АНТИМОНОПОЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: антимонопольна політика, антимонопольний менеджмент, державне регулювання, конкуренція, антимонопольне регулювання, монополія, монопольна структура, криза

Анотація

У статті розглядається напрямок антимонопольного менеджменту, де приділено особливу увагу позитивним та негативним чинникам, ознакам виникнення монополізму, конкуренції, проблемам в системі державного управління України та їх вплив на ефективність проведення бойових дій. Здійснено аналіз антимонопольного регулювання та запропоновано напрями вдосконалення, щоб запобігти появи кризового стану в середині системи управління. Досвід країн Європейського Союзу свідчить, незважаючи на те, що не існує однієї оптимальної уніфікованої моделі антимонопольного менеджменту, уникнення кризових процесів, посилити адміністративну спроможність можливо лише за умови консолідації всіх політичних сил. Аналіз цього досвіду є надзвичайно корисним для розроблення напрямків вдосконалення антимонопольного менеджменту та реалізації шляхів подолання кризи системи державного управління.

Посилання

Біла І.С. Конкуренція в Україні: необхідність якісно нового управління. Часопис економічних реформ. 2012. № 1 (5). С. 6–11.

Венгер В.В. Державне регулювання природних монополій в Україні: напрями вдосконалення. Економіка і прогнозування. 2006. № 3. С. 65–79.

Пасічник Т. П. Антимонопольне регулювання в Україні: Аналіз та напрями вдосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 96–100.

Марков Б.М. Антимонопольне регулювання: зарубіжний досвід та межі його адаптації до реалій України. Ефективна економіка. 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2834

Міхов Л.І. Напрями вдосконалення діяльності природних монополій в Україні. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2012. № 2 (18). С. 50–56.

Карпенко Н.М. Антимонопольний контроль у державному управлінні. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 10. С. 81–84.

Закон України «Про антимонопольний комітет України». URL: http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article?art_id=42372&cat_id=42126.

Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень. Уклали: О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. Київ : Довіра, 2006. 789 с.

Журик Ю.В. Антимонопольно-конкурентне право України. Навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 272 с.

Bila, I.S. (2012). Konkurentsiia v Ukraini: neobkhidnist yakisno novoho upravlinnia. [News sites psycholinguistics code: collective authorship]. Chasopys ekonomichnykh reform, 1 (5), 6–11. [in Ukrainian]

Venher, V.V. (2006). Derzhavne rehuliuvannia pryrodnykh monopolii v Ukraini: napriamy vdoskonalennia. [News sites psycholinguistics code: collective authorship]. Ekonomika i prohnozuvannia, 3, 65–79. [in Ukrainian]

Pasichnyk, T.P. (2014). Antymonopolne rehuliuvannia v Ukraini: Analiz ta napriamy vdoskonalennia [News sites psycholinguistics code: collective authorship]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 12, 96–100. [in Ukrainian]

Markov, B.M. (2014). Antymonopolne rehuliuvannia: zarubizhnyi dosvid ta mezhi yoho adaptatsii do realii Ukrainy. Efektyvna ekonomika. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2834 [in Ukrainian]

Mikhov, L.I. (2012). Napriamy vdoskonalennia diialnosti pryrodnykh monopolii v Ukraini. [News sites psycholinguistics code: collective authorship]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 2 (18), 50–56.

Karpenko, N.M. (2010). Antymonopolnyi kontrol u derzhavnomu upravlinni. [News sites psycholinguistics code: collective authorship]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 10, 81–84.

Zakon Ukrainy «Pro antymonopolnyi komitet Ukrainy». URL: http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article?art_id=42372&cat_id=42126.

Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv: Blyzko 20 tys. sliv i slovospoluchen. Uklaly: O.I. Skopnenko, T.V. Tsymbaliuk. Kyiv: Dovira, 2006. 789 s.

Zhuryk Yu.V. (2011) Antymonopolno-konkurentne pravo Ukrainy. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 272 s.

Переглядів статті: 144
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Руденко, О., & Мартінович, В. (2023). АНТИМОНОПОЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-32
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ