto-otrimue-v-ukraini-vid-podatkovih-pilg/ (accessed August 29, 2023) [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zminy do punktu 4 rozdilu XXI "Prykintsevi ta perekhidni polozhennia" Mytnoho kodeksu Ukrainy shchodo zvilnennia vid opodatkuvannia vviznym mytom novoho ustatkuvannia (obladnannia) ta komplektuiuchykh vyrobiv do noho, shcho vvoziatsia dlia realizatsii investytsiinoho proektu iz znachnymy investytsiiamy na vykonannia spetsialnoho investytsiinoho dohovoru»[ The Law of Ukraine of March, 2 2021 No. 1294-IX "On Amendments to Clause 4 of Chapter XXI "Final and Transitional Provisions" of the Customs Code of Ukraine regarding exemption from import duty taxation of new equipment (equipment) and accessories for it imported for the implementation of an investment project with significant investments for the implementation of a special investment contract"] (in Ukrainian)

Inozemnykh investoriv ne tsikavliat IT-kompanii z FOPamy – yuryst [Foreign investors are not interested in IT companies with FOP - a lawyer]. Available at: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20210208-inozemnyh-investoriv-ne-tsikavlyat-it-kompaniyi-z-fopamy-yuryst/(accessed August 29, 2023) [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro stymuliuvannia investytsiinoi diialnosti u priorytetnykh haluziakh ekonomiky z metoiu stvorennia novykh robochykh mists» (vtratyv chynnist u 2023 r.) [ Law of Ukraine of September, 6 2012, No. 5205-VI "On stimulating investment activity in priority sectors of the economy with the aim of creating new jobs"] (lost official in 2023) [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia administruvannia podatkiv, usunennia tekhnichnykh ta lohichnykh neuzghodzhenostei u podatkovomu zakonodavstvi» [The Law of Ukraine of January, 16 2020 No. 1209-1 "On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine Regarding Improvement of Tax Administration, Elimination of Technical and Logical Inconsistencies in Tax Legislation"] [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro industrialni parky» [ Law of Ukraine of June, 21 2012 No. 5018-VI "On Industrial Parks"] [n Ukrainian]

OECD Investment Policy Reviews: Ukraine 2016. Available at: https://www.oecd.org/countries/ukraine/oecd-investment-policy-reviews-ukraine-2016-9789264257368-en.htm (accessed August 29, 2023) (in English)

Zakon Ukrainy «Pro kontsesiiu» [Law of Ukraine of October, 2 2019 No. 155-ІХ "On Concession"] [in Ukrainian]

Natsionalna stratehiia zbilshennia priamykh inozemnykh investytsii v Ukrainu [National strategy for increasing foreign direct investment in Ukraine]. Available at: https://ukraineinvest.gov.ua/fdi-strategy/ (accessed August 29, 2023) [in Ukrainian]

Переглядів статті: 82
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Софіщенко, І. (2023). ФІНАНСОВІ ТА ФІСКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТИЦІЯМ ЗА УМОВ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-69
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ