ЧИННИКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ АСПЕКТІ

  • Андрій Семенюк Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-2308-4713
Ключові слова: енергетичний перехід, чинники енергетичних трансформацій, політика енергоефективності, економічні аспекти енергетичних трансформацій, низьковуглецевий розвиток економіки

Анотація

У суспільному і науковому просторі не існує загальноприйнятної думки щодо кількості й ваги чинників, які впливають на процес енергетичних трансформацій. Якщо проаналізувати наукові роботи, докладно розглянути документи, що стосуються розвитку енергетики, економіки, внутрішньої та зовнішньої політики, то основні фактори, які стимулюють процеси сталих енергетичних трансформацій у сучасному світі, можна згрупувати у категорії економічних, екологічних, кліматичних, політико-адміністративних (соціальних), технологічних. Практично всі вони так чи інакше пов’язані між собою і містять економічну складову, оскільки можуть бути виражені у грошовому еквіваленті. Метою статті є аналіз базових чинників, які впливають на процес енергетичних трансформацій у суспільстві ХХІ століття. Більшість тверджень і фактів, наведених у дослідженні, стосуються періодів стабільності, але було враховано і вплив кризових часів, зокрема – російсько-української війни. Вона суттєво корегує практику використання енергетичних ресурсів, ставлячи задоволення енергетичних потреб як окремих споживачів, так і економіки в цілому на вищий рівень пріоритетності, аніж міркування «чистоти» енергоресурсу. Та відновлювані джерела енергії після завершення військових дій набудуть ще більшої вагомості. Реалізація нових підходів, політичних і технологічних, на практиці неодмінно призведе до зміни державної політики сприйняття і втілення кліматичних, екологічних, економічних, енергетичних критеріїв відновлення та розвитку економіки України.

Посилання

Звіт з наукової роботи «Науково-практичні аспекти реалізації політики низьковуглецевого розвитку економіки України» (заключний). Інститут економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2019. 252 с.

Бюлетень річного звіту НКРЕКП за 2021 рік. URL: https://www.nerc.gov.ua/dlya-gromadskosti/byuleten-do-richnogo-zvitu-nkrekp (дата звернення: 15.03.2022).

Дячук О.А., Подолец Р.З., Серебренников Б.С., Чепелев М.Г. Политика энергоэффективности в Украине: veritas momentum. Экономика Украины, 2015. Вип. 4. С. 58–69.

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р.

Кабінет Міністрів України. Цілі сталого розвитку та Україна. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina (дата звернення: 24.04.2021).

Кайку Мічі. Фізика майбутнього / переклад з англ. Анжела Кам’янець. Львів : Літопис, 2013. 432 с.

Мелвіта Лаурі, Гіренс Роза. Вплив викидів українських вугільних електростанцій на здоров’я населення. URL: https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/Coal-Health-Impacts-in-Ukraine_UA.pdf (дата звернення: 12.07.2023).

Мостова Маргарита. Скільки податків до місцевих бюджетів платять власники домашніх і промислових СЕС в Україні. Практичний приклад. Енергетичний перехід (2020). URL: https://energytransition.in.ua/skil-ky-podatkiv-do-mistsevykh-biudzhetiv-platiat-vlasnyky-domashnikh-i-promyslovykh-ses-v-ukraini-praktychnyy-pryklad/ (дата звернення: 20.04.2023).

Письменна У.Є. Енергетичні трансформації та сталість економіки : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Київ, 2020. 40 с.

Brondizio Eduardo S., Settele Josef, Diaz Sandra et al., “Global assessment report on biodiversity and ecosystem services,” Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019.

Cherp A., Vinichenko V., Jewell J., Suzuki M., Antal M. (2017) Comparing Electricity Transitions: a Historical Analysis of Nuclear, Wind and Solar Power in Germany and Japan. Energy Policy, 101, 612–628. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.10.044

European investment bank: A plan for the future of the planet. URL: https://www.eib.org/en/stories/climate-bank-roadmap# (дата звернення: 24.03.2023).

IRENA (2022). Renewables 2022 Global Status Report. URL: https://www.ren21.net/gsr-2022 (дата звернення: 24.04.2023).

IRENA (2021) urban policy analysis. URL: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/May/IRENA_Policies_for_Cities_2021-V2.pdf (дата звернення: 24.04.2023).

Kurzweil, Ray. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. New York: Viking, 2005, 672 р.

OECD. The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution, OECD Publishing, Paris. 2016. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264257474-en (дата звернення: 27.04.2023).

Protecting Nature Could Avert Global Economic Losses of $2.7 Trillion Per Year. World Bank, JULY 1, 2021, PRESS RELEASE NO: 2022/002/ENB. URL: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/01/protecting-nature-could-avert-global-economic-losses-of-usd2-7-trillion-per-year (дата звернення: 24.05.2023).

Zvit z naukovoi roboty «Naukovo-praktychni aspekty realizatsii polityky nyz'kovuhletsevoho rozvytku ekonomiky Ukrainy»: zakliuchnyj (2019) / Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy. Kyiv, 252 s. [in Ukrainian]

Biuleten richnoho zvitu NKREKP za 2021 rik (2021). Available at: https://www.nerc.gov.ua/dlya-gromadskosti/byuleten-do-richnogo-zvitu-nkrekp [in Ukrainian]

Diachuk O.A., Podolets R.Z., Serebrennykov B.S., Chepelev M.H. (2015) Polytyka enerhoeffektyvnosty v Ukrayne: veritas momentum. Ekonomyka Ukrayny, Vyp. 4. S. 58–69. [in Ukrainian]

Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 roku «Bezpeka, enerhoefektyvnist', konkurentospromozhnist'» / Skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 serpnia 2017 r. № 605-r. [in Ukrainian]

Kabinet Ministriv Ukrainy. Tsili staloho rozvytku ta Ukraina. Uriadovyj portal. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina [in Ukrainian]

Kajku Michi (2013). Fizyka majbutn'oho / pereklad z anhl. Anzhela Kam'ianets'. L'viv: Litopys, 432 s. [in Ukrainian]

Melvita Lauri, Hirens Roza. Vplyv vykydiv ukrainskykh vuhilnykh elektrostantsij na zdorov'ia naselennia. Available at: https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/Coal-Health-Impacts-in-Ukraine_UA.pdf [in Ukrainian]

Mostova Marharyta. (2020). Skil'ky podatkiv do mistsevykh biudzhetiv platiat' vlasnyky domashnikh i promyslovykh SES v Ukraini. Praktychnyj pryklad. Enerhetychnyj perekhid. Available at: https://energytransition.in.ua/skil-ky-podatkiv-do-mistsevykh-biudzhetiv-platiat-vlasnyky-domashnikh-i-promyslovykh-ses-v-ukraini-praktychnyy-pryklad/ [in Ukrainian]

Pys'menna U.Ye. (2020). Enerhetychni transformatsii ta stalist' ekonomiky [Energy transformations and sustainability of the economy]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyivб 40 s. [in Ukrainian]

Brondizio Eduardo S., Settele Josef, Diaz Sandra et al. (2019). “Global assessment report on biodiversity and ecosystem services,” Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

Cherp A., Vinichenko V., Jewell J., Suzuki M., Antal M. (2017) Comparing Electricity Transitions: a Historical Analysis of Nuclear, Wind and Solar Power in Germany and Japan. Energy Policy, 101, 612–628. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.10.044

European investment bank: A plan for the future of the planet. Available at: https://www.eib.org/en/stories/climate-bank-roadmap#

IRENA (2022). Renewables 2022 Global Status Report. Available at: https://www.ren21.net/gsr-2022

IRENA (2021). Urban policy analysis. Available at: https://www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/May/IRENA_Policies_for_Cities_2021-V2.pdf.

Kurzweil, Ray. (2005). The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. New York: Viking, 672 р.

OECD (2016), The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution, OECD. Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264257474-en

Protecting Nature Could Avert Global Economic Losses of $2.7 Trillion Per Year. World Bank, JULY 1, 2021, PRESS RELEASE NO: 2022/002/ENB. Available at: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/01/protecting-nature-could-avert-global-economic-losses-of-usd2-7-trillion-per-year

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Семенюк, А. (2023). ЧИННИКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ АСПЕКТІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-60
Розділ
ЕКОНОМІКА