НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ESG-АКТИВНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: управління підприємством, ESG-діяльність підприємства, ESG-активність підприємства, система ESG-блоків, цілі сталого розвитку

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність досягнень цілей сталого розвитку (ЦСР), прийняття конкретних дій і рішень як для країн, так і для підприємств. Розроблено науково-методичні засади інтеграції ESG-активності в систему управління підприємством, що на відміну від існуючих, полягає у розробці системи ESG-блоків, яка включає в себе ESG-стратегію, ESG-політику, ESG-цілі, пріоритети та принципи, систему ESG-індикаторів та видів ESG-активності у поєднанні з ESG-звітністю і ESG-комунікацією та схеми їх інкорпорації у систему управління підприємством. За результатами проведеного дослідження окремих елементів ESG-активності підприємства запропоновано набір принципів управління ESG-активністю на підприємстві (екологічна відповідальність, соціальна відповідальність, забезпечення прав людини, нульова толерантність до корупції та транспарентність), а також проведені структуризація та систематизація знань щодо основних інструментів ESG-інформування, що дозволяє підприємствам обрати найбільш прийнятні засоби комунікації зі стейкхолдерами щодо власної ESG-активності.

Посилання

Порядок денний сталого розвитку до 2030 року. URL: https://sdgs.un.org/2030agenda

Компас SDG (2023). URL: https://sdgcompass.org/

Посібник для дій бізнесу щодо ЦСР (2015). URL: https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf

Десять принципів Глобального договору ООН (2023). URL: https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Ратушняк О.Г., Лялюк О.Г. Самоменеджмент : навч. пос. Вінниця : ВНТУ, 2021. 170 с.

Касем Е., Тренц О., Гребічек Й., Фалдік О. Аналіз ключових індикаторів ефективності сталого розвитку для чеських пивоварень. Менделівський сільськогосподарський університет Бруннен. 2015. С. 1937–1944. DOI: https://doi.org/10.11118/actaun201563061937

Перелік бізнес-індикаторів The SDG Compass (2023). URL: https://sdgcompass.org/business-indicators/

Лазоренко Т., Шолом І. Теоретичні засади концепції управління стійким розвитком підприємства. Галицький економічний вісник. 2020. Том 6. № 67. С. 175–184. – (Менеджмент). DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu.06.175

Касич А., Вохозка M. Методичне забезпечення управління сталим розвитком підприємства. Маркетинг та менеджмент інновацій. 2018. С. 371–381. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-29

Епштейн М., Буховац А. (2014). Змусити стійкий розвиток працювати: найкращі практики управління та вимірювання корпоративного соціального, екологічного та економічного впливу. Видавництво Berrett-Koehler. 2014. URL: https://www.econbiz.de/Record/making-sustainability-work-best-practices-in-managing-and-measuring-corporate-social-environmental-and-economic-impacts-epstein-marc/10010342005

Майкл Таттерсолл (2022) Зростання ESG Investing. URL: https://www.insiderintelligence.com/content/rise-of-esg-investing

Глобальний договір ООН (2023). URL: https://unglobalcompact.org/

Глобальний договір ООН в Україні (2023). URL: https://globalcompact.org.ua/pro-nas/gd-oon-v-ukraini/

Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO) «Рейтинги та постачальники даних щодо навколишнього середовища, соціальної сфери та управління (ESG)» (2021). URL: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690

ESG індекс прозорості України. URL: https://index.cgpa.com.ua/eng2/

Дослідницький звіт HKEX: ефективність індексів акцій ESG у порівнянні з традиційними індексами акцій. URL: https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Research-Reports/HKEx-Research-Papers/2020/CCEO_ESGEqIdx_202011_e.pdf?la=en

Poriadok dennyi staloho rozvytku do 2030 roku [The 2030 agenda for sustainable development]. Retrieved from https://sdgs.un.org/2030agenda

Kompas SDG (2023) [The SDG Compass]. Retrieved from https://sdgcompass.org/

Posibnyk dlia dii biznesu shchodo TsSR [The guide for business action on the SDGs]. Retrieved from https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf

Desiat pryntsypiv Hlobalnoho dohovoru OON (2023) [The Ten Principles of the UN Global Compact]. Retrieved from https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Ratushniak O.H., Lialiuk O.H. (2021). Samomenedzhment [Self-management]. Vinnytsia : VNTU [in Ukrainian]

Kasem E., Trents O., Hrebichek Y., Faldik O. (2015). Analiz kliuchovykh indykatoriv efektyvnosti staloho rozvytku dlia cheskykh pyvovaren [Key sustainability performance indicator analysis for Czech breweries]. Mendelivskyi silskohospodarskyi universytet Brunnen. DOI: https://doi.org/10.11118/actaun201563061937

Perelik biznes-indykatoriv The SDG Compass (2023) [Inventory of Business Indicators by The SDG Compass]. Retrieved from https://sdgcompass.org/business-indicators/

Lazorenko T., Sholom I. (2020). Teoretychni zasady kontseptsii upravlinnia stiikym rozvytkom pidpryiemstva [Theoretical foundations of the concept of management of sustainable development of the enterprise]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Journal of management, 6 (67), 175–184. Retrieved from https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu.06.175 [in Ukrainian]

Kasych A., Vokhozka M. (2018). Metodychne zabezpechennia upravlinnia stalym rozvytkom pidpryiemstva. [Methodical support of the enterprise sustainable development management]. Journal of Marketing and Innovation Management 1(29), 371–381. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-29

Epshtein, M., Bukhovats, A. (2014). Zmusyty stiikyi rozvytok pratsiuvaty: naikrashchi praktyky upravlinnia ta vymiriuvannia korporatyvnoho sotsialnoho, ekolohichnoho ta ekonomichnoho vplyvu [Making sustainability work: Best practices in managing and measuring corporate social, environment and economic impacts]. Vydavnytstvo Berrett-Koehler. Retrieved from https://www.econbiz.de/Record/making-sustainability-work-best-practices-in-managing-and-measuring-corporate-social-environmental-and-economic-impacts-epstein-marc/10010342005

Maikl Tattersoll (2022) Zrostannia ESG Investing [The Rise of ESG Investing]. Retrieved from https://www.insiderintelligence.com/content/rise-of-esg-investing

Hlobalnyi dohovir OON (2023) [UN Global Compact]. Retrieved from https://unglobalcompact.org/

Hlobalnyi dohovir OON v Ukraini (2023) [UN Global Compact in Ukraine]. Retrieved from https://globalcompact.org.ua/pro-nas/gd-oon-v-ukraini/

Mizhnarodna orhanizatsiia komisii z tsinnykh paperiv (IOSCO) «Reitynhy ta postachalnyky danykh shchodo navkolyshnoho seredovyshcha, sotsialnoi sfery ta upravlinnia (ESG)» (2021) [International Organization of Securities Commissions (IOSCO) «Environmental, Social and Governance (ESG) Ratings and Data Providers»]. Retrieved from https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf

ESG indeks prozorosti Ukrainy [ESG Transparency Index Ukraine]. Retrieved from https://index.cgpa.com.ua/eng2/

Doslidnytskyi zvit HKEX: efektyvnist indeksiv aktsii ESG u porivnianni z tradytsiinymy indeksamy aktsii [HKEX Research Report: Performance Of ESG Equity Indices, Versus Traditional Equity Indices]. Retrieved from https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Research-Reports/HKEx-Research-Papers/2020/CCEO_ESGEqIdx_202011_e.pdf?la=en

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Корчагіна, Л. (2023). НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ESG-АКТИВНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-71
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ