СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЗАГАЛЬНА СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ

  • Неля Русіна Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» https://orcid.org/0000-0001-5826-8788
  • Рустам Маматов Приватне підприємство «РОСТ»
Ключові слова: екологічний облік, бухгалтерський облік екологічної діяльності суб’єкта господарювання, екологічний податок, статистичний аналіз

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням статистичного аналізу обліку екологічних витрат підприємства в умовах сталого розвитку. Проаналізовано поняття екологічного обліку та бухгалтерського обліку екологічної діяльності суб’єкта господарювання. Визначено завданням бухгалтерського обліку екологічної діяльності є формування інформації про: наявність (у кількісному та вартісному вимірниках), ступінь розробки та екологічний стан (якість) природних ресурсів; наявність впливів (позитивних і негативних) суб’єкта господарювання на навколишнє природне середовище; здійснювані заходи суб’єктом господарювання щодо охорони навколишнього природного середовища, а також їх ефективність. Досліджено Міжнародний стандарт аудиту 1010 «Врахування екологічних питань при аудиті». Розглянуто принципи формування екологічного податку та його вплив на екологічну діяльність суб’єкта господарювання. Представлено результати дослідження у вигляді загальної схеми статистичного аналізу обліку екологічних витрат.

Посилання

Василець М.В. Тенденції розвитку екологічного аудиту. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 6. С. 109-119.

Замула І.В., Давидова І.В., Кірейцева Г.В., Корбут М.Б., Травін В.В. Стратегія сталого розвитку: еколого-економічний аспект: навч. посібник. Житомир: ЖДТУ, 2017. 200 с.

Плахтій Т.Ф., Драчук В.Ю. Екологічний податок: порядок оподаткування та відображення в системі бухгалтерського обліку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 5. С. 143–158.

Свиноус І. В., Слободенюк О. І., Присяжнюк Н. М., Гаврик О. Ю., Соколовський В. О. Теоретичні засади розвитку екологічного обліку. Агросвіт. 2021. № 15. С. 20–28. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.15.20

Сторожук Т.М., Дружинська Н. С. Організація екологічно орієнтованого обліку в контексті реалізації сталого розвитку підприємства. Економіка та суспільство. 2021. № 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/290/278 (дата звернення: 20.07.2023)

Маліков В.В., Плекан М.В., Кудлаєва Н.В. Екологічні аспекти бухобліку в управлінні підприємством. Економіка та суспільство. 2022. № 44. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1867/1799 (дата звернення: 20.07.2023)

Латишева О. В. Екологічні інвестиції: сучасний стан та перспективи їх впровадження в Україні для забезпечення сталого розвитку держави. Економічний вісник Донбасу . 2018. № 1(51). С. 59–65

Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0074697-04#Text (дата звернення: 20.07.2023)

Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80#Text(дата звернення: 20.07.2023)

Онищенко В. Екологічний податок 2023: ставки і строки. Бухгалтерія для бюджету та ОМС. URL: https://oblikbudget.com.ua/article/133-ekologchniy-podatok (дата звернення: 20.07.2023)

Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (IPCC). URL: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ (дата звернення 10.07.2023).

Державний комітет статистики URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 20.07.2023)

Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень: монографія / Т.М. Паянок, В.В. Лаговський, В.М. Краєвський та ін. К. ЦП «Компринт», 2019. 425 с. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3314 (дата звернення: 20.07.2023)

Параниця Н. В., Гордієнко Т. В. Судак В. О. Статистичний аналіз обліку екологічних витрат підприємства в умовах сталого розвитку. Наукові перспективи. 2023. № 5(35). С.444-452

Vasyletsʹ M.V. (2018) Tendentsiyi rozvytku ekolohichnoho audytu. [Trends in the development of environmental audit]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualʹni pytannya nauky i praktyky – Economy. Finances. Management: topical issues of science and practice, 6, 109-119. [in Ukrainian]

Zamula I.V., Davydova I.V., Kireytseva H.V., Korbut M.B. &Travin V.V. (2017) Stratehiya staloho rozvytku: ekoloho-ekonomichnyy aspekt [Strategy of sustainable development: ecological and economic aspect]. Zhytomyr: ZHDTU. [in Ukrainian].

Plakhtiy T.F., Drachuk V.YU. (2019) Ekolohichnyy podatok: poryadok opodatkuvannya ta vidobrazhennya v systemi bukhhaltersʹkoho obliku [Environmental tax: taxation procedure and display in the accounting system]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualʹni pytannya nauky i praktyky – Economy. Finances. Management: topical issues of science and practice, 5, 143–158. [in Ukrainian].

Svynous I. V., Slobodenyuk O. I., Prysyazhnyuk N. M., Havryk O. YU. & Sokolovsʹkyy V. O. (2021) Teoretychni zasady rozvytku ekolohichnoho obliku [Theoretical foundations of the development of ecological accounting]. Ahrosvit – Agroworld, 15, 20–28. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.15.20. [in Ukrainian].

Storozhuk T.M., Druzhynsʹka N.S. (2021) Orhanizatsiya ekolohichno oriyentovanoho obliku v konteksti realizatsiyi staloho rozvytku pidpryyemstva [Organization of ecologically oriented accounting in the context of implementation of sustainable development of the enterprise]. Ekonomika ta suspilʹstvo – Economy and society, 25. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/290/278 [in Ukrainian].

Malikov V.V., Plekan M.V., Kudlayeva N.V. (2022) Ekolohichni aspekty bukhobliku v upravlinni pidpryyemstvom [Environmental aspects of accounting in enterprise management]. Ekonomika ta suspilʹstvo – Economy and society, 44. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1867/1799 [in Ukrainian].

Latysheva O. V. (2018) Ekolohichni investytsiyi: suchasnyy stan ta perspektyvy yikh vprovadzhennya v Ukrayini dlya zabezpechennya staloho rozvytku derzhavy [Environmental investments: current state and prospects of their implementation in Ukraine to ensure sustainable development of the state]. Ekonomichnyy visnyk Donbasu – Economic Herald of Donbass, 1(51), 59–65 [in Ukrainian].

Problemy rozvytku ta zdiysnennya ekolohichnoho audytu v Ukrayini [Problems of development and implementation of environmental audit in Ukraine]. Available at:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0074697-04#Text [in Ukrainian].

Pro Osnovni napryamy derzhavnoyi polityky Ukrayiny u haluzi okhorony dovkillya, vykorystannya pryrodnykh resursiv ta zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky: Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 05.03.1998 № 188/98- ВР. [On the main directions of the state policy of Ukraine in the field of environmental protection, use of natural resources and ensuring environmental safety: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated 05.03.1998 No. 188/98-ВР]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80#Text. [in Ukrainian]

Onyshchenko V. Ekolohichnyy podatok 2023: stavky i stroky [Environmental tax 2023: rates and terms]. Bukhhalteriya dlya byudzhetu ta OMS – Accounting for the budget and local government. Available at: https://oblikbudget.com.ua/article/133-ekologchniy-podatok. [in Ukrainian]

Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (IPCC). Available at: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ [in English].

Derzhavna sluzhba statistiki Ukraїni [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Pajanok, T.M., Lagovs'kij, T.M. & Kraєvs'kij, V.M. (2019). Analіtika ta prognozuvannja socіal'no-ekonomіchnih procesіv і podatkovih nadhodzhen' [Analytics and forecasting of socioeconomic processes and tax revenues]. K. CP "Komprint". Available at: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3314 [in Ukrainian].

Paranytsya N. V., Hordiyenko T. V. & Sudak V. O. (2023) Statystychnyy analiz obliku ekolohichnykh vytrat pidpryyemstva v umovakh staloho rozvytku [Statistical analysis of accounting of environmental costs of the enterprise in conditions of sustainable development]. Naukovi perspektyvy – Scientific perspectives, 5(35), 444-452

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Русіна, Н., & Маматов, Р. (2023). СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЗАГАЛЬНА СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-45
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ