ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: бухгалтерська інформація, бухгалтерський облік, контроль, управлінські рішення, штучний інтелект, підприємство

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням обліку як сервісу задоволення інформаційних потреб користувачів обліково-аналітичної інформації в рамках сервісноорієнтованої парадигми менеджменту. Авторами визначено місце обліку і контролю в системі підтримки прийняття управлінських рішень (СППР) на підприємстві та ідентифіковано зміни змісту функцій обліку і контролю під впливом цифрової трансформації бізнесу, обґрунтовано вимоги до технології максимізації задоволення інтересів внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів підприємства в обліково-аналітичній інформації, з урахуванням необхідності об’єднати всі існуючі та потенційно можливі для реалізації види обліку на основі раціональної організації облікового процесу з визначенням критерію раціональності, який буде різнитися для підприємств різних видів та умов їх господарювання.

Посилання

Кужельний М.В., Левицька С.О. Організація обліку. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 352 с.

Кундря-Висоцька О.П., Москаленко О.В., Сулима О.М. Організація бухгалтерського обліку. Київ : УБС НБУ, 2015. 336 с.

Островєрха Р. Організація обліку. Київ : Центр навчальної літератури, 2017. 568 с.

Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М. Концептуальні основи організації безпаперової бухгалтерії. Агросвіт. 2018. № 12. С. 3–7.

Рожелюк В.М. Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних підприємств. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 488 с.

Романовська О.М., Сидоренко І.В. Організація обліку. Краматорськ : ДДМА, 2016. 116 с.

Тарасова Т.О. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління сталим розвитком підприємств торгівлі : монографія. Xарків : Видавець Іванченко І.С., 2016. 360 с.

Корягін М.В., Куцик П.О. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку. Львів : ЛКА, 2015. 239 с.

Халліфах А.М. Організація обліку та контролю в системі підтримки прийняття управлінських рішень підприємства : дис. д-ра філософії: 071 / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Харків, 2020. 344 с.

Monkelbaan J. Governance for the Sustainable Development Goals. Singapore: Springer Singapore, 2019. 232 р.

GRI Sustainability Reporting Standards. URL: https://www.globalreporting.org/standards (дата звернення: 15.07.2022)

Faria M. J. Types of financial and non-financial information disclosure about corporate social responsibility. FGV EBAPE. 2017. Р. 534–558.

Thurm R. Blueprint 1. A principles-based approach to reporting serving a green, inclusive & open economy. Reporting 3.0. Berlin: On Commons gGmbh, 2017. 122 р.

Лень В.С. Організація бухгалтерського обліку. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 696 с.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1996 р. № 966-XIV (зі змінами та доповненнями): URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 27.07.2023)

Conceptual Framework of Financial Reporting: URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/framework.pdf (дата звернення: 28.07.2023)

Management Accounting in Support of the Strategic Management Process: URL: https://www.cimaglobal.com/Research--Insight/Management-accounting-insupport-of-the-strategic-management-process/ (дата звернення: 29.07.2023)

Kuzhelnyy, M.V., & Levytska, S.O. (2019). Orhanizatsiya obliku. [Organization of accounting]. Kyiv: Center for Educational Literature, 352 p. (in Ukrainian)

Kundrya-Vysotska, O.P., & Moskalenko O.V., & Sulyma O.M. (2015). Orhanizatsiya bukhhalterskoho obliku [Organization of accounting]. Kyiv: UBS NBU, 336 p. (in Ukrainian)

Ostrovyerkha, R. (2017). Orhanizatsiya obliku. [Organization of accounting]. Kyiv: Center for Educational Literature, 568 p. (in Ukrainian)

Plaksiyenko, V.Y., & Nazarenko, I.M. (2018). Kontseptualni osnovy orhanizatsiyi bezpaperovoyi bukhhalteriyi. [Conceptual foundations of the organization of paperless accounting]. Ahrosvit – Agroworld, no 12, pp. 3–7. (in Ukrainian)

Rozhelyuk, V.M. (2013). Orhanizatsiya bukhhalterskoho obliku diyalnosti pererobnykh pidpryyemstv. [Organization of accounting of processing enterprises]. Kyiv: NNC IAE, 488 p. (in Ukrainian)

Romanovska, O.M. & Sydorenko, I.V. (2016). Orhanizatsiya obliku. [Organization of accounting]. Kramatorsk: DDMA, 116 p. (in Ukrainian)

Tarasova, T.O. (2016). Bukhhalterskyy oblik v informatsiyniy systemi upravlinnya stalym rozvytkom pidpryyemstv torhivli: monohrafiya. [Accounting in the management information system of sustainable development of trade enterprises: monograph]. Kharkiv: I.S. Ivanchenko Publisher, 360 p. (in Ukrainian)

Koryahin, M.V., & Kutsyk P.O. (2015). Kontseptualnyy rozvytok metodolohiyi bukhhalterskoho obliku. [Conceptual development of accounting methodology]. Lviv: LKA, 239 p. (in Ukrainian)

Khallifakh, A.M. (2020). Orhanizatsiya obliku ta kontrolyu v systemi pidtrymky pryynyattya upravlinskykh rishen pidpryyemstva. [Organization of accounting and control in the support system for making managerial decisions of the enterprise]. Doctor’s thesis. Kharkiv. (in Ukrainian)

Monkelbaan, J. (2019). Governance for the Sustainable Development Goals. Singapore: Springer Singapore, 232 р.

GRI Sustainability Reporting Standards. Available at: https://www.globalreporting.org/standards

Faria, M.J. (2017). Types of financial and non-financial information disclosure about corporate social responsibility. FGV EBAPE. Р. 534–558.

Thurm, R. (2017). Blueprint 1. A principles-based approach to reporting serving a green, inclusive & open economy. Reporting 3.0. Berlin: On Commons gGmbh, 122 р.

Len, V., S. (2006). Orhanizatsiya bukhhalterskoho obliku. [Organization of accounting]. Kyiv: Center for Educational Literature, 696 p. (in Ukrainian)

Zakon Ukrayiny «Pro bukhhalterskyy oblik ta finansovu zvitnist v Ukrayini» (1996) [Law of Ukraine «On Accounting and Financial Reporting in Ukraine»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Conceptual Framework of Financial Reporting. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/framework.pdf

Management Accounting in Support of the Strategic Management Process. Available at: https://www.cimaglobal.com/Research-Insight/Management-accounting-insupport-of-the-strategic-management-process

Переглядів статті: 76
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Коверза, В., & Тарасенко, О. (2023). ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-90
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ