ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Ключові слова: податкова система, теорії оподаткування, преференційне оподаткування, прогресивні принципи оподаткування, пропорційне оподаткування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню фінального етапу формування сучасної податкової системи. У попередній авторській статті з даної тематики були визначені чинники, які мали вплив на процеси формування податкових механізмів першої половини XX століття. Ця ж публікація має на меті дати комплексну характеристику фінальної стадії формування сучасної системи оподаткування, що припала на другу половину XX століття. При цьому були враховані певні політико-економічні обставини, в яких знаходилися післявоєнні країни Західної Європи, а також Сполучені Штати Америки. Аналіз цих обставин і чинників дає змогу суттєво доповнити розуміння причин нинішнього падіння ефективності світової податкової системи. Існуючі дослідження зазначеної проблематики здебільшого сфокусовані на процесах глобалізації світової економіки та оцінці її впливу на функціонування фіскальних механізмів. При цьому обмаль уваги приділяється аналізу багатьох інших чинників, які у той період мали першочергове значення для розбудови системи оподаткування, котра із невеликими трансформаціями існує і по сьогодні. З цією метою нами було проаналізовано взаємозв'язок філософських, політико-економічних і соціальних поглядів досліджуваного періоду в контексті політики державного патерналізму в сфері оподаткування. Дано оцінку науковим працям деяких видатних європейських і американських вчених, які стали теоретико-методологічним підґрунтям нових на той час механізмів оподаткування. Дослідження проведено із застосуванням низки загальнонаукових і спеціальних методів.

Посилання

Педько А.Б., Маряниченко Б.В. Дослідження початкового етапу формування сучасної податкової системи. Бізнес навігатор. 2023. № 4. URL: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2023/72_2023/3.pdf

Edwin R. A. Seligman The Theory of Progressive Taxation. Political Science Quarterly, Vol. 8, No. 2 (Jun., 1893), pp. 220-251 (32 pages) – URL: https://www.jstor.org/stable/2139643

Evelyn A. Clark Adolf Wagner: From National Economist to National Socialist. Oxford University Press, Political Science Quarterly Vol. 55, No. 3 (Sep., 1940), pp. 378-411 (34 pages)

A. C. Pigou The Economics of Welfare. Macmillan, 1932. 4th ed. London, pp.837

Ясько І. В. Принципи оподаткування / І. В. Ясько // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. - 2015. - № 824. - С. 135-139. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_22.

J.A. Mirrlees An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation. The Review of Economics Studies. Vol..38. № 2. (Apr.1971), pp. 175¬208.

Paul Kirchhof Proporsal for a tax reform in Germany. - Режим доступу: https://www.ifo.de/DocDL/forum3-05-pro-contra1.pdf

Андрущенко В., Тучак Т. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція):монографія; Національний університет державної податкової служби України. Науково-дослідний інститут фінансового права. Алерта, 2013. Київ. 382 с.

МінФін :[електронний ресурс] – режим доступу: https://index.minfin.com.ua /ua/finance/budget/ (дата звернення 23.08.23 р.)

Федеральний офіс статистики Германії:[електронний ресурс]-режим доступу: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche- Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/Publikationen/Downloads- Inlandsprodukt/ inlandsprodukt-endgueltig-pdf-2180140.html (дата звернення 19.07.23 р.)

Державна служба статистики України :[електронний ресурс] - URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdn/fop_ppr_reg/Arch_Fop_ppr_reg_u.html (дата звернення 23.08.23 р.)

Y. Shionoya Arthur Cecil Pigou, 1877—1959. Hitotsubashi Journal of Economics, Vol. 6, No. 1 (June 1965), pp. 20-31 (12 pages)

Pedko A.B., Maryanichenko B.V. Doslidjennya pochatkovogo etpu formuanna suchasnoi podatkoi sistemu [Study of the initial stage of the formation of the modern tax system]. Business navigator. 2023. No. 4. Available at: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2023/72_2023/3.pdf

Edwin R. A. Seligman The Theory of Progressive Taxation. Political Science Quarterly, Vol. 8, No. 2 (Jun., 1893), pp. 220¬251 P.32 Available at: https://www.jstor.org/stable/2139643

Evelyn A. Clark Adolf Wagner: From National Economist to National Socialist. Oxford University Press, Political Science Quarterly Vol. 55, No. 3 Sep., 1940, pp. 378¬411 P 34

A. C. Pigou The Economics of Welfare. Macmillan, 1932. 4th ed. London, pp.837

I. V. Yasko Printsipi opodatkuvannya [ Principles of taxation] / I. V. Yasko Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Legal sciences. - 2015. - No. 824. P. 135-139. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_22

J.A. Mirrlees An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation. The Review of Economics Studies. Vol..38. № 2. (Apr.1971), pp. 175¬208.

Paul Kirchhof Proporsal for a tax reform in Germany. Available at: https://www.ifo.de/DocDL/forum3-05-pro-contra1.pdf

Andrushchenko V., Tuchak T. Moralo-etichni impertivi podtkiv ta opodatkuvannya (zahidna traditisya:monographiya [Moral and ethical imperatives of taxes and taxation (Western tradition): monograph] National University of the State Tax Service of Ukraine. Research Institute of Financial Law. Alerta, 2013. Kyiv. P. 382

Minfin [MinFin] (electronic recource) Available at: https://index.minfin.com.ua /ua/finance/budget/ (application date 23.08.23)

Federalniy ofis statistiki Germanii [Federal Statistical Office of Germany] (electronic recource) Available at: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/ Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/Publikationen/Downloads- Inlandsprodukt/inlandsprodukt-endgueltig-pdf-2180140.html (application date 19.07.23)

Derzhavna sluzhba statistiki Ukraini [State Statistics Service of Ukraine] (electronic recource) Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdn/ fop_ppr_reg/ Arch_Fop_ppr_reg_u.html (application date 23.08.23)

Y. Shionoya Arthur Cecil Pigou, 1877—1959. Hitotsubashi Journal of Economics, Vol. 6, No. 1 June 1965, pp. 20-31, P.12

Переглядів статті: 75
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Педько, А., & Маряниченко, Б. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-53
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ