КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНИХ ПЕРЕВІРОК

Ключові слова: ціноутворення, комерція, підприємство, держава, контроль

Анотація

У статті проведено аналіз ключових аспектів реалізації політики державного контролю за процесами ціноутворення на комерційних підприємствах. Зазначено, що проблематика питання ціноутворення належить до складних економічних завдань і є важливим інструментом побудови ефективної системи менеджменту комерційних підприємств. Указано, що ціноутворення, як комплексний процес, повинен враховувати велику кількість чинників. Ухвалюючи будь-яке рішення у сфері ціноутворення, необхідно ретельно оцінювати короткострокові результати і співвідносити їх із довгостроковими наслідками. У ході дослідження розглянуто принципові засади здійснення державного контролю за діяльністю комерційних підприємств. Визначено інституції, які наділені повноваженнями у сфері моніторингу та контролю за процесами ціноутворення в діяльності комерційних підприємств при здійсненні державних перевірок. Визначено та розглянуто специфічні особливості формування системи державних перевірок за процесами ціноутворення комерційних підприємств.

Посилання

Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану. Постанова від 13 березня 2022 р. №303. Кабінет міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.07.2023)

Савинський С. Як підготуватись до перевірок та обшуків на підприємстві: чекліст для керівника. ЗЕДSoft. 2022. URL: https://zedsoft.com.ua/blog/?yak-pidhotuvatys-perevirok-obshukiv-pidpryiemstvi-cheklist-kerivnyka (дата звернення: 18.07.2023)

Прокопенко М.В. Концепція застосування методики «швидкого» ціноутворення на підприємстві. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2019. № 1. С. 128–138.

Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика. Київ : КНЕУ, 2005. 393 с.

Ковальчук І.В. Цінова політика як інструмент досягнення цілей підприємства. Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук (Харків, 16-17 грудня 2016 р.). Харків : ХНАУ, 2016. С. 51–54.

Тормоса Ю.Г. Система державного управління ціноутворенням. Стратегія економічного розвитку України. 2013. № 32. С. 46–51.

Борисенко О.П. Напрями державного регулювання ціноутворення у сфері адміністративних послуг. Вісник НУЦЗ України. Сер.: Державне управління. 2018. С. 89–98.

Комерційна організація. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Комерційна_організація (дата звернення: 18.07.2023)

Господарський кодекс України. Закон України від 04.02.2005 № 2424-IV. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 18.07.2023)

Про ціни і ціноутворення. Закон України від 20.11.2012 № 5496-VI.

Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17#n138 (дата звернення: 18.07.2023)

Кареба М.І. Ціни та ціноутворення. Миколаїв : МДАУ, 2017. 100 с.

Ціни і ціноутворення у сфері господарювання. WikiLegalAid. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Ціниіціноутворенняусферігосподарювання (дата звернення: 18.07.2023)

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Закон України від 28.12.2007 № 107-VI. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text (дата звернення: 18.07.2023)

Контроль у сфері ціноутворення. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Офіційний сайт. URL: https://dpss.gov.ua/kontrol-u-sferi-cinoutvorennya/pro-upravlinnya (дата звернення: 18.07.2023)

Податковий кодекс України. Закон України від 24.03.2022 № 2142-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 18.07.2023)

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану. Закон України від 01.04.2022 № 2173-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-20#Text (дата звернення: 18.07.2023)

ДПС має право перевіряти ціноутворення під час війни. Дебет-Кредит. URL: https://news.dtkt.ua/law/inspections/76107-dps-maje-pravo-pereviriati-cinoutvorennia-pid-cas-viini (дата звернення: 18.07.2023)

Порядок проведення фактичних перевірок контролюючими органами. WikiLegalAid. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Порядок_проведення_фактичних_перевірок_контролюючими_органами (дата звернення: 18.07.2023)

Воєнний стан: державний контроль у сфері ціноутворення. Державна податкова служба України. Єдиний державний вебпортал. URL: https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/638731.html (дата звернення: 18.07.2023)

Держпродспоживслужба під час воєнного стану продовжує забезпечувати контроль у сфері державних (регульованих) цін. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Офіційний сайт. URL: https://dpss.gov.ua/news/derzhprodspozhyvsluzhba-pid-chas-voiennoho-stanu-prodovzhuie-zabezpechuvaty-kontrol-u-sferi-derzhavnykh-rehulovanykh-tsin (дата звернення: 18.07.2023)

On the termination of state supervision (control) and state market supervision measures under martial law: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 303 (2022, March 13). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-%D0%BF#Text (accessed July 18, 2023) [in Ukrainian].

Savyns'kyj, S. (2022). Yak pidhotuvatys' do perevirok ta obshukiv na pidpryiemstvi: cheklist dlia kerivnyka [How to prepare for inspections and searches at the enterprise: a checklist for the manager]. ZEDSoft. Available at: https://zedsoft.com.ua/blog/?yak-pidhotuvatys-perevirok-obshukiv-pidpryiemstvi-cheklist-kerivnyka (accessed July 18, 2023) [in Ukrainian].

Prokopenko, M.V. (2019). Kontseptsiia zastosuvannia metodyky «shvydkoho» tsinoutvorennia na pidpryiemstvi [The concept of applying the methodology of «express» pricing at the enterprise]. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva – Problems and prospects of entrepreneurship development, 1, 128–138 [in Ukrainian].

Duhina, S.I. (2005). Marketynhova tsinova polityka [Marketing pricing policy]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Koval'chuk, I.V. (2016). Tsinova polityka iak instrument dosiahnennia tsilej pidpryiemstva [Pricing policy as a tool for achieving enterprise goals]. Rozvytok sotsial'no-ekonomichnykh system v suchasnykh umovakh – Development of socio-economic systems in modern conditions (рр. 51-54). Kharkiv: KHNAU [in Ukrainian].

Tormosa, Yu.H. (2013). Systema derzhavnoho upravlinnia tsinoutvorenniam [The system of state management of pricing]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy – Strategy of economic development of Ukraine, 32, 46–51 [in Ukrainian].

Borysenko, O.P. (2018). Napriamy derzhavnoho rehuliuvannia tsinoutvorennia u sferi administratyvnykh posluh [Directions of state regulation of pricing in the field of administrative services]. Visnyk NUTsZ Ukrainy. Ser.: Derzhavne upravlinnia – Bulletin NCCS of Ukraine. Ser.: Public Administration, 89–98 [in Ukrainian].

Komertsijna orhanizatsiia [A commercial organization]. Wikipedia: the free encyclopedia. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Komertsijna_orhanizatsiia (accessed July 18, 2023) [in Ukrainian].

Commercial Code of Ukraine: Law of Ukraine No.2424-IV (2005, February 04). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (accessed on July 18, 2023) [in Ukrainian].

On prices and pricing: Law of Ukraine No.5496-VI (2012, November 20). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17#n138 (accessed on July 18, 2023) [in Ukrainian].

Kareba, M.I. (2017). Tsiny ta tsinoutvorennia [Prices and pricing]. Mykolaiv: MDAU [in Ukrainian].

Tsiny i tsinoutvorennia u sferi hospodariuvannia [Prices and pricing in the business sector]. WikiLegalAid. Available at: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Ціниіціноутворенняусферігосподарювання (accessed on July 18, 2023) [in Ukrainian].

On the basic principles of state supervision (control) in the field of economic activity: Law of Ukraine No.107-VI (2007, December 28). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text (accessed on July 18, 2023) [in Ukrainian].

Kontrol' u sferi tsinoutvorennia [Control in the field of pricing]. SSUFSCP. Available at: https://dpss.gov.ua/kontrol-u-sferi-cinoutvorennya/pro-upravlinnya (accessed on July 18, 2023) [in Ukrainian].

Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine No.2142-IX (2022, March 24). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed on July 18, 2023) [in Ukrainian].

On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Legislative Acts of Ukraine on the Administration of Certain Taxes during the Period of Martial Law and State of Emergency: Law of Ukraine No. 2173-IX (2022, April 01). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-20#Text (accessed on July 18, 2023) [in Ukrainian].

DPS maie pravo pereviriaty tsinoutvorennia pid chas vijny [DPS has the right to perform a credit check under certain conditions]. Debet-Kredyt. Available at: https://news.dtkt.ua/law/inspections/76107-dps-maje-pravo-pereviriati-cinoutvorennia-pid-cas-viini (accessed on July 18, 2023) [in Ukrainian].

Poriadok provedennia faktychnykh perevirok kontroliuiuchymy orhanamy [The procedure for conducting actual inspections by regulatory authorities]. WikiLegalAid. Available at: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Порядок_проведення_фактичних_перевірок_контролюючими_органами (accessed on July 18, 2023) [in Ukrainian].

Voiennyj stan: derzhavnyj kontrol' u sferi tsinoutvorennia [Military situation: state control in the field of pricing]. State Tax Service of Ukraine. Available at: https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/638731.html (accessed on July 18, 2023) [in Ukrainian].

Derzhprodspozhyvsluzhba pid chas voiennoho stanu prodovzhuie zabezpechuvaty kontrol' u sferi derzhavnykh (rehul'ovanykh) tsin [The SSUFSCP continues to exercise control over state (regulated) prices during martial law]. SSUFSCP. Available at: https://dpss.gov.ua/news/derzhprodspozhyvsluzhba-pid-chas-voiennoho-stanu-prodovzhuie-zabezpechuvaty-kontrol-u-sferi-derzhavnykh-rehulovanykh-tsin (accessed on July 18, 2023) [in Ukrainian].

Переглядів статті: 71
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Кепко, В., Шевченко, А., & Стаднік, Л. (2023). КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНИХ ПЕРЕВІРОК. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-31
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ