СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • Ольга Галіцина Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0003-0560-755X
  • Наталія Воленщук Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України https://orcid.org/0000-0003-2769-2302
Ключові слова: динаміка, структура, статистико-економічний аналіз, експорт, статистична звітність

Анотація

Стаття присвячена економічному аналізу діяльності підприємства, на прикладі ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт». Для дослідження використано статистичну звітність підприємства агропромислового сектору – ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт», що виступало абсолютним лідером на ринку з 2017 по 2020 роки. Визначено основних конкурентів досліджуваного підприємства: ТОВ «Катеринославський Елеватор»; ТОВ «Вінницька Птахофабрика»; ТОВ СП «Нібулон». Проведено аналіз товарних груп компанії. Більше 50% загального обсягу прибутку компанії приносить саме товарна група «курятина та пов`язані операції переробки». Сформовано портфель продукції компанії. Досліджено співвідношення експорту та імпорту підприємства (підприємство є експортноорієнтованим). Проведений аналіз показав, що частка компанії на національному ринку курятини є найбільшою. З’ясовано роль компанії у формуванні експорту курятини за кордон. Досліджено частку підприємства в загальному обсязі експортованої продукції. Компанія фактично контролює абсолютно весь потік експорту курятини за кордон. Досліджено показники динаміки дотаційної підтримки з боку держави та обсяги дивідендів, які підприємство повертає до держави. Спостерігається стабільна фінансова підтримка підприємства з боку держави. За проаналізований період з 2017 по 2022 рік чистий прибуток компанії у середньому складає 6,2% від загального обсягу обороту капіталу. Встановлено, що підприємство має стабільний рівень економічної безпеки.

Посилання

Володарський Є.Т. Застосування статистичного підходу до оцінювання результативності процесів для їх постійного поліпшення. Метрологія та прилади. 2018. № 2. С. 36–39.

Даньків Й.Я., Макарович В.К. Ефективність діяльності підприємства: аналітичні аспекти. Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 6. С. 30–40.

Кірічок К.М., Кухарук А.Д. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу України. Актуальні проблеми економіки та управління. 2019. № 13.

Кущенко О.І., Чуприна О.А. Аналітичні можливості статистики. Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 2 березня 2019 р.) / відп. за випуск докт. екон. наук, проф. С.О. Якубовський. Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. С. 123–126.

Мороз О.В., Карачина Н.П., Острий І.Ф. Сутність та перспективи дослідження економічної поведінки підприємств. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 16–20.

Полякова О.Ю., Гольтяєва Л.А. Методи багатовимірного статистичного аналізу як інструмент реалізації механізму вибору репрезентативних показників. Бізнес Інформ. 2012. № 6. C. 92–96.

Савицька О.М., Салабай В.О. Ефективність діяльності та управління підприємством: особливості використання теорії, методології та результативності аналітичних досліджень. Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. 2019. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/57.pdf

Семенда Д.К., Семенда О.В., Петрук Т.Ю. Економічні аспекти функціонування сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2018. № 10. С. 106–116.

Структура компанії ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт». URL: https://mhp.com.ua/uk/pro-kompaniiu/struktura-kompanii

Щаслива Г.П. Підвищення ефективності діяльності підприємств аграрної сфери на інноваційній основі. Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. 2015. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3796

Volodarskyi Ye.T. (2018) Zastosuvannia statystychnoho pidkhodu do otsiniuvannia rezultatyvnosti protsesiv dlia yikh postiinoho polipshennia [Application of a statistical approach to evaluating the effectiveness of processes for their continuous improvement]. Metrolohiia ta prylady, no 2, pp. 36–39. (in Ukrainian)

Dan'kiv Y.Y., Makarovych V.K. (2017) Efektyvnist' diyal'nosti pidpryyemstva: analitychni aspekty [Enterprise performance: analytical aspects]. Bukhhalters'kyy oblik i audytu [Accounting and audit], no. 6, pp. 30–40. (in Ukrainian)

Kirichok K.M., Kukharuk A.D. (2019) Analiz zovnishnyoekonomichnoi diialnosti ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy [Analysis of Foreign Economic Activity of Agroindustrial Complex of Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia, no 13. (in Ukrainian)

Kushchenko O.I., Chupryna O.A. (2019) Analytical possibilities of statistics. Ekonomichnyi potentsial krainy: naukovi pidkhody ta praktyka realizatsii : materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Odessa: ONU imeni I.I. Mechnykova, pp. 123–126. (in Ukrainian)

Moroz O.V., Karachyna N.P., Ostryi I.F. (2017) Contemporary and perspective researches of enterprises economic behavior. Ekonomika ta derzhava, no 4, pp. 16–20. (in Ukrainian)

Poliakova O.Yu., Holtiaieva L.A. (2012) Metody bahatovymirnoho statystychnoho analizu yak instrument realizatsii mekhanizmu vyboru reprezentatyvnykh pokaznykiv [Methods of multivariate statistical analysis as a tool for implementing the mechanism for selecting representative indicators]. Biznes Inform, nо 6, pp. 92–96. (in Ukrainian)

Savytska O.M., Salabai V.O. (2019) Efektyvnist diialnosti ta upravlinnia pidpryiemstvom: osoblyvosti vykorystannia teorii, metodolohii ta rezultatyvnosti analitychnykh doslidzhen [Effectiveness of activity and management of the enterprise: peculiarities of the use of theory, methodology and effectiveness of analytical studies]. Efektyvna ekonomika, nо. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/57.pdf (accessed June 23, 2023)

Semenda D.K., Semenda O.V., Petruk T.Yu. (2018) Ekonomichni aspekty funktsionuvannia silskohospodarskykh pidpryiemstv [Economical Aspects of Agricultural Enterprises' Functioning]. Ekonomika APK, no. 10, pp. 106–116. (in Ukrainian)

Struktura kompanii PrAT «Myronivskyi Khliboprodukt» [The structure of PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «MHP»]. Available at: https://mhp.com.ua/uk/pro-kompaniiu/struktura-kompanii

Shchaslyva H.P. (2015) Pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv ahrarnoi sfery na innovatsiinii osnovi [Increasing the efficiency of agricultural enterprises on an innovative basis]. Efektyvna ekonomika: Elektronne naukove fakhove vydannia, nо. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3796

Переглядів статті: 144
Завантажень PDF: 182
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Галіцина, О., & Воленщук, Н. (2023). СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-61
Розділ
ЕКОНОМІКА