СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Ключові слова: інтелектуальна власність, об’єкти права інтелектуальної власності, промислова власність, авторське право і суміжна права, торговельна марка, Національний орган інтелектуальної власності, євроінтеграція, митні органи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного станку ринку інтелектуальної власності в України. Акцентується увага на тому, що інтелектуальна власність є тією сферою, яка допомагає країні розвиватися економічно в такий важкий час, та наблизити її до світової економіки, міжнародної торгівлі та впливу на міжнародній арені. Розглянуто теоретичні основи ринку інтелектуальної власності, зокрема сутність інтелектуальної власності, її об’єкт та суб’єкт. Так, поняття інтелектуальна власність у сучасній економічній літературі розглядається як з економічної так з юридичної точки зору. Проаналізовані останні зміни в законодавстві щодо інтелектуальної власності. Дані зміни дають підстави стверджувати, що інтелектуальна власність продовжує вдосконалюватися та активно розвиватися в Україні. Разом з тим в даній сфері відбувається посилення та впровадження євроінтеграційних процесів, зокрема в 2022 році Україна набула повноправного членства в регіональній групі Центральної Європи та Балтії (CEBS) Всесвітніх органів інтелектуальної власності, при цьому даний процес тривав з 2017 року. Тобто Україна продовжує активно розвивати відповідний напрямок.

Посилання

Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник. 3-є вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2014. 670 с.

Вірченко В.В. Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку : монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. 488 с.

Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності: Постанова КМУ від 28 жовтня 2022 р. № 943-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-2022-%D1%80#Text

Захист інтелектуальної власності на митниці. URL: https://traya.com.ua/statti/intelektualna-vlasnist/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-na-mitnici/

Кренда О.Ю. Інтелектуальна власність в Україні в умовах воєнного стану. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство. С. 104–108.

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Офіційний сайт Державної системи правової охорони інтелектуальної власності. URL: https://ukrpatent.org/uk

Патлашинська І.В. До питання практичної реалізації стратегії інтелектуальної власності на національному рівні. Право і суспільство. 2022. № 5.

Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України: Закон України» від 01.04.2022 № 2174-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20#Text

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 15.04.2023 № 2811-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text

Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» від 22.05.2022 року № 2265-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20/ed20220522#n9

Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року № 153. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2022-%D0%BF#Text

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану: Постанова Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text

Про санкції: Закон України від 14.08.2014 № 1644-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text

Річний звіт Національного органу інтелектуальної власності за 2022 рік. URL: https://ukrpatent.org/atachs/Annual-Report-2022-.pdf

Юрченко О.В. Економічні аспекти впливу інтелектуальної власності на конкурентоспроможність підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2022. № 28. С. 51–60.

Bazylevych V.D. (2014). Intelektualna vlasnist [Intellectual property]. Kyiv: Znannia, 670 p. [in Ukrainian]

Virchenko V.V. (2018). Intelektualna vlasnist: teoretychni vytoky ta ekonomichni imperatyvy rozvytku: monohrafiia [Intellectual property: theoretical origins and economic imperatives of development: monograph]. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K, 488 p.

Deiaki pytannia Natsionalnoho orhanu intelektualnoi vlasnosti [Some issues of the National Intellectual Property Authority]. Postanova KMU vid 28 zhovtnia 2022 r. № 943-r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-2022-%D1%80#Text [in Ukrainian]

Zakhyst intelektualnoi vlasnosti na mytnytsi [Protection of intellectual property at customs]. Available at: https://traya.com.ua/statti/intelektualna-vlasnist/zahist-intelektuai-na-mitnici/

Krenda O.Yu. (2022). Intelektualna vlasnist v Ukraini v umovakh voiennoho stanu [Intellectual property in Ukraine under martial law]. Elektronne naukove vydannia «Analitychno-porivnialne pravoznavstvo, pp. 104–108. [in Ukrainian]

Mytnyi kodeks Ukrainy vid 13.03.2012 № 4495-VI [Customs Code of Ukraine dated March 13, 2012 No. 4495-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi systemy pravovoi okhorony intelektualnoi vlasnosti [Official website of the State System of Legal Protection of Intellectual Property]. Available at: https://ukrpatent.org/uk

Patlashynska I.V. (2022) Do pytannia praktychnoi realizatsii stratehii intelektualnoi vlasnosti na natsionalnomu rivni [On the issue of practical implementation of the intellectual property strategy at the national level]. Pravo i suspilstvo, no. 5. [in Ukrainian]

Pro zakhyst interesiv osib u sferi intelektualnoi vlasnosti pid chas dii voiennoho stanu, vvedenoho u zviazku iz zbroinoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy [On the protection of the interests of individuals in the field of intellectual property during the martial law introduced in connection with the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine]. «Zakon Ukrainy» vid 01.04.2022 № 2174-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20#Text

Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrainy vid 15.04.2023 № 2811-IX [On copyright and related rights: Law of Ukraine dated April 15, 2023 No. 2811-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text

Pro zaboronu propahandy rosiiskoho natsystskoho totalitarnoho rezhymu, zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii yak derzhavy-terorysta proty Ukrainy, symvoliky voiennoho vtorhnennia rosiiskoho natsystskoho totalitarnoho rezhymu v Ukrainu» vid 22.05.2022 roku № 2265-IX [On the prohibition of propaganda of the Russian Nazi totalitarian regime, the armed aggression of the Russian Federation as a terrorist state against Ukraine, symbols of the military invasion of the Russian Nazi totalitarian regime in Ukraine" dated May 22, 2022 No. 2265-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20/ed20220522#n9

Pro okremi pytannia shchodo zabezpechennia zdiisnennia importu [On certain issues regarding the implementation of imports]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 liutoho 2022 roku № 153. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2022-%D0%BF#Text

Pro robotu bankivskoi systemy v period zaprovadzhennia voiennoho stanu [On the operation of the banking system during the introduction of martial law]. Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 24.02.2022 № 18. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text

Pro sanktsii: Zakon Ukrainy vid 14.08.2014 № 1644-VII [On sanctions: Law of Ukraine dated August 14, 2014 No. 1644-VII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text

Richnyi zvit Natsionalnoho orhanu intelektualnoi vlasnosti za 2022 rik [Annual report of the National Intellectual Property Authority for 2022]. Available at: https://ukrpatent.org/atachs/Annual-Report-2022-.pdf

Yurchenko O.V. (2022). Ekonomichni aspekty vplyvu intelektualnoi vlasnosti na konkurentospromozhnist pidpryiemstva [Economic aspects of the influence of intellectual property on the competitiveness of the enterprise]. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, no. 28, pp. 51–60. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 234
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Чуницька, І., & Бондарук, О. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-55
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають