ВПЛИВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ НА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

Ключові слова: готель, гемблінг, ігровий туризм, гральний бізнес, організація азартних ігор, казино

Анотація

Стаття присвячена проблемі розвитку готельного бізнесу України завдяки легалізації азартних ігор. Це було зроблено з метою наповнити бюджет України значними коштами, стимулювати розвиток готельного, ресторанного бізнесу. Згідно реєстрів, де наведена інформація щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино на сьогоднішній день в Україні функціонує вісім крупних операторів, що зареєстрували свої бренди азартних ігор. Вони комбінують в одному закладі зали для гри в рулетку, ігор в карти та зали гральних автоматів, де використовують різні види грального обладнання. Ще дванадцять операторів проваджують діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів. Вони створили розгалужену мережу залів гральних автоматів при готелях , що охоплює всі великі міста України. Отже азартні ігри не втрачають своєї актуальності, вони однією з рушійних сил туризму внутрішнього та світового, що позитивно впливає на розвиток готельної сфери.

Посилання

Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, № 768-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#Text

Надходження до держбюджету від азартних ігор виявилися на 80% меншими запланованих. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/13/680629/#:~:text=Станом%20на%20листопад%202021%20року,7%2C4%20мільярда%20гривень

Топорецька З.М. Види грального бізнесу як об’єкта публічного управління. Формування та реалізація державної політики. Юридична наука. 2020. № 12 (114). С. 103–114. DOI: https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-114-12.13

Черніков П.М. Проблема зайняття гральним бізнесом в Україні. Університетські кримінально-правові та кримінологічні читання. Харків, 2017. С. 160–163.

Іванов А.М. Легалізація грального бізнесу та готельна індустрія: точки дотику. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті : Зб. наук. праць, 2020. № 4 (73). С. 119–133. DOI: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2020-4-119-133

Розвиток грального бізнесу в Україні. URL: https://gc-ua.com/news/rozvytok-gralnogo-biznesu-v-ukrayini-golovni-perevagy-legalizacziyi/

Реєстри та переліки. URL: https://www.gc.gov.ua/ua/Reiestry.html

Інформація щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів. URL: https://www.gc.gov.ua/files/Reestri/2023/zal%20avtomat1502.pdf

Великий В.М. Сутність і профілактика залежності від азартних ігор. Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення). Матеріали ІІ науково-практичної конференції 17-18.04.2008 м. Львів. С. 51–56.

Закриття терміналів IBOX. URL: https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-03-08/5782168-zakrittya-terminaliv-ibox-sbu-rozslidue-vidmivannya-bankom-groshey-onlayn-kazino

Zakon Ukrainy «Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti shchodo orhanizatsii ta provedennia azartnykh ihor» vid 14.07.2020, № 768-IX [Law of Ukraine "On State Regulation of Activities Regarding the Organization and Conduct of Gambling Games" dated 07/14/2020, No. 768-IX.]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#Text

Nadkhodzhennia do derzhbiudzhetu vid azartnykh ihor vyiavylysia na 80% menshymy zaplanovanykh [Revenues to the state budget from gambling turned out to be 80% less than planned]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/13/680629/#:~:text=Станом%20на%20листопад%202021%20року,7%2C4%20мільярда%20гривень

Toporetska Z.M. (2020) Vydy hralnoho biznesu yak obiekta publichnoho upravlinnia. Formuvannia ta realizatsiia derzhavnoi polityky [Types of gambling business as an object of public administration. Formation and implementation of state policy]. Yurydychna nauka, № 12 (114), s. 103–114. DOI: https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-114-12.13

Chernikov P.M. (2017) Problema zainiattia hralnym biznesom v ukraini. Universytetski kryminalno-pravovi ta kryminolohichni chytannia [The problem of employment in the gambling business in Ukraine. University criminal law and criminological readings]. Kharkiv, s. 160–163.

Ivanov A.M. (2020) Lehalizatsiia hralnoho biznesu ta hotelna industriia: tochky dotyku [Legalization of the gambling business and the hotel industry: points of contact]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti: Zb. nauk. prats, № 4 (73). S. 119–133. DOI https://doi.org/10.31375/2226-1915-2020-4-119-133

Rozvytok hralnoho biznesu v Ukraini [Development of gambling business in Ukraine]. Available at: https://gc-ua.com/news/rozvytok-gralnogo-biznesu-v-ukrayini-golovni-perevagy-legalizacziyi/

Reiestry ta pereliky [Registers and lists]. Available at: https://www.gc.gov.ua/ua/Reiestry.html

Informatsiia shchodo naiavnosti u subiekta hospodariuvannia prava na provadzhennia diialnosti z orhanizatsii ta provedennia azartnykh ihor u zalakh hralnykh avtomativ [Information on whether the business entity has the right to organize and conduct gambling activities in slot machine halls]. Available at: https://www.gc.gov.ua/files/Reestri/2023/zal%20avtomat1502.pdf

Velykyi V.M. (2008) Sutnist i profilaktyka zalezhnosti vid azartnykh ihor. Medychne pravo Ukrainy: pravovyi status patsiientiv v Ukraini ta yoho zakonodavche zabezpechennia (henezys, rozvytok, problemy i perspektyvy vdoskonalennia) [The essence and prevention of gambling addiction. Medical law of Ukraine: legal status of patients in Ukraine and its legislative support (genesis, development, problems and prospects for improvement).]. Materialy II naukovo-praktychnoi konferentsii 17-18.04. Lviv, s. 51–56.

Zakryttia terminaliv IBOX [Closure of IBOX terminals]. Available at: https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-03-08/5782168-zakrittya-terminaliv-ibox-sbu-rozslidue-vidmivannya-bankom-groshey-onlayn-kazino

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Кирпіченкова, О., Литвинець, Л., & Ущаповський, А. (2023). ВПЛИВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ НА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-43
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА