ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ В КООРДИНАТАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Ключові слова: індустрія туризму, умови та чинники розвитку туризму в Україні, зовнішнє середовище, туристичний потенціал, туристична привабливість, війна, повоєнне відновлення

Анотація

Актуальність теми дослідження визначається важливим соціальним та економічним значенням української туристичної індустрії, яка зазнала значних втрат спочатку через пандемію COVID-19, тепер – внаслідок військової агресії з боку РФ. Метою статті є систематизація чинників розвитку індустрії туризму в Україні в координатах повоєнного відновлення, розробка методичного інструментарію оцінювання та аналізу туристичної привабливості регіонів і країни в цілому. Представлено результати аналізу тенденцій розвитку української індустрії туризму та систематизовано умови і чинники, які впливають на її розвиток на сучасному етапі. Запропоновано підхід до побудови системи інформаційного забезпечення процесів оцінювання й аналізу туристичної привабливості окремих регіонів та країни в цілому з урахуванням туристичного потенціалу і впливу чинників зовнішнього середовища. Обґрунтовано пріоритетні напрями відновлення туризму в Україні з метою забезпечення гармонійного розвитку територій та враховуючи цілі сталого розвитку, які доцільно враховувати в процесі удосконалення державної політики України у сфері туризму.

Посилання

Скільки туризм України недоотримав через війну – суми податків. URL: https://www.rbc.ua/rus/travel/spad-tretinu-stalo-vidomo-skilki-turizm-ukrayini-1678791650.html (дата звернення: 28.03.2023).

Роїк О.Р., Недзвецька О.В. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2022. Випуск 46. С. 11–15. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2022-46-2

Україна, Литва та Польща розпочали працювати над оцифруванням культурної спадщини України. URL: https://www.unian.ua/society/ukrajina-litva-ta-pol-shcha-rozpochali-pracyuvati-nad-ocifruvannyam-kulturnoji-spadshch (дата звернення: 31.03.2023).

Помаза-Пономаренко А.Л. Розвиток туризму в Україні у воєнний та післявоєнний періоди. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2022. Том 33 (72). № 5. DOI: https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2022.5/02

Прокопишин-Рашкевич Л.М., Шадурська Б.О., Петрович Й.М. Індустрія туризму в Україні: перспективні напрями та виклики сучасності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2020. Т. 4, № 1. С. 72–82. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2020.01.072

Носирєв О., Деділова Т., Токар І. Розвиток туризму та індустрії гостинності в стратегії постконфліктного відновлення економіки України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2022. Вип. 1 (26). С. 55–68.

Матвійчук Л.Ю., Дащук Ю.Є. Європейський вектор сталого розвитку індустрії гостинності України. Економіка та суспільство. 2022. Випуск № 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-28

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ukrstat.gov.ua%2Foperativ%2Foperativ2022%2Ffin%2Fpssg%2Forpsg_ek_2010_2021_ue.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (дата звернення: 02.07.2023).

Туристична статистика України: динаміка податкових надходжень по регіонах. Офіційний сайт ДАРТ. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/turistichna-statistika-ukrayini-dinamika-podatkovih-nadhodzhen-po-regionah (дата звернення: 02.07.2023).

Моца А., Шевчук С., Середа Н. Перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-31

Барвінок Н.В. Перспективи розвитку воєнного туризму на території України після закінчення російсько-української війни. URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/6091/6347 (дата звернення: 30.03.2023).

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року (від 16.03.2017 № 168-р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text

Тарасенко О.С. Чинники економічної безпеки системи вищої освіти України. Вісник КНУТД (Серія «Економічні науки»). 2017. № 2 (109). С. 42–49.

Harrington E.C. (1965). The Desirability Function. Industrial Quality Control. April. Р. 494–498.

Skilky turyzm Ukrainy nedootrymav cherez viinu – sumy podatkiv [How much did Ukraine's tourism lose due to the war – the amount of taxes]. Available at: https://www.rbc.ua/rus/travel/spad-tretinu-stalo-vidomo-skilki-turizm-ukrayini-1678791650.html [in Ukrainian].

Roik, O.R., & Nedzvetska, O.V. (2022). Shliakhy rozvytku turystychnoi sfery Ukrainy u voiennyi period [Ways to develop the tourism sector of Ukraine during the war period]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 46, 11–15. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2022-46-2 [in Ukrainian].

Ukraina, Lytva ta Polshcha rozpochaly pratsiuvaty nad otsyfruvanniam kulturnoi spadshchyny Ukrainy [Ukraine, Lithuania, and Poland start digitizing Ukraine's cultural heritage]. Available at: https://www.unian.ua/society/ukrajina-litva-ta-pol-shcha-rozpochali-pracyuvati-nad-ocifruvannyam-kulturnoji-spadshch [in Ukrainian].

Pomaza-Ponomarenko, A.L. (2022). Rozvytok turyzmu v Ukraini u voiennyi ta pisliavoiennyi periody [Development of tourism in Ukraine during the war and postwar periods]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Publichne upravlinnia ta administruvannia, 33 (72), 5. DOI: https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2022.5/02 [in Ukrainian].

Prokopyshyn-Rashkevych, L.M., Shadurska, B.O., & Petrovych, Y.M. (2020). Industriia turyzmu v Ukraini: perspektyvni napriamy ta vyklyky suchasnosti [Tourism industry in Ukraine: promising directions and challenges]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ekonomiky ta upravlinnia», 4()1, 72–82. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2020.01.072 [in Ukrainian].

Nosyriev, O., Dedilova, T., & Tokar, I. (2022) Rozvytok turyzmu ta industrii hostynnosti v stratehii postkonflikt¬noho vidnovlennia ekonomiky Ukrainy [Development of tourism and hospitality industry in the strategy of post-con¬flict economic recovery in Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava, 1 (26), 55–68. (in Ukrainian)

Matviichuk, L.Iu., & Dashchuk, Yu.Ie. (2022) Yevropeiskyi vektor staloho rozvytku industrii hostynnosti Ukrainy [European vector of sustainable development of the hospitality industry in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-28 (in Ukrainian)

Obsiah realizovanoi produktsii (tovariv, posluh) subiektiv hospodariuvannia za vydamy ekonomichnoi diial-nosti u 2021 rotsi [Volume of products (goods, services) sold by business entities by type of economic activity in 2021]. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available at: https://view.officeapps.live.com/op/ view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ukrstat.gov.ua%2Foperativ%2Foperativ2022%2Ffin%2Fpssg%2Forpsg_ ek_2010_2021_ue.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (in Ukrainian)

Turystychna statystyka Ukrainy: dynamika podatkovykh nadkhodzhen po rehionakh [Tourism statistics of Ukraine: dynamics of tax revenues by region]. Ofitsiinyi sait DART. Available at: https://www.tourism.gov.ua/blog/ turistichna-statistika-ukrayini-dinamika-podatkovih-nadhodzhen-po-regionah (in Ukrainian)

Motsa, A., Shevchuk, S., & Sereda, N. (2022) Perspektyvy pisliavoiennoho vidnovlennia sfery turyzmu v Ukraini [Prospects for the post-war recovery of tourism in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-31 (in Ukrainian)

Barvinok, N.V. Perspektyvy rozvytku voiennoho turyzmu na terytorii Ukrainy pislia zakinchennia rosiisko-ukrainskoi viiny [Prospects for the development of military tourism in Ukraine after the end of the Russian-Ukrainian war]. Available at: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/6091/6347 (in Ukrainian)

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku [On approval of the Tourism and Resorts Development Strategy for the period up to 2026] (vid 16.03.2017 № 168-r). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text (in Ukrainian)

Tarasenko, O.S. (2017) Chynnyky ekonomichnoi bezpeky systemy vyshchoi osvity Ukrainy [Factors of eco-nomic security of the higher education system of Ukraine]. Visnyk KNUTD. Seriia "Ekonomichni nauky", 2 (109), 42–49. (in Ukrainian)

Harrington, E.C. (1965, April) The Desirability Function. Industrial Quality Control, рр. 494–498.

Переглядів статті: 47
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Грищенко, С. (2023). ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ В КООРДИНАТАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-29