МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Ключові слова: міжнародна економіка, туризм, міжнародний туризм, менеджмент міжнародного туризму, економіка міжнародного туризму, організація міжнародного туризму, світова економіка туризму, менеджмент, теоретичний аналіз, наукові праці

Анотація

Стаття присвячена теоретичному аналізу розробленості міжнародного туризму як наукової проблеми. На основі аналізу тематичної спрямованості праць українських науковців виокремлено групи інтерпретаційних джерел з проблеми міжнародного туризму й проаналізовано хронологічно-тематичний перелік робіт кожної групи. Перша група праць – дисертаційні роботи – охоплюють економічні, культурологічні, педагогічні аспекти міжнародного туризму. У другій групі наукових праць – монографічних дослідженнях – схарактеризовано глобалізаційні та євроінтеграційні, суспільно-географічні аспекти міжнародного туризму. Третя група об’єднує публікації у наукових періодичних виданнях, у яких окреслено підходи до визначення поняття «міжнародний туризм»; схарактеризовано особливості та сучасні тенденції його розвитку. У четвертій групі, яка охоплює навчальні посібники, підручники тощо, запропоновано ґрунтовний теоретичний, методичний та практичний інструментарій організації та розвитку міжнародного туризму.

Посилання

Атаманчук З.А. Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг. Бізнес Інформ. 2020. № 4. С. 21–27.

Атаманчук З.А. Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії СOVID-19: тенденції та очікування. Бізнес Інформ. 2020. № 5. С. 94–99.

Атаманчук З.А. Розвиток міжнародного туризму як шлях формування крос-культурної толерантності. Бізнес Інформ. 2021. № 1. С. 58–64.

Безносюк В.Д. Організаційно-економічне та інформаційне забезпечення розвитку туристично-оздоровчого комплексу в регіонах України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01. НАН України. Ін-т регіон. дослідж. Львів, 2001. 19 с.

Ворошилова Г.О. Механізм удосконалення розвитку міжнародного ринку туристичних послуг в посткризовий період : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02. НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. Київ, 2013. 20 c.

Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції : монографія. ред.: В.Г. Герасименко, О.Л. Михайлюк; Одес. нац. екон. ун-т. Київ : Гуляєва В.М., 2019. 330 c.

Дребот О.І., Бабікова К.О. Сучасний стан та розвиток міжнародного туризму. Збалансоване природокористування. 2020. № 2. С. 37–45.

Дубенюк Я.А. Розвиток світового ринку туристичних послуг: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02. Донец. нац. ун-т. Донецьк, 2008. 20 с.

Дутка Г.Я., Гальків Л.І., Козак Б.Б. Наукові дослідження з проблем міжнародного туризму: статистична бібліографія наукових статей. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6724 (дата звернення: 14.06.2023).

Заячковська Г. Міжнародний туризм як економічна категорія: теоретичні аспекти. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2010. Вип. 14–15. С. 80–85.

Зінченко В.А. Міжнародний молодіжний туризм в Україні (70-80-ті роки XX ст.). Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. Київ : Ін-т історії України, 2002. 58 с.

Кальніцька М.О. Організаційно-культурні ресурси міжнародного туристичного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02. Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2019. 21 с.

Капрусь О. Еволюція структури та діяльності Всесвітньої туристичної організації у контексті сучасних глобалізаційних процесів : монографія. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 233 с.

Король О.Д. Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл : монографія. Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2018. 511 с.

Красовський С.О. Міжнародний туризм як чинник крос-культурної комунікації : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01. Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2019. 19 с.

Красовський С.О. Дослідження міжнародного туризму в дисертаційних роботах українських науковців. Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям: Культурологія : наук. зб. 2017. Вип. 25. С. 208–213.

Побоченко Л.М. Міжнародний туризм у системі імперативів сталого розвитку : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. Київ, 2008. 18 с.

Подлепіна П.О. Вплив міжнародного туризму на макроекономічну динаміку країн, що розвиваються. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 1. С. 21–29.

Рахман М.С., Нагорна Ю.В. Міжнародна туристична діяльність: сучасні реалії та тенденції. Бізнес Інформ. 2019. № 9. С. 43–50.

Семенко Б.В. Трансформація міжнародного туризму України (на рівні районів та міст обласного значення). Вінниця : Твори, 2022. 228 с.

Скарга О.О. Транснаціоналізація ринку туристичних послуг на етапі глобалізації: концептуально-організаційний аспект. Проблеми економіки. 2020. № 2. С. 63–70.

Толочко А.О. Розвиток європейського ринку туристичних послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02. Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». Київ, 2012. 19 c.

Тюріна Д. Міжнародний туризм в умовах пандемії: проблеми та шляхи подальшого розвитку. Економіка та суспільство. 2020. № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-32 (дата звернення: 14.06.2023).

Уварова Г.Ш. Міжнародний туризм: сучасні тенденції і перспективи розвитку. Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції у 5-ти т. Київ : НАУ, 2020. Т. ІV. С. 136–143.

Філософські нариси туризму / ред.: В.С. Пазенок; Київ. ун-т туризму, економіки і права, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України, Акад. туризму України. Київ : Укр. Центр духовн. культури, 2005. 325 c.

Чайка-Петегирич Л.Б. Тенденції розвитку міжнародного туризму в Карпатському регіоні України. Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. 2019. № 3. С. 75–79.

Черніна І.В. Міжнародний туризм як фактор соціально-економічного розвитку України: регіональний аспект : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01. НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. Донецьк, 2000. 22 с.

Чикалова М.М. Організаційно-педагогічні засади підготовки менеджерів міжнародного туризму в університетах Туреччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. Суми, 2012. 20 c.

Atamanchuk Z.A. (2020) Hlobalni tendentsii rozvytku mizhnarodnoho turyzmu v strukturi svitovoho rynku posluh [Global trends in the development of international tourism in the structure of the world market of services]. Biznes Inform. № 4, pp. 21–27.

Atamanchuk Z.A.(2020) Rozvytok mizhnarodnoho turyzmu v umovakh pandemii SOVID-19: tendentsii ta ochikuvannia [Development of international tourism in the conditions of the COVID-19 pandemic: trends and expectations]. Biznes Inform. № 5, pp. 94–99.

Atamanchuk Z.A. (2021) Rozvytok mizhnarodnoho turyzmu yak shliakh formuvannia kros-kulturnoi tolerantnosti [Development of international tourism as a way of forming cross-cultural tolerance]. Biznes Inform. № 1, pp. 58–64.

Beznosiuk V.D. (2001) Orhanizatsiino-ekonomichne ta informatsiine zabezpechennia rozvytku turystychno-ozdorovchoho kompleksu v rehionakh Ukrainy [Organizational, economic and information support for the development of the tourist and health complex in the regions of Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv.

Voroshylova H.O. (2013) Mekhanizm udoskonalennia rozvytku mizhnarodnoho rynku turystychnykh posluh v postkryzovyi period [The mechanism of improving the development of the international market of tourist services in the post-crisis period]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv.

Derzhavne rehuliuvannia sfery turyzmu Ukrainy v konteksti protsesiv yevrointehratsii [State regulation of the tourism sphere of Ukraine in the context of European integration processes] (2019) : monohrafiia [a monograph] red.: V.H. Herasymenko, O.L. Mykhailiuk. Kyiv: Huliaieva V.M. 330 p. (in Ukrainian)

Drebot O.I., Babikova K.O. (2020) Suchasnyi stan ta rozvytok mizhnarodnoho turyzmu [The current state and development of international tourism]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia. № 2, pp. 37–45.

Dubeniuk Ya.A. (2008) Rozvytok svitovoho rynku turystychnykh posluh [Development of the world market of tourist services]. Extended abstract of candidate’s thesis. Donetsk.

Dutka H.Ia., Halkiv L.I., Kozak B.B. (2018) Naukovi doslidzhennia z problem mizhnarodnoho turyzmu: statystychna bibliohrafiia naukovykh statei [Scientific research on the problems of international tourism: statistical bibliography of scientific articles]. Efektyvna ekonomika. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6724 (accessed: June 14 2023).

Zaiachkovska H. (2010) Mizhnarodnyi turyzm yak ekonomichna katehoriia: teoretychni aspekty [International tourism as an economic category: theoretical aspects]. Ukrainska nauka: mynule, suchasne, maibutnie. №. 14–15, pp. 80–85.

Zinchenko V.A. (2002) Mizhnarodnyi molodizhnyi turyzm v Ukraini (70-80-ti roky XX st.). Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t istorii Ukrainy. Kyiv: In-t istorii Ukrainy. 58 p.

Kalnitska M.O. (2019) Orhanizatsiino-kulturni resursy mizhnarodnoho turystychnoho biznesu [Organizational and cultural resources of the international tourist business]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv.

Kaprus O. (2016) Evoliutsiia struktury ta diialnosti Vsesvitnoi turystychnoi orhanizatsii u konteksti suchasnykh hlobalizatsiinykh protsesiv [Evolution of the structure and activity of the World Tourism Organization in the context of modern globalization processes] : monohrafiia. [a monograph] Lviv. nats. un-t im. Ivana Franka. Lviv : LNU im. Ivana Franka, 233 p. (in Ukrainian)

Korol O.D. (2018) Mizhnarodni turystychni potoky: suspilno-heohrafichni aspekty formuvannia ta heoprostorovyi rozpodil [International tourist flows: socio-geographic aspects of formation and geospatial distribution] : monohrafiia [a monograph]. Chernivtsi: Cherniv. nats. un-t, 511 p. (in Ukrainian)

Krasovskyi S.O. (2019) Mizhnarodnyi turyzm yak chynnyk kros-kulturnoi komunikatsii [International tourism as a factor of cross-cultural communication]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv.

Krasovskyi S.O. (2017) Doslidzhennia mizhnarodnoho turyzmu v dysertatsiinykh robotakh ukrainskykh naukovtsiv [The study of international tourism in the dissertation works of Ukrainian scientists]. Ukr. kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku. Napriam: Kulturolohiia: nauk. zb. Vol. 25, pp. 208–213.

Pobochenko L.M. (2008). Mizhnarodnyi turyzm u systemi imperatyviv staloho rozvytku [International tourism in the system of sustainable development imperatives]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv.

Podlepina P.O. (2019) Vplyv mizhnarodnoho turyzmu na makroekonomichnu dynamiku krain, shcho rozvyvaiutsia [The influence of international tourism on the macroeconomic dynamics of developing countries]. Aktualni problemy ekonomiky. № 1, pp. 21–29.

Rakhman M.S., Nahorna Yu.V. (2019) Mizhnarodna turystychna diialnist: suchasni realii ta tendentsii [International tourist activity: modern realities and trends]. Biznes Inform. № 9, pp. 43–50.

Semenko B. V. (2022) Transformatsiia mizhnarodnoho turyzmu Ukrainy (na rivni raioniv ta mist oblasnoho znachennia) [Transformation of international tourism of Ukraine (at the level of districts and cities of regional importance]. Vinnytsia Tvory, 228 p. (in Ukrainian)

Skarha O.O. (2020) Transnatsionalizatsiia rynku turystychnykh posluh na etapi hlobalizatsii: kontseptualno-orhanizatsiinyi aspekt [Transnationalization of the tourist services market at the stage of globalization: conceptual and organizational aspect]. Problemy ekonomiky. № 2, pp. 63–70.

Tolochko A.O. (2012) Rozvytok yevropeiskoho rynku turystychnykh posluh [Development of the European market of tourist services]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv.

Tiurina D. (2020) Mizhnarodnyi turyzm v umovakh pandemii: problemy ta shliakhy podalshoho rozvytku [International tourism in the conditions of the pandemic: problems and ways of further development]. Ekonomika ta suspilstvo. № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-32 (accessed: June 14 2023).

Uvarova H.Sh. (2020) Mizhnarodnyi turyzm: suchasni tendentsii i perspektyvy rozvytku [International tourism: modern trends and development prospects]. Suchasni mizhnarodni vidnosyny: aktualni problemy teorii i praktyky: materialy mizhnarodnoi naukovo- praktychnoi konferentsii. Kyiv: NAU, T. IV, pp. 136–143.

Filosofski narysy turyzmu [Philosophical essays on tourism] (2005) red.: V. S. Pazenok. Kyiv: Ukr. Tsentr dukhovn. kultury, 325 p. (in Ukrainian)

Chaika-Petehyrych L.B. (2019) Tendentsii rozvytku mizhnarodnoho turyzmu v Karpatskomu rehioni Ukrainy [Trends in the development of international tourism in the Carpathian region of Ukraine]. Derzhava ta rehiony. Ser. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. № 3, pp. 75–79.

Chernina I.V. (2000) Mizhnarodnyi turyzm yak faktor sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: rehionalnyi aspekt [International tourism as a factor of socio-economic development of Ukraine: regional aspect]. Extended abstract of candidate’s thesis. Donetsk.

Chykalova M.M. (2012) Orhanizatsiino-pedahohichni zasady pidhotovky menedzheriv mizhnarodnoho turyzmu v universytetakh Turechchyny [Organizational and pedagogical principles of training international tourism managers in Turkish universities]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sumy.

Переглядів статті: 215
Завантажень PDF: 168
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Кірдан, О. (2023). МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-35
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ