ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: економічна безпека підприємства, інформація, обліково-аналітичне забезпечення, система, управлінське рішення

Анотація

В сучасних умовах, що визначаються для українських підприємств високими темпами технологічного поступу, а також економічною, політичною й соціальною нестабільністю через військові дії на території країни, виключно безпекова діяльність дозволяє зберегти цілісність бізнесу та продовжити функціонування. Дії суб’єктів безпеки у встановленні й протидії загрозам, ліквідації наслідків їх негативного впливу та/або застосування адаптаційних процедур повинні здійснюватися на основі відповідного інформаційного підґрунтя, яке стосовно внутрішнього інформаційного поля створюється обліково-аналітичним забезпеченням. Критичний огляд існуючих напрацювань стосовно створення такого забезпечення дозволив виявити ряд відмінностей та запропонувати варіанти їх ліквідації, виходячи із поточних умов функціонування українських підприємств. Отримані результати дозволяють провести необхідні корективи в частині видозмінення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством задля кращого задоволення інформаційних потреб суб’єктів безпеки.

Посилання

Біленська Д.О. Визначення інформації в концепції антропоцентричного підходу. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5962/1/Bilenska.pdf

Бруханський Р.Ф. Модернізація обліково-інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту сільськогосподарських підприємств : монографія. Дніпропетровськ : Герда, 2013. 220 с.

Гангал Л.С. Механізм обліково-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2016. №1–2. С. 124–130.

Голячук Н. Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова управління підприємством. Економічний аналіз. 2010. № 6. С. 408–410.

Данильчук Л. Сутність дефініції «інформація». Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012. № 5. С. 18–26.

Євдокимов В.В., Дикий А.П. Особливості організації бухгалтерського обліку при забезпеченні економічної безпеки підприємства. Проблеми i перспективи розвитку банківської системи України. 2009. Вип. 24. С. 255–264.

Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід : монографія / Писаренко Т.В., Кваша Т.К., Березняк Н.В., Прудка О.В. Київ : УкрІНТЕІ, 2015. 239 с.

Лень В.С. Обліково-аналітична система підприємства: обґрунтування, визначення, модель. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 1 (5). С. 281–290.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О.Є. Кузьмін. Львів : Львівська політехніка, 2012. 280 с.

Про інформацію: Закон Україні від 02.10.1992 р. № 2657-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Bilenska D.O. (2013). Vyznachennia informatsii v kontseptsii antropotsentrychnoho pidkhodu [Definition of information in the concept of anthropocentric approach]. Teoriia i praktyka pravoznavstva – Theory and practice of jurisprudence, 2. Available at: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5962/1/Bilenska.pdf [in Ukrainian]

Brukhanskyi R.F. (2013). Modernizatsiia oblikovo-informatsiinoho zabezpechennia stratehichnoho menedzhmentu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Modernization of accounting and information provision of strategic management of agricultural enterprises]. Dnipropetrovsk : Herda [in Ukrainian]

Hanhal L.S. (2016). Mekhanizm oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia konkurentospromozhnistiu silskohospodarskykh pidpryiemstv [The mechanism of accounting and analytical support for managing the competitiveness of agricultural enterprises]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 1–2, 124–130. [in Ukrainian]

Holiachuk N. (2010). Oblikovo-analitychne zabezpechennia yak vazhlyva skladova upravlinnia pidpryiemstvom [Accounting and analytical support as an important component of enterprise management]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 6, 408–410. [in Ukrainian]

Danylchuk, L. (2012). Sutnist definitsii «informatsiia» [The essence of the definition of "information"]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity – Pedagogy and psychology of professional education, 5, 18–26. [in Ukrainian]

Yevdokymov V.V., & Dykyi A.P. (2009). Osoblyvosti orhanizatsii bukhhalterskoho obliku pry zabezpechenni ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Peculiarities of the organization of accounting when ensuring the economic security of the enterprise]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy – Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine, 24, 255–264. [in Ukrainian]

Pysarenko T.V., Kvasha T.K., Berezniak N.V., & Prudka O.V. (2015). Informatsiine zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku: svitovyi ta vitchyznianyi dosvid [Information provision of innovative development: global and domestic experience]. Kyiv : UkrINTEI. [in Ukrainian]

Len V.S. (2016). Oblikovo-analitychna systema pidpryiemstva: obgruntuvannia, vyznachennia, model [Accounting and analytical system of the enterprise: justification, definition, model]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, 1 (5), 281–290. [in Ukrainian]

Kuzmin, O.Ie. (Ed.). (2012). Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku [Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development]. Lviv: Lvivska politekhnika. [in Ukrainian]

Pro informatsiiu: Zakon Ukraini vid 02.10.1992 r. № 2657-XII [About information: Law of Ukraine dated October 2, 1992 No. 2657-XII]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Переглядів статті: 46
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Андріїв, Н. (2023). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/10.32782/2524-0072/2023-52-12
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ