ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК: КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: фінансова грамотність, вища освіта, інновації, мотивація, професійний розвиток, стратегія, кадровий та інтелектуальний потенціал

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування фінансової грамотності та професійного розвитку як складових стратегії розвитку кадрового та інтелектуального потенціалу в Україні. Визначено дві ключові категорії фінансової грамотності – професійна фінансова грамотність та персональна фінансова грамотність. Досліджено динаміку індексу фінансової грамотності в Україні за 2018-2021 роки та ключові залежності (рівень освіти, місце проживання). Розглянуто закордонний досвід (Бразилія, КНР) підвищення фінансової грамотності населення. Розглянуто роль мотивації у реалізації стратегії розвитку кадрового та інтелектуального потенціалу закладами вищої освіти. Констатується, що тільки через комплексний та систематичний підхід заклади вищої освіти зможуть розвинути потенціал своїх студентів та працівників, сприяючи їхньому успіху та розвитку в сучасному світі.

Посилання

Лавренюк В.В., Лавренюк А.В. Підвищення фінансової грамотності населення: зарубіжний досвід. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2022. № 1. С. 59–67. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-59-67

Птащенко Л.О., Колінчук Д.В. Актуалітети підвищення рівня фінансової грамотності українців у період розвитку фінтеху. Економіка і регіон. 2021. № 4(83). С. 92–99. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2021.4(83).2532

Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URl: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku-7686 (дата звернення: 20.12.2022)

Фінансова грамотність : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. Київ : УБСНБУ, 2014. 316 с.

Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 році: звіт проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору». URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Research_Financial_Literacy_Inclusion_Welfare_2021.pdf?v=4 (дата звернення: 21.12.2022)

Yanjun Fu, Mykhaylo Heyenko. Strategy of marketing and promotion of knowledge services in university libraries from the perspective of micro media: Evidence from China. Innovative Marketing. 2022. № 18(1). P. 23–37. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/im.18(1).2022.03

lavrenuk, V.V. & lavrenuk, A.V. (2022). Pidvyshennja finansovoi gramotnosti naselennia: zarybizniy dosvid [Enhancing financial literacy of the population: international experience]. BIZNESINFORM, 1, 59–67. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-59-67 [in Ukrainian]

Ptashenko, L.O.& Kolinchuk D.V. (2021) Aktualiteti pidvishenia rivnia finansovoj gramotnosti ukraintsev y period rozvytku finteh [Relevance of increasing the level of financial literacy among Ukrainians during the development of fintech]. Ekonomika i region, 4(83), 92–99. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2021.4(83).2532 [in Ukrainian]

Strategia rozvytku finansovogo sektory Ukrainy do 2025 roku [Strategies for the development of the financial sector in Ukraine until 2025]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku-7686 (accessed December 20, 2022).

Smovzenko, T.S. (ed) (2014). Finansova gramotnist: pidrychnik [Financial Literacy: textbook]. Kyiv: UBSNBU, 316. [in Ukrainian]

Finansova gramotnist, finansova inkluzia ta finansovij dobrobyt v Ukraine u 2021 rotsi: zvit proectu USAID «Transformatsia finansovogo sektoru» [Financial literacy, financial inclusion, and financial well-being in Ukraine in 2021: report of the USAID project "Transformation of the Financial Sector"]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Research_Financial_Literacy_Inclusion_Welfare_2021.pdf?v=4 (accessed December 21, 2022).

Yanjun, Fu & Heyenko, M. (2022) Strategy of marketing and promotion of knowledge services in university libraries from the perspective of micro media: Evidence from China. Innovative Marketing. 18(1), 23–37. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/im.18(1).2022.03

Переглядів статті: 147
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Геєнко, М., Рибіна, Л., & Гузенко, Т. (2023). ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК: КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-96
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ