АНАЛІЗ ПЛАТІЖНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ В ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ОЦІНКА

Ключові слова: платоспроможність, аналіз, облік, класифікація, оцінка, методичні прийоми

Анотація

Статтю присвячено розкриттю еволюції концепцій платоспроможності, підходам до визначення платоспроможності підприємства, сутнісним характеристикам платоспроможності підприємства. Визначено взаємозв’язок платоспроможності із захистом інтересів стейкхолдерів, об’єктів бухгалтерського обліку та показників платоспроможності, основні ознаки платоспроможності. Досліджено ознаки класифікації факторів вливу на платоспроможність, її види. Відображено в обліку платоспроможність підприємства, можливості різних форм фінансової звітності для оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Виділено методичні підходи до оцінки платоспроможності підприємства. Охарактеризовано методики аналізу платоспроможності підприємства. Розкрито алгоритм національних рекомендацій оцінки платоспроможності підприємства.

Посилання

Олесенко І.С. Платоспроможність підприємства в системі забезпечення фінансової безпеки: сутність та роль. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 12/3. С. 45–51.

Бечко П.К., Непочатенко О.А. Сутність платоспроможності підприємства. Вісник ХНТУСГ. Серія «Економічні науки». 2015. № 98. С. 104–110.

Журавльова Ю. Класифікація зовнішніх факторів впливу на платоспроможність підприємства. Вісник Київського національного торгово-економічного університету. 2005. № 4. С. 60–67.

Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. Київ : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001. 204 с.

Іонін Є. Є. Розв’язання питань методологічного обґрунтування понять «платоспроможність» і «ліквідність». Актуальні проблеми економіки. 2009. № 6. С. 30–42.

Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Організація економічного аналізу в умовах процесного підходу до управління. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/5.pdf. (дата звернення: 22.05.2023).

Легченко О.А., Пономарьов І.Ф., Полякова Е.І. Удосконалення механізму управління політикою платоспроможності підприємства. Економіка промисловості. 2007. № 1. С. 119–132.

Мних Є.В., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз : підручник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 536 с.

Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. Економічний аналіз : навч. посібник. Тернопіль : Видавництво Астон, 2010. 624 с.

Тарасенко Н.В. Економічний аналіз : навч. посіб. Львів : Новий Світ-2000, 2006. 344 с.

Школьник І.О., Боярко І.М., Дейнека О.В. та інші. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 368 с.

Коцеруба Н.В. Інформаційне забезпечення аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 27. С. 78–21.

Теницька Н.Б., Гришко Ю.С. Теоретичні аспекти оцінки платоспроможності підприємства в сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 5. С. 372–376.

Шергіна Л.А., Домшина Т.Р. Фактори впливу на фінансову стійкість і платоспроможність підприємства в період кризи. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32614233.pdf. (дата звернення: 06.06.2023).

Майборода О.Є., Косарєва І.П., Каранда О.М. Концептуальні засади управління платоспроможністю підприємства. Молодий вчений. 2017. № 3. С. 793–797.

Фоміна О.В., Сопко В.В., Августова О.О. Управління платоспроможністю підприємства. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2020/9.pdf. (дата звернення: 06.06.2023).

Томчук О.Ф. Аналітичні можливості балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28 (2). С. 152–159.

Власова Н.О., Пічугіна Т.С., Смірнова П.В. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі : Монографія. Харків : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. 222 с.

Давиденко Н. М. Ліквідність та платоспроможність як показники ефективності фінансового менеджменту підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2005. № 2. С. 36–41.

Іванюта С.М., Іванюта П.В. Методологічні підходи щодо понять «платоспроможність» та «ліквідність». Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2005. № 3. С. 150–153.

Економічний аналіз : навч. посібник / Н.Ю. Рекова, Є.О. Підгора, В.В. Ровенська, О.В. Латишева, Т.П. Гітіс, І.Ю. Єрфорт, І.І. Смирнова, С.В. Касьянюк. Краматорськ : ДДМА, 2021. 200 с.

Гудзь Т.П. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємства : монографія. Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. 166 с.

Вдовенко Л. Платоспроможність підприємств: сутність та методика розрахунку показників. Економічний аналіз. 2012. Вип. 10. Частина 2. С. 27–29.

Яремик Х.Я. Методичні підходи до оцінки платоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/34.pdf. (дата звернення: 08.06.2023).

Томчук О.Ф., Томчук В.В. Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. № 17. URL: http://market-infr.od.ua/uk/17-2018. (дата звернення: 08.06.2023).

Томчук О.Ф. Звітність про рух грошових коштів як елемент інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 28. С. 368–375. URL:http://market-infr.od.ua/uk/28-2019. (дата звернення: 08.06.2023).

Халатур С.М., Бровко Л.І., Моруга Т.О. Методологія оцінки ліквідності та платоспроможності сількогосподарських підпиємств. Економічна наука. 2017. № 12. С. 56–60.

Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 434 с.

Лучко М.Р., Жукевич С.М., Фаріон А.І. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 304 с.

Отенко І.П., Азаренков Г.Ф., Іващенко Г.А. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 156 с.

Андрієнко В. М. Методи оцінки платоспроможності підприємств. Моделювання регіональної економіки. 2010. № 1. С. 98–105.

Дем’яненко М.Я., Гудзь О.Є., Стецюк П.А. Оцінка кредитоспроможності агроформувань (теорія та практика) : монографія. Київ : «ННЦ ВАЕ», 2008. 302 с.

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006 р. зі змінами.

Olesenko, I.S. (2017). Platospromozhnist pidpryiemstva v systemi zabezpechennia finansovoi bezpeky: sutnist ta rol. [Solvency of the enterprise in the system of ensuring financial security: essence and role]. Ekonomika. Finansy. Pravo, no 12/3, pp. 45–51. [in Ukrainian]

Bechko, P.K., & Nepochatenko, O.A. (2015). Sutnist platospromozhnosti pidpryiemstva. [The essence of the solvency of the enterprise]. Visnyk KhNTUSH. Seriia «Ekonomichni nauky», no 98, pp. 104–110. [in Ukrainian]

Zhuravlova, Yu. (2005). Klasyfikatsiia zovnishnikh faktoriv vplyvu na platospromozhnist pidpryiemstva. [Classification of external influencing factors on solvency of the enterprise]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovo-ekonomichnoho universytetu, no 4, pp. 60–67. [in Ukrainian]

Ivashchenko, V.I., & Boliukh, M.A. (2001). Ekonomichnyi analiz hospodarskoi diialnosti. [Economic analysis of economic activity]. navch. posibnyk [education manual]. Kyiv: ZAT «NIChLAVA», 204 р. [in Ukrainian]

Ionin, Ye. Ye. (2009). Rozv’iazannia pytan metodolohichnoho obgruntuvannia poniat «platospromozhnist» i «likvidnist». [Solving issues of methodological substantiation concepts of «solvency» and «liquidity»]. Aktualni problemy ekonomiky, no 6, pp. 30–42. [in Ukrainian]

Kovalchuk, T.M., & Verhun, A.I. Orhanizatsiia ekonomichnoho analizu v umovakh protsesnoho pidkhodu do upravlinnia. [Organization of economic analysis in the conditions of a process approach to management]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/5.pdf. (accessed: 22.05.2023). [in Ukrainian]

Lehchenko, O.A., Ponomarov, I.F., & Poliakova, E.I. (2007). Udoskonalennia mekhanizmu upravlinnia politykoiu platospromozhnosti pidpryiemstva. [Improvement of the management mechanism of the company's solvency policy]. Ekonomika promyslovosti, no 1, pp. 119–132. [in Ukrainian]

Mnykh, Ye.V. & Barabash, N.S. (2014). Finansovyi analiz [Financial analysis]. pidruchnyk [textbook]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 536 p. [in Ukrainian]

Seredynska, V.M., Zahorodna, O.M. & Fedorovych, R.V. (2010). Ekonomichnyi analiz. [Economic analysis]. navch. posibnyk [education manual]. Ternopil: Vydavnytstvo Aston, 624 p. [in Ukrainian]

Tarasenko, N.V. (2006). Ekonomichnyi analiz. [Economic analysis]. navch. posibnyk [education manual]. Lviv, Novyi Svit-2000, 344 р. [in Ukrainian]

Shkolnyk, I.O., Boiarko, I.M. & Deineka, O.V. ta inshi. (2016). Finansovyi analiz [Financial analysis]. navch. posibnyk [education manual]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury, 368 р. [in Ukrainian]

Kotseruba, N.V. (2019). Informatsiine zabezpechennia audytu finansovoi stiikosti ta platospromozhnosti pidpryiemstva. [Information provision of the audit of the financial stability and solvency of the enterprise]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, no. 27, pp. 78–21. [in Ukrainian]

Tenytska, N.B. & Hryshko, Yu.S. (2015). Teoretychni aspekty otsinky platospromozhnosti pidpryiemstva v suchasnykh umovakh. [Theoretical aspects of assessing the company's solvency in modern conditions]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 5, pp. 372–376. [in Ukrainian]

Sherhina, L.A. & Domshyna, T.R. Faktory vplyvu na finansovu stiikist i platospromozhnist pidpryiemstva v period kryzy. [Factors affecting the financial stability and solvency of the enterprise during the crisis]. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/32614233.pdf (accessed: 06.06.2023). [in Ukrainian]

Maiboroda, O.Ye., Kosarieva I.P. & Karanda O.M. (2017). Kontseptualni zasady upravlinnia platospromozhnistiu pidpryiemstva. [Conceptual principles of enterprise solvency management]. Molodyi vchenyi, no. 3, pp. 793–797. [in Ukrainian]

Fomina, O.V., Sopko, V.V. & Avhustova, O.O. Upravlinnia platospromozhnistiu pidpryiemstva. [Solvency management of the enterprise]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2020/9.pdf [in Ukrainian] (accessed: 06.06.2023).

Tomchuk, O.F. (2018). Analitychni mozhlyvosti balansu (zvitu pro finansovyi stan) pidpryiemstva. [Аnalytical capabilities of the enterprise balance sheet (statement of financial position]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 28 (2), pp. 152–159. [in Ukrainian]

Vlasova, N.O., Pichuhina, T.S. & Smirnova, P.V. (2010). Otsinka likvidnosti ta platospromozhnosti pidpryiemstv rozdribnoi torhivli [Assessment of liquidity and solvency of retail trade enterprises]. monohrafiya [a monograph]. Kharkiv: Khark. derzh. un-t kharchuvannia ta torhivli, 222 р. [in Ukrainian]

Davydenko, N.M. (2005). Likvidnist ta platospromozhnist yak pokaznyky efektyvnosti finansovoho menedzhmentu pidpryiemstva [Liquidity and solvency as indicators of the efficiency of financial management of the enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 2, pp. 36–41. [in Ukrainian]

Ivaniuta, S.M. & Ivaniuta, P.V. (2005). Metodolohichni pidkhody shchodo poniat «platospromozhnist» ta «likvidnistt». [Methodological approaches to the concepts of «solvency» and «liquidity»]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, no. 3, pp. 150–153. [in Ukrainian]

Rekova, N.Yu., Pidhora, Ye.O., Rovenska, V.V., Latysheva, O.V., Hitis, T.P., Yerfort, I.Yu., Smyrnova, I.I. & Kasianiuk, S.V. (2021). Ekonomichnyi analiz. [Economic analysis]. navch. posibnyk [education manual]. Kramatorsk : DDMA. 200 р. [in Ukrainian]

Hudz, T.P. (2007). Systema rannoho vyiavlennia ta podolannia finansovoi kryzy pidpryiemstva [System of early detection and overcoming of financial enterprise crises]. monohrafiya [a monograph]. Poltava: RVTs PUSKU. 166 р. [in Ukrainian]

Vdovenko, L. (2012). Platospromozhnist pidpryiemstv: sutnist ta metodyka rozrakhunku pokaznykiv [Solvency of enterprises: essence and method of calculating indicators]. Ekonomichnyi analiz, no. 10(2), рр. 27–29. [in Ukrainian]

Yaremyk, Kh.Ya. (2015). Metodychni pidkhody do otsinky platospromozhnosti pidpryiemstva [Methodical approaches to assessing the company's solvency]. Efektyvna ekonomika, no. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/34.pdf (accessed: 08.06.2023) [in Ukrainian]

Tomchuk, O.F. & Tomchuk, V.V. (2018). Rol zvitu pro finansovi rezultaty v informatsiinomu zabezpechenni analizu finansovoho stanu pidpryiemstva [The role of profit and loss statement for the information support of the financial analysis of the enterprise]. Infrastruktura rynku, no. 17. Available at: http://market-infr.od.ua/uk/17-2018 (accessed: 08.06.2023) [in Ukrainian]

Tomchuk, O.F. (2019). Zvitnist pro rukh hroshovykh koshtiv yak element informatsiinoho zabezpechennia analizu finansovoho stanu pidpryiemstva [Cash flow statement as an element of information support for analysis of financial status of the enterprise]. Infrastruktura rynku, no. 28. Available at: http://market-infr.od.ua/uk/28-2019 (accessed: 08.06.2023) [in Ukrainian]

Khalatur, S.M., Brovko, L.I. & Moruha T.O. (2017). Metodolohiia otsinky likvidnosti ta platospromozhnosti silkohospodarskykh pidpyiemstv [Methodology for assessing liquidity and solvency of agricultural enterprises]. Ekonomichna nauka, no. 12, рр. 56–60. [in Ukrainian]

Tiutiunnyk, Yu.M., Dorohan-Pysarenko, L.O. & Tiutiunnyk, S.V. (2020). Finansovyi analiz [Financial analysis]. navch. posibnyk [education manual]. Poltava: Vydavnytstvo PP «Astraia». 434 р. [in Ukrainian]

Luchko, M. R., Zhukevych, S. M. & Farion, A. I. (2016). Finansovyi analiz [Financial analysis]. navch. posibnyk [education manual]. Ternopil: TNEU. 304 р. [in Ukrainian]

Otenko, I.P., Azarenkov, H.F. & Ivashchenko, H.A. (2015). Finansovyi analiz [Financial analysis]. navch. posibnyk [education manual]. Kharkiv : KhNEU im. S. Kuznetsia. 156 р. [in Ukrainian]

Andriienko, V.M. (2010). Metody otsinky platospromozhnosti pidpryiemstv [Methods of assessing the solvency of enterprises]. Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky, no. 1, рр. 98–105. [in Ukrainian]

Dem’ianenko, M.Ya., Hudz, O.Ye. & Stetsiuk, P.A. (2008). Otsinka kredytospromozhnosti ahroformuvan (teoriia ta praktyka) [Rating creditworthiness of agricultural formations (theory and practice)]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv: «NNTs VAE». 302 р. [in Ukrainian]

Metodychni rekomendatsii shchodo vyiavlennia oznak neplatospromozhnosti pidpryiemstva ta oznak dii z prykhovuvannia bankrutstva, fiktyvnoho bankrutstva chy dovedennia do bankrutstva: Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy № 14 vid 19.01.2006 r. zi zminamy. [Order Ministry of Economy of Ukraine «Methodological recommendations for identifying signs insolvency of the enterprise and signs of actions to conceal bankruptcy, fictitious bankruptcy or bringing it to bankruptcy»]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text

Переглядів статті: 376
Завантажень PDF: 298
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Томчук, О. (2023). АНАЛІЗ ПЛАТІЖНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ В ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ОЦІНКА. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-16
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ