ЦИФРОВІ РЕПУТАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Леонід Мельник Сумський державний університет
  • Олександра Карінцева Сумський державний університет
  • Людмила Калініченко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Юлія Розгон Сумський державний університет
  • Михайло Чорток Сумський державний університет
Ключові слова: інноваційна економіка, євроінтеграція, конкурентоспроможність, репутація, людський капітал, фахівці ІТ

Анотація

У статті обговорюється важливість конкурентоспроможності України в процесі її євроінтеграції як фактору переходу до інноваційної економіки. Особлива увага приділяється ролі інформаційних технологій (ІТ) у сучасному світі, їх впливу на розвиток економіки та позицію країни в глобальному контексті. Розвиток ІТ-освіти є важливим фактором підвищення конкурентоспроможності країни. Якісна підготовка ІТ-фахівців сприяє залученню та розвитку високотехнологічних компаній, інноваційного бізнесу та стимулює перехід до інноваційної економіки. Розвиток української молоді в ІТ-секторі є перспективним, але вимагає постійного вдосконалення та фокусу на розвитку ключових навичок, таких як англійська мова, практичні вміння роботи з новітніми технологіями та здатність безперервно навчатися та адаптуватися до змін у галузі. Розвиток якісної вищої освіти, наукових досліджень і інфраструктури в галузі ІТ є критичними для успішної євроінтеграції країни. Високорейтингові університети та наукові інститути в сфері ІТ привертають талановитих фахівців і забезпечують підготовку висококваліфікованих кадрів. Компетентність ІТ-фахівців в створенні нових технологій та інноваційних продуктів є ключовим фактором для інноваційного розвитку країни. Сильна ІТ-індустрія має багато переваг, таких як створення нових робочих місць, залучення іноземних інвестицій і сприяння економічному зростанню. Це також сприяє розвитку інноваційного середовища, що в свою чергу забезпечує стійку інтеграцію в європейський економічний простір. Для досягнення цих цілей важливо постійно вдосконалювати освітні програми, створювати сприятливі умови для бізнесу та інновацій, інвестувати у розвиток ІТ-інфраструктури і встановлювати стратегічні партнерства.

Посилання

Дикань В.Л., Кірдіна О.Г. Сутнісні аспекти конкурентоспроможності національної економіки. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2009. № 28. С. 13–20.

Дорошенко А. Клік – і програміст: 6 найкращих ІТ-шкіл для початківців. The Page. URL: https://thepage.ua/ua/it/klik-i-programist-5-najkrashih-it-shkil-dlya-pochatkivciv (дата звернення: 11.06.2023).

Интенсивный курс Fullstack Bootcamp с нуля. goit.global. URL: https://goit.global/ua-ru/courses/bootcamp/ (дата звернення: 12.06.2023).

Курс Fullstack-разработчик с нуля. goit.global. URL: https://goit.global/ua-ru/courses/fullstack/ (дата звернення: 14.06.2023).

Курси QA тестувальника безкоштовно. Онлайн курс тестування ПЗ з нуля в Києві з працевлаштуванням | Mate academy. Mate academy. URL: https://mate.academy/courses/qa (дата звернення: 13.06.2023).

Курси програмування з нуля: пишіть код на Java з перших занять. JavaRush. URL: https://javarush.com/ua/ (дата звернення: 12.06.2023).

Онлайн Курси Front End Development з нуля (HTML + CSS + JavaScript): навчання в Beetroot Academy. IT школа Beetroot Academy: інтенсивні IT-курси онлайн, навчання в дружній атмосфері. URL: https://beetroot.academy/courses/online/front-end?gad=1&gclid=CjwKCAjwvpCkBhB4EiwAujULMhO5UX9YixL00plpyM5G_TujPa34hAwq9zZY8Geux6cuoXty34iPsxoCSYwQAvD_BwE (дата звернення: 15.06.2023).

Рейтинг IT-вишів 2023: УКУ – беззаперечний лідер, КПІ – в десятці, наприкінці кілька харківських вишів. dou.ua. URL: https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2023/?from=strichan (дата звернення: 05.06.2023).

Семкова Л.В. Принципи формування в Україні конкурентоспроможної економіки: зовнішньоекономічний аспект. Вісн. Хмельницького національного університету. 2007. № 4. Т. 1 (93). С. 184–187.

Скільки айтівців в Україні: +32 тисячі IT-ФОПів за рік згідно з Мін’юстом. dou.ua. URL: https://dou.ua/lenta/articles/how-many-devs-in-ukraine-2023/ (дата звернення: 29.05.2023).

Топ-50 ІТ-компаній України, літо 2022: кількість спеціалістів зменшилася на 3%, а у «великої п’ятірки» оновився склад. dou.ua. URL: https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2022/ (дата звернення: 25.05.2023).

Юринець З. Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика : монографія. Львів, 2016. 412 с.

Caves R. E. Creative Industries: Contracts between Art and Commerce. Harvard University Press, 2002. 464 p.

Dani Rodrik. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. WW Norton & Company, 2010. 376 p. URL: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4126392/mod_resource/content/0/RODRIK%20The%20Globalization%20Paradox.pdf (дата звернення: 14.06.2023).

Kim Claes., Vissa B. Does Social Similarity Pay Off? Homophily and Venture Capitalists’ Deal Valuation, Downside Risk Protection, and Financial Returns in India. 3rd ed. Organizations Sciense, 2019. 55 p. URL: https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/orsc.2019.1322 (дата звернення: 06.06.2023).

Mariana Mazzucato, Małecka M., Walsh J., The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy. OEconomia. 2018. No. 10-2. P. 369–373. DOI: https://doi.org/10.4000/oeconomia.8108 (дата звернення: 29.06.2023).

Mariana Mazzucato. Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism. 40th ed. London : HarperCollins Publishers, 2021. 256 p.

Porter M. E. Harvard University. Harvard Business School. Michael E. Porter on competition and strategy. Boston, 1998, 89 p.

Porter M. E. «Strategy and the Internet». Harvard Business Review, 2001.

QA School | Genesis Academy. Genesis Academy. URL: https://www.academy.gen.tech/qa-school (дата звернення: 14.06.2023).

Stiglitz J. E. MAKING GLOBALIZATION WORK. New York : W. W. NORTON & COMPANY, 2006. 199 p. URL: https://garevna.ucoz.com/metod-mat/books/Joseph_Stiglitz.pdf

Udata.school – Diese Website steht zum Verkauf! – Informationen zum Thema udata. udata.school – Diese Website steht zum Verkauf! – Informationen zum Thema udata. URL: http://ww16.udata.school/ua?sub1=20230611-0214-04ef-9794-41b9bdb7ddbe (дата звернення: 13.06.2023).

Wang, Changfeng & Hu, Qiying (2020). "Knowledge sharing in supply chain networks: Effects of collaborative innovation activities and capability on innovation performance," Technovation, Elsevier, 94.

Dykan V.L., Kirdina O.H. (2009) Sutnisni aspekty konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky. Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti. № 28. S. 13–20.

Doroshenko A. Klik – i prohramist: 6 naikrashchykh IT-shkil dlia pochatkivtsiv. The Page. URL: https://thepage.ua/ua/it/klik-i-programist-5-najkrashih-it-shkil-dlya-pochatkivciv (data zvernennia: 11.06.2023).

Yntensyvnyi kurs Fullstack Bootcamp s nulia. goit.global. URL: https://goit.global/ua-ru/courses/bootcamp/ (data zvernennia: 12.06.2023).

Kurs Fullstack-razrabotchyk s nulia. goit.global. URL: https://goit.global/ua-ru/courses/fullstack/ (data zvernennia: 14.06.2023).

Kursy QA testuvalnyka bezkoshtovno. Onlain kurs testuvannia PZ z nulia v Kyievi z pratsevlashtuvanniam | Mate academy. Mate academy. URL: https://mate.academy/courses/qa (data zvernennia: 13.06.2023).

Kursy prohramuvannia z nulia: pyshit kod na Java z pershykh zaniat. JavaRush. URL: https://javarush.com/ua/ (data zvernennia: 12.06.2023).

Onlain Kursy Front End Development z nulia (HTML + CSS + JavaScript): navchannia v Beetroot Academy. IT shkola Beetroot Academy: intensyvni IT-kursy onlain, navchannia v druzhnii atmosferi. URL: https://beetroot.academy/courses/online/front-end?gad=1&gclid=CjwKCAjwvpCkBhB4EiwAujULMhO5UX9YixL00plpyM5G_TujPa34hAwq9zZY8Geux6cuoXty34iPsxoCSYwQAvD_BwE (data zvernennia: 15.06.2023).

Reitynh IT-vyshiv 2023: UKU – bezzaperechnyi lider, KPI – v desiattsi, naprykintsi kilka kharkivskykh vyshiv. dou.ua. URL: https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2023/?from=strichan (data zvernennia: 05.06.2023).

Semkova L.V. (2007) Pryntsypy formuvannia v Ukraini konkurentospromozhnoi ekonomiky: zovnishnoekonomichnyi aspekt. Visn. Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. № 4. T. 1 (93). S. 184–187.

Skilky aitivtsiv v Ukraini: +32 tysiachi IT-FOPiv za rik zghidno z Miniustom. dou.ua. URL: https://dou.ua/lenta/articles/how-many-devs-in-ukraine-2023/ (data zvernennia: 29.05.2023).

Top-50 IT-kompanii Ukrainy, lito 2022: kilkist spetsialistiv zmenshylasia na 3%, a u «velykoi piatirky» onovyvsia sklad. dou.ua. URL: https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2022/ (data zvernennia: 25.05.2023).

Iurynets Z. (2016) Formuvannia innovatsiinykh stratehii: teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia. Lviv, 412 s.

Caves R. E. Creative Industries: Contracts between Art and Commerce. Harvard University Press, 2002. 464 p.

Dani Rodrik. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. WW Norton & Company, 2010. 376 p. URL: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4126392/mod_resource/content/0/RODRIK%20The%20Globalization%20Paradox.pdf (дата звернення: 14.06.2023).

Kim Claes., Vissa B. Does Social Similarity Pay Off? Homophily and Venture Capitalists’ Deal Valuation, Downside Risk Protection, and Financial Returns in India. 3rd ed. Organizations Sciense, 2019. 55 p. URL: https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/orsc.2019.1322 (дата звернення: 06.06.2023).

Mariana Mazzucato, Małecka M., Walsh J., The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy. OEconomia. 2018. No. 10-2. P. 369–373. DOI: https://doi.org/10.4000/oeconomia.8108 (дата звернення: 29.06.2023).

Mariana Mazzucato. Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism. 40th ed. London : HarperCollins Publishers, 2021. 256 p.

Porter M. E. Harvard University. Harvard Business School. Michael E. Porter on competition and strategy. Boston, 1998, 89 p.

Porter M. E. «Strategy and the Internet». Harvard Business Review, 2001.

QA School | Genesis Academy. Genesis Academy. URL: https://www.academy.gen.tech/qa-school (дата звернення: 14.06.2023).

Stiglitz J. E. MAKING GLOBALIZATION WORK. New York : W. W. NORTON & COMPANY, 2006. 199 p. URL: https://garevna.ucoz.com/metod-mat/books/Joseph_Stiglitz.pdf

Udata.school – Diese Website steht zum Verkauf! – Informationen zum Thema udata. udata.school – Diese Website steht zum Verkauf! – Informationen zum Thema udata. URL: http://ww16.udata.school/ua?sub1=20230611-0214-04ef-9794-41b9bdb7ddbe (дата звернення: 13.06.2023).

Wang, Changfeng & Hu, Qiying (2020). "Knowledge sharing in supply chain networks: Effects of collaborative innovation activities and capability on innovation performance," Technovation, Elsevier, 94.

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Мельник, Л., Карінцева, О., Калініченко, Л., Розгон, Ю., & Чорток, М. (2023). ЦИФРОВІ РЕПУТАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-78
Розділ
ЕКОНОМІКА