ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: воєнний стан, децентралізація, доходи бюджету, місцеві бюджети, місцеве самоврядування, фінансові ресурси

Анотація

У статті досліджено стан та особливості виконання місцевих бюджетів в період воєнного стану. Окреслено законодавчі зміни, спричинені збройною агресією російської федерації, стосовно здійснення бюджетної політики на загальнодержавному та місцевому рівнях. Зазначено, що утворення військової адміністрації населених пунктів тимчасово обмежує реалізацію місцевого самоврядування, оскільки вже з моменту її утворення до військові адміністрації переходять окремі повноваження органів місцевого самоврядування. Проаналізовано виконання місцевих бюджетів за 2022 рік та шість місяців поточного року. Встановлено, основним фінансовим ресурсом місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб. Збільшення надходжень від даного податку зумовлено значним зростанням грошових виплат військовослужбовцям та збільшення нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів - з 60% до 64% з початку 2022 року. Наголошено, що в цілому місцеве самоврядування здатне ефективно розпоряджатися та нарощувати отримані фінансові ресурси, гідно реагувати на непередбачувані виклики, навіть в умовах воєнного стану.

Посилання

Бюджетний кодекс України: Кодекс №2456 від 08.07.2010. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення 10.09.2023).

Ватаманюк-Зелінська У.З., Штундер І.М., Гаврилюк С.О. (2022). Тенденції формування та виконання місцевих бюджетів в умовах воєнного стану. Інноваційна економіка, №92, 61¬68. DOI:

https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.9

Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України №252 від 11.03.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2022-%D0%BF#Text (дата звернення 10.09.2023).

Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ (дата звернення 10.09.2023).

Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://openbudget.gov.ua/ (дата звернення 10.09.2023).

Про правовий режим воєнного стану: Закон України №389 від 12.05.2015. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення 10.09.2023).

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР від 21.07.1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 10.09.2023).

Про утворення військових адміністрацій: Указ Президента України № 68/2022 від 24.02.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2022#Text (дата звернення 10.09.2023).

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine], (2010). Available at:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (accessed September 10, 2023).

Vatamaniuk-Zelinska U.Z. and Shtunder I.M., Havryliuk S.O. (2022) Tendentsii formuvannia ta vykonannia mistsevykh biudzhetiv v umovakh voiennoho stanu [Trends in the formation and execution of local budgets under martial law], Innovatsiina ekonomika, vol 92, pp. 61-68.

Deiaki pytannia formuvannia ta vykonannia mistsevykh biudzhetiv u period voiennoho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [Some issues of formation and implementation of local budgets during martial law: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine], (2022). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2022-%D0%BF#Text (Accessed September 10, 2023).

Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy [State Treasury Service of Ukraine]. Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ (Accessed September 10, 2023).

Derzhavnyi veb-portal biudzhetu dlia hromadian [State budget web portal for citizens]. Available at: https://openbudget.gov.ua/ (Accessed September 10, 2023).

Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu: Zakon Ukrainy [On the legal regime of martial law: Law of Ukraine], (2015). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (Accessed September 10, 2023).

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy [On local self-government in Ukraine: Law of Ukraine], (2017). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed September 10, 2023).

Pro utvorennia viiskovykh administratsii: Ukaz Prezydenta Ukrainy [On the formation of military administrations: Decree of the President of Ukraine], (2022). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2022#Text (Accessed September 10, 2023).

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 138
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Пилипенко, Я. (2023). ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-46
Розділ
ЕКОНОМІКА