АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ВІ-СИСТЕМ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: бізнес аналітика, ВІ-система, Business Intelligence, аналіз даних, аналітичні системи

Анотація

Стаття присвячення аналізу важливих аспектів використання ВІ-систем у підприємницькій діяльності. Досліджено роль аналітичних систем та бізнес-аналітики в управлінні підприємств у сучасному цифровому середовищі. З’ясовано, що на сьогодні існує безліч аналітичних систем, вибір яких залежить від потреб конкретного підприємства. Виявлено основні переваги та недоліки застосування ВІ-систем у бізнесі. Доведено, що основними перевагами є: автоматизація бізнес-процесів, забезпечення точності та швидкості прийняття рішень, вдосконалення взаємодії між підрозділами та зовнішніми партнерами, аналіз даних та прогнозування, управління запасами та логістичними процесами, розвиток інновацій. Проаналізовано недоліки застосування ВІ-систем, а саме: високі витрати, складність інтеграції, вимоги до компетенцій працівників, потенційні загрози безпеки даних, відсутність дослідницького підходу.

Посилання

55+ Must-Know Data Analytics Statistics for 2021: Driving Business Value With Analytics and Big Data. URL: https://www.pipartners.com/data-analytics-statistics

Переваги використання бізнес-аналітики. URL: https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/benefits-of-business-analytics

Пуцентейло П., Довбуш А., Бінчаровська Т., Гомотюк В. Сучасні технології бізнес-аналітики як інструмент для підвищення бізнес-комунікацій компанії. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2022. Вип. 1–2. С. 29–40.

Пономаренко І.В., Телеус А.В. Бізнес-аналітика як ефективний інструмент обробки даних. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2020. № 23. С. 64–70.

Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. URL: https://www.sisense.com/reports/gartner-magic-quadrant-2023/

Лиса О.В., Завгородня А.О. Оптимізація операційної діяльності підприємств через застосування систем Business Intelligence. Ефективна економіка. 2020. № 1. URL: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna-ekonomika/article/view/2302

55+ Must-Know Data Analytics Statistics for 2021: Driving Business Value With Analytics and Big Data. Available at: https://www.pipartners.com/data-analytics-statistics

Perevahy vykorystannia biznes-analityky [Advantages of using business analytics]. Available at: https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/benefits-of-business-analytics

Putsenteilo P., Dovbush A., Bincharovska T., Homotiuk V. (2022) Suchasni tekhnolohii biznes-analityky yak instrument dlia pidvyshchennia biznes-komunikatsii kompanii [Modern technologies of business analytics as a tool for improving the company's business communications]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii – Institute of accounting, control and analysis in the conditions of globalization, no. 1–2, pp. 29–40.

Ponomarenko I.V., Teleus A.V. (2020) Biznes-analityka yak efektyvnyi instrument obrobky danykh. [Business analytics as an effective data processing tool]. Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku – Problems of innovation and investment development, no. 23, pp. 64–70.

Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. Available at: https://www.sisense.com/reports/gartner-magic-quadrant-2023/

Lysa O.V., Zavhorodnia A.O. (2020) Optymizatsiia operatsiinoi diialnosti pidpryiemstv cherez zastosuvannia system Business Intelligence [Optimizing the operational activities of enterprises through the use of Business Intelligence systems] Efektyvna ekonomika – Efficient economy, no. 1. Available at: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna-ekonomika/article/view/2302

Переглядів статті: 63
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Голомб, В., Мержинський, Є., & Пєтухова, О. (2023). АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ВІ-СИСТЕМ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-48
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ