НОВІ ЗНАННЯ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Ключові слова: біогаз, відходи, індивідуальні біогазові установки, енергетична безпека

Анотація

Україна, як і багато інших країн, стикається з викликами стосовно виробництва та використання енергії, а також екологічного забруднення та викидів парникових газів. У цьому контексті, виробництво біогазу, яке базується на переробці органічних відходів у відновлювальну енергію, стає все більш актуальним і може мати значний потенціал для України. У статті досліджено останні знання щодо ефективності використання індивідуальних біогазових установок для переробки відходів домогосподарств. Акцентовано увагу на потенціалі індивідуальних біогазових установок як джерела альтернативної енергії та на їх технологічному розвитку, що сприяє покращенню їх продуктивності та надійності. Визначено відзначає соціальні та екологічні переваги використання біогазових установок, такі як зменшення викидів парникових газів та забруднення довкілля. Висвітлено виклики, що виникають у процесі використання таких установок та покликаність до подолання цих перешкод. Вказано на важливість розвитку індивідуальних біогазових установок як способу сприяти сталості та екологічному розвитку в сучасному світі.

Посилання

Пришляк Н.В. Оцінка ефективності використання індивідуальних біогазових установок для переробки біовідходів селянських господарств. Економіка АПК. 2021. № 3. С. 50¬60.

Калетнік Г.М., Паламарчук В.Д., Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Телекало Н.В. Перспективи використання кукурудзи для енергоефективного та екологобезпечного розвитку сільських територій: монографія. Вінниця: ФОП Кушнір Ю. В. 2021. 260 с.

Паламаренко Я.В. Сучасний стан та перспективи розвитку біогазової галузі України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21.

С. 54¬62.

Сакун Л.М., Різніченко Л.В., Вєлькін Б.О. Перспективи розвитку ринку біогазу в Україні та за кордоном. Економiка i органiзацiя управлiння. 2020. № 1 (37). С. 160¬170. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.16

Стаднік М.І., Колісник М.А. Допустимий рівень споживання біогазу при виробництві електроенергії для тваринницької ферми. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2022. № 3 (118). C. 90¬94.

DOI: https://doi.org10.37128/2520-6168-2022-3-11

Логоша Р.В., Паламарчук В.Д., Кричковський В.Ю. Економічна та біоенергетична ефективність використання дигестату біогазових станцій при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур в умовах євроінтеграції України. Бізнес Інформ. 2022. № 9. С. C. 40¬52.

Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Перспективи виробництва біогазу з відходів підприємств та домогосподарств на полігонах твердих побутових відходів. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. № 2 (35).

С. 63¬71.

Доронін А. В. Потенціал виробництва біогазу в галузі тваринництва України. Продовольчі ресурси. 2019. № 12. С. 202¬209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2019_12_23

Черевко Г., Колодій А., Шугало В. Еколого-економічна ефективність переробки побутових і промислових відходів на біогаз. Аграрна економіка. 2019. Т. 12. № 1-2. С. 98¬107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2019_12_1-2_14

Токарчук Д. М., Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В. Перспективи використання відходів рослинництва на виробництво біогазу в Україні. Агросвіт. 2020. № 22. С. 51¬57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2020_22_10

Рамш В. Ю., Потапенко М. В., Шаршонь В. Л. Техніко-економічна оцінка функціонально-однорідних груп біогазових установок. Енергетика і автоматика. 2022. № 6. С. 130¬137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eia_2022_6_13

Ткач Н. М., Мірзоєва Т. В. Обґрунтування економічної доцільності переробки зернових культур у біогаз. Біоекономіка і аграрний бізнес. 2021. Т. 12. № 2. С. 5¬17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biagbu_2021_12_2_3

Гончарук І.В., Панцирева Г.В., Вовк В.Ю., Верхолюк С.Д. Дослідження екологічної безпеки та економічної ефективності дигестату як біодобрива. Збалансоване природокористування. 2023. № 2. С. 86¬92.

Pryshliak N.V. (2021). Otsinka efektyvnosti vykorystannia indyvidualnykh biohazovykh ustanovok dlia pererobky biovidkhodiv selianskykh hospodarstv [Evaluation of the effectiveness of the use of individual biogas plants for the processing of biowaste of peasant households]. Ekonomika APK – Economy of agro-industrial complex, 3, 50¬60 [in Ukrainian]

Kaletnik H.M., Palamarchuk V.D., Honcharuk I.V., Yemchyk T.V., & Telekalo N.V. (2021). Perspektyvy vykorystannia kukurudzy dlia enerhoefektyvnoho ta ekolohobezpechnoho rozvytku silskykh terytorii [Prospects for the use of corn for energy-efficient and ecologically safe development of rural areas. Vinnytsia: FOP Kushnir Yu. V. [in Ukrainian]

Palamarenko Ya.V. (2019). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku biohazovoi haluzi Ukrainy [The current state and prospects for the development of the biogas industry in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 21, 54¬62. [in Ukrainian]

Sakun L.M., Riznichenko L.V., & Vielkin B.O. (2020). Perspektyvy rozvytku rynku biohazu v Ukraini ta za kordonom [Sakun L.M., Riznichenko L.V., Velkin B.O. Prospects for the development of the biogas market in Ukraine and abroad]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and management organization, 1 (37), 160¬170. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.16

[in Ukrainian].

Stadnik M.I., & Kolisnyk M.A. (2022). Dopustymyi riven spozhyvannia biohazu pry vyrobnytstvi elektroenerhii dlia tvarynnytskoi fermy [Permissible level of biogas consumption in the production of electricity for a livestock farm]. Tekhnika, enerhetyka, transport APK – Tekhnika, enerhetyka, transport APK, 3 (118), 90¬94. https://doi.org/10.37128/2520-6168-2022-3-11

[in Ukrainian].

Lohosha R.V., Palamarchuk V.D., & Krychkovskyi V.Iu. (2022). Ekonomichna ta bioenerhetychna efektyvnist vykorystannia dyhestatu biohazovykh stantsii pry vyroshchuvanni silskohospodarskykh ta ovochevykh kultur v umovakh yevrointehratsii Ukrainy [Economic and bioenergetic efficiency of the use of digestate of biogas plants in the cultivation of agricultural and vegetable crops in the conditions of the European integration of Ukraine]. Biznes Inform – Business Inform, 9, 40¬52 [in Ukrainian].

Mazur K.V., & Hontaruk Ya.V. (2022). Perspektyvy vyrobnytstva biohazu z vidkhodiv pidpryiemstv ta domohospodarstv na polihonakh tverdykh pobutovykh vidkhodiv [Prospects for the production of biogas from the waste of enterprises and households at solid household waste landfills]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: Economy, Business and Management, 2 (35), 63¬71 [in Ukrainian].

Doronin A.V. (2019). Potentsial vyrobnytstva biohazu v haluzi tvarynnytstva Ukrainy [Biogas production potential in the livestock industry of Ukraine]. Prodovolchi resursy – Food resources, 12, 202¬209. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2019_12_23 [in Ukrainian].

Cherevko H., Kolodii A., & Shuhalo V. (2019). Ekoloho-ekonomichna efektyvnist pererobky pobutovykh i promyslovykh vidkhodiv na biohaz [Environmental and economic efficiency of processing household and industrial waste into biogas]. Ahrarna ekonomika – Agrarian economy, 12, 1-2, 98¬107. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2019_12_1-2_14

[in Ukrainian].

Tokarchuk D. M., Pryshliak N. V., & Palamarenko Ya. V. (2020). Perspektyvy vykorystannia vidkhodiv roslynnytstva na vyrobnytstvo biohazu v Ukraini [Prospects for using crop production waste for biogas production in Ukraine]. Ahrosvit – Agroworld, 22, 51¬57. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2020_22_10 [in Ukrainian].

Ramsh V. Yu., Potapenko M. V., & Sharshon V. L. (2022). Tekhniko-ekonomichna otsinka funktsionalno-odnoridnykh hrup biohazovykh ustanovok [Technical and economic assessment of functionally homogeneous groups of biogas plants]. Enerhetyka i avtomatyka – Energy and automation, 6, 130¬137. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eia_2022_6_13 [in Ukrainian].

Tkach N.M., & Mirzoieva T.V. (2021). Obgruntuvannia ekonomichnoi dotsilnosti pererobky zernovykh kultur u biohaz [Justification of the economic feasibility of processing grain crops into biogas]. Bioekonomika i ahrarnyi biznes – Bioeconomy and agrarian business, 12, 2, 5¬17. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biagbu_2021_12_2_3 [in Ukrainian].

Honcharuk I.V., Pantsyreva H.V., Vovk V.Iu., & Verkholiuk S.D. (2023). Doslidzhennia ekolohichnoi bezpeky ta ekonomichnoi efektyvnosti dyhestatu yak biodobryva [Study of ecological safety and economic efficiency of digestate as a biofertilizer]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia – Balanced nature management, 2, 86¬92 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 60
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Пришляк, Н., & Білокінна, І. (2023). НОВІ ЗНАННЯ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-43
Розділ
ЕКОНОМІКА