СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ РИНКІВ З ПОЗИЦІЇ АДВОКАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧІВ

Ключові слова: цифрові ринки, інтелектуалізація, цифровізація, адвокація у конкуренції, цифрові платформи

Анотація

У статті проаналізовано стратегічні вектори розвитку цифрових ринків з позиції адвокації інтересів споживачів. Визначено основні тренди, що впливають на трансформацію цифрових ринків. Проаналізовано тенденції зміни основних показників діяльності Антимонопольного комітету України. Визначено, що адвокатування економічної конкуренції націлене на досягнення позитивних аспектів у конкуренції. Проаналізовано основні підходи до визначення сутності поняття «адвокація у конкуренції». Обґрунтовано систему стратегічних заходів в контексті реалізації адвокації у конкуренції в Україні в умовах розвитку цифрових ринків. Визначено стратегічні вектори розвитку цифрових ринків з позиції адвокації інтересів споживачів в умовах інтелектуалізації та цифровізації. Обґрунтовано, що адвокація є важливою ініціативою для забезпечення позитивних наслідків у конкурентному середовищі. Посилення співпраці між державою, бізнесом та науково-технічними установами сприятиме збалансованому розвитку цифрових платформ і підтримці їхнього позитивного впливу на економіку країн світу.

Посилання

Базові аспекти цифровізації та їх правове забезпечення : монографія / [К.В. Єфремова, Д.І. Шматков, В.П. Кохан та ін.]; за ред. К.В. Єфремової. Харків : НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2021. 180 с.

Звіт Антимонопольного комітету України за 2022 рік. URL: https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/641/87f/e95/64187fe957f1c745683055.pdf

Ковтун В.Ю. Адвокатування конкуренції в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. № 42. С. 140–157.

Конкуренція на цифрових ринках. Досвід інституційного розвитку та бачення майбутнього. URL: https://amcu.gov.ua/news/konkurenciya-na-cifrovih-rinkah-dosvid-institucijnogo-rozvitku-ta-bachennya-majbutnogo

Кужда Т., Луциків І. Дослідження стану та перспектив цифрового розвитку в Україні. Галицький економічний вісник. 2022. № 5-6 (78-79). С. 146–155.

Литовченко І.Л. Трансформація ринку в сучасних умовах переходу до цифрової економіки. Економіка України. 2020. № 1 (698). С. 36–47.

Масько А.М. Інститут державної влади в системі конкурентних відносин : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01. Київ, 2020. 23 с.

Михальчишин Н.Л. Адвокатування конкуренції: сутність та особливості мотивації. Причорноморські економічні студії. 2021. Випуск 68. С. 25–30.

План «Диджиталізація». На цифровий розвиток України до 2025 року хочуть витратити 69 млрд грн. URL: https://forbes.ua/innovations/plan-didzhitalizatsiya-na-vidnovlennya-ta-tsifroviy-rozvitok-do-2025-roku-khochut-zaluchiti-i-vitratiti-692-mlrd-grn-kudi-pidut-groshi-05072022-7000

Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf

Digital 2023. Global Overview Report. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report

Bazovi aspekty tsyfrovizatsii ta yikh pravove zabezpechennia [Basic aspects of digitization and their legal support]: monograph / [K.V. Efremova, D.I. Shmatkov, V.P. Kokhan, etc.]; under the editorship K. V. Efremova. Kharkiv: Research Institute of Law security innovator of development of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2021. 180 p.

Zvit Antymonopolnoho komitetu Ukrainy za 2022 rik [Report of the Antimonopoly Committee of Ukraine for 2022]. Available at: https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/641/87f/e95/64187fe957f1c745683055.pdf

Kovtun, V.Iu. (2020) Advokatuvannia konkurentsii v Ukraini [Competition advocacy in Ukraine]. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, 42, 140–157.

Konkurentsiia na tsyfrovykh rynkakh. Dosvid instytutsiinoho rozvytku ta bachennia maibutnoho [Competition in digital markets. Experience of institutional development and vision of the future]. Available at: https://amcu.gov.ua/news/konkurenciya-na-cifrovih-rinkah-dosvid-institucijnogo-rozvitku-ta-bachennya-majbutnogo

Kuzhda, T., & Lutsykiv, I. (2022) Doslidzhennia stanu ta perspektyv tsyfrovoho rozvytku v Ukraini [Study of the state and prospects of digital development in Ukraine]. Galician Economic Bulletin, 5-6 (78-79), 146–155.

Lytovchenko, I.L. (2020) Transformatsiia rynku v suchasnykh umovakh perekhodu do tsyfrovoi ekonomiky [Market transformation in modern conditions of the transition to the digital economy]. Ukraine economy, 1 (698), 36–47.

Masko, A.M. (2020) Instytut derzhavnoi vlady v systemi konkurentnykh vidnosyn [Institute of state power in the system of competitive relations]: autoref. thesis ... candidate economy sciences: spec. 08.00.01. Kyiv, 23 p.

Mykhalchyshyn, N.L. (2021) Advokatuvannia konkurentsii: sutnist ta osoblyvosti motyvatsii [Advocacy of competition: essence and features of motivation]. Black Sea Economic Studies, 68, 25–30.

Plan «Dydzhytalizatsiia». Na tsyfrovyi rozvytok Ukrainy do 2025 roku khochut vytratyty 69 mlrd hrn. ["Digitalization" plan. They want to spend UAH 69 billion on the digital development of Ukraine by 2025]. Available at: https://forbes.ua/innovations/plan-didzhitalizatsiya-na-vidnovlennya-ta-tsifroviy-rozvitok-do-2025-roku-khochut-zaluchiti-i-vitratiti-692-mlrd-grn-kudi-pidut-groshi-05072022-7000

Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsialni determinanty [Digital economy: trends, risks and social determinants.]. Available at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf

Digital 2023. Global Overview Report. Available at: https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Смерічевський, С., & Поканевич, Ю. (2023). СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ РИНКІВ З ПОЗИЦІЇ АДВОКАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧІВ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-92
Розділ
ЕКОНОМІКА