РИЗИКИ БОРГОВОГО НАВІСУ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

  • Ганна Рибак Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-4006-4557
  • Юлія Федотова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-7713-9359
Ключові слова: борговий навіс, боргова безпека, державний борг, бюджету, боргове навантаження, ризики, загрози

Анотація

У статті розглянуто основні визначення терміну «борговий навіс» його складові та головні теорії, що розглядають той чи інший аспект боргового навантаження. Досліджено ризики, що може спричиняти борговий навіс на економіку та виокремлено і позитивні сторони наявності державного боргу. Авторами у статті було виокремлено вплив боргового навісу на реальний сектор економіки. У роботі було досліджено вплив боргового навісу на економіку країни на мікроекономічному та макроекономічному рівнях. Зазначено особливості впливу боргового навісу на макроекономічному рівні на фінансову стабільність, фінансову політику, інфляційні процеси та кредитний рейтинг країни, та на мікроекономічному рівні щодо виникнення валютних, інвестиційних ризиків, що можуть посилюватися ефектом витіснення, а також у сфері міжнародної торгівлі.

Посилання

Jinho Choi, Kimi Xu Jiangis Japan at Risk of a Downgrade? Project Syndicate, Mar 24, 2022. URL: https://www.project-syndicate.org/commentary/slow-growth-high-public-debt-threaten-japan-credit-rating-by-jinho-choi-1-and-kimi-xu-jiang-2022-03?barrier=accesspaylog (дата звернення: 20.06.2023)

Кредитний рейтинг. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/kreditnij-rejting-potochni-rejtingi-zagalna-informacija-istorichni-zmini(дата звернення: 24.06.2023)

Філатова Г.П. Боргова безпека в системі забезпечення економічної безпеки держави : дис. ... д-ра філософії : 072. Суми, 2021. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/83937/5/diss_Filatova.pdf;jsessionid=AF302FB60A52B9BFBF80DB65EF4592F0 (дата звернення: 23.06.2023)

Мороз І.В. Детермінанти управління зовнішнім державним боргом України. : дис. ... д-ра філософії : 072. Тернопіль, 2021. URL: https://www.wunu.edu.ua/svr/disertatcia/moroz/dysertacia.pdf (дата звернення: 29.06.2023)

Резнікова Н.В. Боргові важелі макроекономічної взаємозалежності: канали впливу на економічне зростання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/13_2016/3.pdf (дата звернення: 26.06.2023)

Даниленко А.І., Алімов А.Н., Барановський А.І. Фінансова політика і податково-бюджетні важелі її реалізації. Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Київ : Фенікс, 2008. 467 c.

Богдан Т. Регулювання боргових процесів на новому етапі розвитку світової фінансової системи. Вісник НБУ. 2010. № 8. С. 18–24.

McKinnon R. Foreign-Exchange Constraints in Economic Development and Efficient Aid Allocation. Economic Journal. 1964. No. 74. P. 388–409.

Carmen M. Reinhart Kenneth S. Rogoff. This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctvcm4gqx (дата звернення: 29.06.2023)

Comments on Krugman's Paul Essay Bacha, Edmar L.; Sachs, Jeffrey D.; Bell, David E.; Birdsall, Nancy Daedalus; Winter 1989; 118, 1; Research Library pg. 203. URL: https://www.academia.edu/71281984/Comments_on_Pwaul_Krugmans_Essay (дата звернення: 22.06.2023)

Cohen D., Sachs J. Growth and External Debt under Risk of Debt Repudiation. European Economic Review. 1996. Vol. 30. P. 528–550.

Krugman Paul R. The Opinion Pages. New York Times Blog. URL: https://archive.nytimes.com/krugman.blogs.nytimes.com/ (дата звернення: 29.06.2023)

Прімєрова О.К., Осадча К.І. Оцінювання боргового навантаження та платоспроможності України на сучасному етапі. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2020/56.pdf (дата звернення: 17.07.2023)

Rosenstein R. Notes on the theory of the "Big Push" in economic development tore Latin America. N.Y.: Ellis. 1961. Pp. 57-67.

Jinho Choi, Kimi Xu Jiangis (2022) Japan at Risk of a Downgrade? Project Syndicate. Available at: https://www.project-syndicate.org/commentary/slow-growth-high-public-debt-threaten-japan-credit-rating-by-jinho-choi-1-and-kimi-xu-jiang-2022-03?barrier=accesspaylog (accessed June 20, 2023)

Kredytnyi reitynh. Ministerstvo finansiv Ukrainy. Available at: https://mof.gov.ua/uk/kreditnij-rejting-potochni-rejtingi-zagalna-informacija-istorichni-zmini (accessed June 24, 2023)

Filatova H.P. (2021) Borhova bezpeka v systemi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Debt security in the system of ensuring the economic security of the state]: dys. ... d-ra filosofii : 072. Sumy. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/83937/5/diss_Filatova.pdf;jsessionid=AF302FB60A52B9BFBF80DB65EF4592F0 (accessed June 23, 2023)

Moroz I.V. (2021) Determinanty upravlinnia zovnishnim derzhavnym borhom Ukrainy [Determinants of external public debt management of Ukraine] : dys. ... d-ra filosofii : 072. Ternopil. Available at: https://www.wunu.edu.ua/svr/disertatcia/moroz/dysertacia.pdf (accessed June 29, 2023)

Reznikova N.V. (2016) Borhovi vazheli makroekonomichnoi vzaiemozalezhnosti: kanaly vplyvu na ekonomichne zrostannia. [Debt levers of macroeconomic interdependence: channels of influence on economic growth]. Investytsii: praktyka ta dosvid. № 13. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/13_2016/3.pdf (accessed June 26, 2023)

Danylenko A.I., Alimov A.N. (2008) Baranovskyi A. I. Finansova polityka i podatkovo-biudzhetni vazheli yii realizatsii. [Financial policy and tax-budgetary levers of its implementation]. In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy. Kyiv: Feniks, 467 p.

Bohdan T. (2010) Rehuliuvannia borhovykh protsesiv na novomu etapi rozvytku svitovoi finansovoi systemy [Regulation of debt processes at a new stage of development of the global financial system]. Visnyk NBU. № 8. P. 18–24.

McKinnon R. (1964) Foreign-Exchange Constraints in Economic Development and Efficient Aid Allocation. Economic Journal. No. 74, P. 388–409.

Carmen M. Reinhart Kenneth S. Rogoff. This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Available at: https://www.jstor.org/stable/j.ctvcm4gqx (accessed June 29, 2023)

Comments on Krugman's Paul Essay Bacha, Edmar L.; Sachs, Jeffrey D.; Bell, David E.; Birdsall, Nancy Daedalus; (1989); 118, 1; Research Library pg. 203. Available at: https://www.academia.edu/71281984/Comments_on_Pwaul_Krugmans_Essay (accessed June 22, 2023)

Cohen D., Sachs J. (1996) Growth and External Debt under Risk of Debt Repudiation. European Economic Review. Vol. 30. P. 528–550.

Krugman Paul R. The Opinion Pages. New York Times Blog. Available at: https://archive.nytimes.com/krugman.blogs.nytimes.com/ (accessed June 29, 2023)

Primierova O.K., Osadcha K.I. Otsiniuvannia borhovoho navantazhennia ta platospromozhnosti Ukrainy na suchasnomu etapi [Assessment of the debt burden and solvency of Ukraine at the current stage]. Efektyvna ekonomika. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2020/56.pdf (accessed June 17, 2023)

Rosenstein R. (1961) Notes on the theory of the "Big Push" in economic development tore Latin America. N.Y.: Ellis. pp. 57–67.

Переглядів статті: 84
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Рибак, Г., & Федотова, Ю. (2023). РИЗИКИ БОРГОВОГО НАВІСУ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-59
Розділ
ЕКОНОМІКА