ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ЯК МЕТОД ВИОКРЕМЛЕННЯ НА КОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ ІННОВАЦІЙ

Ключові слова: інтелектуальна власність, засоби індивідуалізації, торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення, інновації, інноваційна діяльність

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженню важливості засобів індивідуалізації в просуванні та розвитку інноваційних продуктів на конкурентному ринку. Встановлено, що до основних об’єктів засобів індивідуалізації відносяться комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення. Автором досліджено, що комерційні найменування допомагають створити впізнаваність інноваційної компанії та підвищити рівень довіри споживачів до неї. Торговельні марки виступають як ефективний засіб виокремлення продукції від інших товарів на ринку та гарантують споживачам якісні продукти та послуги. Географічні зазначення, у свою чергу, сприяють просуванню продукції акцентуючи увагу на її унікальних властивостях та якості, що притаманні певній географічній місцевості. Під час виокремлення функцій засобів індивідуалізації для інноваційних підприємств, встановлено, що застосування даних об’єктів сприяє залученню уваги споживачів, створенню позитивного бренду інноваційної компанії та підвищенню його цінності на ринку. На практиці це відображується активним зростанням кількості зареєстрованих торговельних марок і географічних зазначень як у світі, так в Україні також.

Посилання

Артеменко Л. Особливості правового регулювання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 1. С. 16–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_1_6

Пекар А. Співвідношення правових інститутів прав на засоби індивідуалізації від недобросовісної конкуренції. Entrepreneurship, Economy and Law. 2020. № 2. С. 259–264. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.2.45

Тарасенко І., Борзенко В., Шуба І. Розділ 4. Засоби індивідуалізації в підприємництві і торгівлі. Інтелектуальна власність: магістерський курс : підручник. Харків, 2019. С. 262. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/286988829.pdf

Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV: станом на 10 червень 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Castaldi C., Block J., Flikkema M. J. Editorial: why and when do firms trademark? Bridging perspectives from industrial organisation, innovation and entrepreneurship. Industry and Innovation. 2019. Т. 27, № 1-2. P. 1–10. DOI: https://doi.org/10.1080/13662716.2019.1685376

European Commission. Geographical indications. Trade. URL: https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/protecting-eu-creations-inventions-and-designs/geographical-indications_en

Govoni N.P. Dictionary of Marketing Communications. SAGE Publications, Inc., 2004. DOI: https://doi.org/10.4135/9781452229669

Indicator Rankings & Analysis | Global Innovation Index. Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator

Maverick J. B. Trade Name vs. Trademark: What's the Difference?. Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/120415/trade-name-vs-trademark-know-difference.asp

Medeiros M.L., Passador J.L. Examining the development attributed to geographical indications. The Journal of World Intellectual Property. 2021. Т. 25, № 1. P. 86–105. DOI: https://doi.org/10.1111/jwip.12208

The World Intellectual Property Organization. Trademarks. WIPO. URL: https://www.wipo.int/trademarks/en/

The World Intellectual Property Organization. WIPO IP Statistics Data Center. WIPO. URL: https://www3.wipo.int/ipstats

Artemenko, L. (2016). Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia zasobiv indyvidualizatsii uchasnykiv tsyvilnoho oborotu, tovariv ta posluh [Peculiarities of legal regulation of means of individualization of participants in civil turnover, goods and services]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii – Actual problems of native jurisprudence, (1), 16–22. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_1_6 [in Ukrainian]

Pekar, A. (2020). Spivvidnoshennia pravovykh instytutiv prav na zasoby indyvidualizatsii vid nedobrosovisnoi konkurentsii [Correlations of legal institutions of rights to means of individualization from unfair competition]. Entrepreneurship, Economy and Law, (2), 259–264. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.2.45 [in Ukrainian]

Tarasenko I., Borzenko V., & Shuba I. (2019). Rozdil 4. Zasoby indyvidualizatsii v pidpryiemnytstvi i torhivli [Chapter 4. Means of individualization in entrepreneurship and trade]. U Intelektualna vlasnist: mahisterskyi kurs – In Intellectual property: master's course, pp. 262–333. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/286988829.pdf [in Ukrainian]

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine] (n.d.). Ofitsiinyi Vebportal Parlamentu Ukrainy – Official web portal of the Parliament of Ukraine. Retrieved July 20, 2023. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text [in Ukrainian]

Castaldi, C., Block, J., & Flikkema, M. (2019). Editorial: why and when do firms trademark? Bridging perspectives from industrial organisation, innovation and entrepreneurship. Industry and Innovation, 27(1–2), 1–10. DOI: https://doi.org/10.1080/13662716.2019.1685376

European Commission. (2023, May 17). Geographical indications. Trade. Retrieved July 21, 2023. Available at: https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/protecting-eu-creations-inventions-and-designs/geographical-indications_en

Govoni, N.P. (2004). Dictionary of Marketing Communications. In SAGE Publications, Inc. eBooks. DOI: https://doi.org/10.4135/9781452229669

Indicator Rankings & Analysis | Global Innovation Index. (n.d.). Global Innovation Index. Retrieved July 25, 2023. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator

Maverick, J. (2022, December 26). Trade Name vs. Trademark: What's the Difference? Investopedia. Retrieved July 21, 2023. Available at: https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/120415/trade-name-vs-trademark-know-difference.asp

De Lima Medeiros, M., & Passador, J. L. (2021). Examining the development attributed to geographical indications. The Journal of World Intellectual Property, 25(1), 86–105. DOI: https://doi.org/10.1111/jwip.12208

The World Intellectual Property Organization. (n.d.). Trademarks. WIPO. Retrieved July 21, 2023. Available at: https://www.wipo.int/trademarks/en/

The World Intellectual Property Organization. (n.d.-b). WIPO IP Statistics Data Center. WIPO. Retrieved July 25, 2023. Available at: https://www3.wipo.int/ipstats

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Палієнко, Т. (2023). ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ЯК МЕТОД ВИОКРЕМЛЕННЯ НА КОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ ІННОВАЦІЙ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-52
Розділ
ЕКОНОМІКА