ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ КОББА-ДУГЛАСА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВИХ РЕФОРМ

  • Тетяна Черкашина Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: виробнича функція Кобба-Дугласа, економічне зростання, неокласична модель економічного зростання, капітальні інвестиції, людський капітал, фактори виробництва, фактори накопичення, ринкові реформи

Анотація

Проведено оцінку впливу факторів накопичення (капітальних інвестицій та кількості зайнятих у національному господарстві) на динаміку економічного зростання України в умовах ринкових реформ (1996–2017 рр.). Як інструмент дослідження використано виробничу функцію Кобба-Дугласа, яку було приведено до лінійного виду та реалізовано у програмному комплексі Excel 2016. Проведені розрахунки показали, що на розвиток економіки України капітальні інвестиції чинять незначний позитивний вплив, тоді як кількість зайнятих у національному господарстві негативно впливає на досліджувану ознаку. Основними складниками політики економічного зростання України автором визначено поліпшення інвестиційного клімату та формування якісного людського капіталу. Встановлено, що ключовими напрямами національної інвестиційної політики України має бути залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій у машинобудівну, металургійну і харчову галузі промисловості, надання «податкових канікул» підприємствам, які функціонують у високотехнологічних секторах національного господарства, а також стимулювання енерго- й ресурсозберігаючих виробництв, а ключовими напрямами державної політики формування якісного людського капіталу України – створення умов для розвитку неформальної і дистанційної освіти молоді, поширення програм соціальної освіти, підтримка талановитої молоді і молодіжних стартапів.

Посилання

Vîlcu G.E. On a generalization of a class of production functions. Applied Economics Letters. 2018. Issue 25 (2). P. 106–110.

Gandhi A., Navarro S., Rivers D. On the Identification of Gross Output Production Functions. 2017. URL: http://publish.uwo.ca/~drivers2/research/GNR_5_17_17.pdf

Hu Y., Huang G., Sasaki Y. Estimating Production Functions with Robustness Against Errors in the Proxy Variables. 2017. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1805213

Ackerberg D.A., Caves K., Frazer G. Identification Properties of Recent Production Function Estimators. Econometrica. 2015. Issue 83 (6). P. 2411–2451. URL: http://dx.doi.org/10.3982/ECTA13408.

Cadil J., Vltavska K., Krejci I., Hartman D., Brabec M. Aggregate production function and income identity – Empirical analysis. International Journal of Economic Sciences. 2017. Volume VI. № 1.

Shults D.N., Grebnev M.I. Statistical Approach to Aggregation of Production Functions. Applied Mathematical Sciences. 2015. Volume 9. № 134. P. 6669–6689. URL: http://www.m-hikari.com/ams/ams-2015/ams-133-136-2015/p/shultsAMS133-136-2015.pdf.

Гребнев М.И., Шульц Д.Н. Статистический метод агрегирования производственных функций. Экономика и математические методы. 2016. № 2. Том 52. С. 112–128.

Янковий В.О. Економіко-математичні властивості виробничої функції Кобба-Дугласа і CES-функції. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. 2017. Випуск 2 (07). С. 330–336.

Wang X. A geometric characterization of homogeneous production models in economics. Filomat. 2016. Issue 30 (13). P. 3465–3471.

Onalan O., Basegmez H. Estimation of economic growth using Grey Cobb-Douglas production function: An application for US economy. Business, Economics and Finance – JBEF. 2018. Volume 7 (2). P. 178–189.

Attanasio O., Cattan S., Fitzsimons E., Meghir C., Rubio-Codina M. Estimating the Production Function for Human Capital: Results from a Randomized Controlled Trial in Colombia. Cowles Foundation Discussion Paper № 1987R, 2017. 52 p.

Гусаков Б.И., Лобова Е.С., Ленина В.В. Модель формирования производственной функции в условиях изменения макроэкономической стратегии. Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2017. № 3. С. 290–303.

Кирилюк И.Л. Модели производственных функций для российской экономики. Компьютерные исследования и моделирование. 2013. Том 5. № 2. С. 293–312.

Fernández-Arias E. On the Role of Productivity and Factor Accumulation in Economic Development in Latin America and the Caribbean: 2017. Update Technical note. Washington: Inter-American Development Bank, 2017. 30 P.

Кислицын Д.Г. Влияние факторов накопления на экономический рост: эмпирическая проверка. Вопросы экономической теории. 2013. С. 46–48.

Reynès F. The Cobb-Douglas Function as a Flexible Function: Analyzing the substitution between capital, labor and energy. Sсiences PO OFCE Working Paper. 2017. № 12. 33 Р.

Woetzel J., Madgavkar A., Seong J., Bughin J., Manyika J. Outperformers: High-growth emerging economies and companies that propel them. McKinsey Global Institute (MGI), 2018. 168 P.

Шумська С.С. Інструмент виробничої функції в дослідженні української економіки. Економіка та прогнозування. 2007. № 4. С. 104–123.

Скрипниченко М.І. Модель розширеної виробничої функції для економіки України. Бізнес-Інформ. 2009. № 2 (2). С. 133–137.

Вавилова Н.В. Моделирование экономического роста на основе производственных функций. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2012. №1 (56). Том 3. C. 171–174.

Гаврилюк В.Т. Аналіз впливу інвестицій на економічне зростання країни з використанням виробничої функції. Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 4 (16). C. 73–78.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу : https://www.amc.gov.ua.

Vîlcu G.E. On a generalization of a class of production functions. Applied Economics Letters. 2018. Issue 25 (2). P. 106–110.

Gandhi A., Navarro S., Rivers D. On the Identification of Gross Output Production Functions. 2017. – Regim dostupy: http://publish.uwo.ca/~drivers2/research/GNR_5_17_17.pdf

Hu Y., Huang G., Sasaki Y. Estimating Production Functions with Robustness Against Errors in the Proxy Variables. 2017. – Regim dostupy: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1805213.

Ackerberg D.A., Caves K., Frazer G. Identification Properties of Recent Production Function Estimators. Econometrica. 2015. Issue 83 (6). P. 2411–2451. URL: http://dx.doi.org/10.3982/ECTA13408.

Cadil J., Vltavska K., Krejci I., Hartman D., Brabec M. Aggregate production function and income identity – Empirical analysis. International Journal of Economic Sciences. 2017. Volume VI. № 1.

Shults D.N., Grebnev M.I. Statistical Approach to Aggregation of Production Functions. Applied Mathematical Sciences. 2015. Volume 9. № 134. P. 6669–6689. URL: http://www.m-hikari.com/ams/ams-2015/ams-133-136-2015/p/shultsAMS133-136-2015.pdf.

Grebnev M.I., Shul’ts D.N. Statisticheskiy metod agregirovaniya proizvodstvennykh funktsiy. Ekonomika i matematicheskie metody. 2016. № 2. Tom 52. P. 112–128.

Yankovyi V.O. Ekonomiko-matematychni vlastyvosti vyrobnychoi funktsii Kobba-Duhlasa i CES-funktsii. Skhidna Yevropa: Ekonomika, biznes ta upravlinnia. 2017. Vypusk 2 (07). P. 330-333.

Wang X. A geometric characterization of homogeneous production models in economics. Filomat. 2016. Issue 30 (13). P. 3465–3471.

Onalan O., Basegmez H. Estimation of economic growth using Grey Cobb-Douglas production function: An application for US economy. Business, Economics and Finance – JBEF. 2018. Volume 7 (2). P. 178–189.

Attanasio O., Cattan S., Fitzsimons E., Meghir C., Rubio-Codina M. Estimating the Production Function for Human Capital: Results from a Randomized Controlled Trial in Colombia. Cowles Foundation Discussion Paper № 1987R, 2017. 52 p.

Gusakov B.I., Lobova E.S., Lenina V.V. Model' formirovaniya proizvodstvennoy funktsii v usloviyakh izmeneniya makroekonomicheskoy strategii. Vestnik PNIPU. Sotsial'no-ekonomicheskie nauki. 2017. № 3. P. 290–303.

Kirilyuk I.L. Modeli proizvodstvennykh funktsiy dlya rossiyskoy ekonomiki. Komp’yuternye issledovaniya i modelirovanie. 2013. Tom 5. № 2. P. 293–312.

Fernández-Arias E. On the Role of Productivity and Factor Accumulation in Economic Development in Latin America and the Caribbean: 2017. Update Technical note. Washington: Inter-American Development Bank, 2017. 30 P.

Kislitsyn D.G. Vliyanie faktorov nakopleniya na ekonomicheskiy rost: empiricheskaya proverka. Voprosy ekonomicheskoy teorii. 2013. P. 46–48.

Reynès F. The Cobb-Douglas Function as a Flexible Function: Analyzing the substitution between capital, labor and energy. Sсiences PO OFCE Working Paper. 2017. № 12. 33 Р.

Woetzel J., Madgavkar A., Seong J., Bughin J., Manyika J. Outperformers: High-growth emerging economies and companies that propel them. McKinsey Global Institute (MGI), 2018. 168 P.

Shums’ka S.S. Іnstrument virobnichoi funktsіi v doslіdzhennі ukrayns'koi ekonomіki. Ekonomіka ta prognozuvannya. 2007. № 4. P. 104–123.

Skripnichenko M.І. Model’ rozshirenoi virobnichoi funktsіi dlya ekonomіki Ukrayny. Bіznes-Іnform. 2009. № 2 (2). P. 133–137.

Vavilova N.V. Modelirovanie ekonomicheskogo rosta na osnove proizvodstvennih funktsii. Zbirnik naykovyh prats’ VNAU. Seriya: Еkonomichni nauki. 2012. № 1 (56). Tom 3. P. 171–174.

Havryliuk V.T. Analiz vplyvu investytsii na ekonomichne zrostannia krainy z vykorystannyam vyrobnychyh funktsii. 2012. № 4 (16). P. 73–78.

Ofitsiiinii sait Dergavnogo komitetu statistiki Ukrayni. – Regim dostupu: https://www.amc.gov.ua.

Переглядів статті: 911
Завантажень PDF: 1920
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Черкашина, Т. (2020). ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ КОББА-ДУГЛАСА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВИХ РЕФОРМ. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/26
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ