ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

  • Ганна Пчелинська Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0003-1216-200X
Ключові слова: основні засоби, вибуття, бухгалтерський облік, оподаткування, воєнний стан

Анотація

У статті досліджено сучасні проблеми бухгалтерського та податкового обліку вибуття основних засобів підприємства. Розроблено алгоритм прийняття управлінського рішення щодо бухгалтерського обліку вибуття основних засобів комерційного підприємства в умовах воєнного стану в Україні. Набуло подальшого розвитку інформаційне забезпечення обліку основних засобів підприємства з виокремленням юридичних умов, вимог до первинного обліку, технології бухгалтерського, податкового обліку знищених, зіпсованих, розкрадених основних засобів, їх примусового відчуження та добровільної передачі на користь Збройних сил України у зв’язку із російською збройною агресією. Запропоновано удосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності шляхом включення додаткових рахунків, статей втрат, доходів та фінансового результату від незвичайної діяльності.

Посилання

Єрмолаєва М.В., Тютюнник С.В., Дугар Т.Є. Надзвичайні витрати: відображення в обліку та звітності. Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 67. С. 223–228. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct67-39

Задорожний З-М, Муравський В., Костецький Я. Удосконалення обліку необоротних активів у системі ефективного управління ними. 2022. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2022. Том 5 (46). С. 149–160. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.46.2022.3791

Озерова О. Майно юрособи забрали на потребу оборони: що з обліком та податками. Головбух. 2022. № 10. URL: https://egolovbuh.mcfr.ua/960396

Салова Н. «Відчуження», «вилучення», «добровільна передача» – у чому різниця? ЛІГА : ЗАКОН. 2022. URL: https://buh.ligazakon.net/aktualno/11939_peredacha-transportnikh-zasobv-dlya-potreb-arm-u-perod-vonnogo-stanu-yuridichn-aspekti-dokumentuvannya-ta-oblk

Мусієнко В. Транспортні засоби для потреб армії в умовах воєнного стану: від юридичних аспектів до документального оформлення й оподаткування. ЛІГА : ЗАКОН. 2022. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/210136_transportn-zasobi-dlya-potreb-arm-v-umovakh-vonnogo-stanu-vd-yuridichnikh-aspektv-do-dokumentalnogo-oformlennya-y-opodatkuvannya

Кушина О. Об’єкти ОЗ викрадено: що робити бухгалтеру. Uteka.ua. 2022. URL: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-obekty-os-poxishheny-chto-delat-buxgalteru

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України №996-IV від 16.07.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» № 73 від 07.02.2013 р. Міністерство фінансів України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» №92 від 27.04.2000 р. Міністерство фінансів України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань № 879 від 02.09.2014 р. Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text

Лист про засвідчення форс-мажорних обставин №2024.02.0-7.1 від 28.02.2022р. Торгово-промислова палата України. URL: https://ucci.org.ua/naivazhlivishe/contacts-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin

Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Постанова Кабінету міністрів України №326 від 20.03.2022р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-п#n382

Податковий кодекс України. Кодекс № 2755-VI від 02.12.2010 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ Міністерства фінансів України № 561від 30.09.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03#Text

Методика визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності. Наказ Мінекономіки України та Фонду державного майна України № 3904/1223 від 18.10.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1522-22#Text

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів» № 817 від 24.12.2004 р. Міністерство фінансів України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05

Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Закон України № 4765-VI від 12.05.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17#Text

Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Постанова КМУ № 998 від 31.10.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998-2012-%D0%BF#Text

Відображення у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, витрат, спричинених воєнними діями. Правління ФПБАУ від 17.02.2023 р. URL: https://drive.google.com/file/d/1_9CmVozcVQ0Aa9VX3p4OpWrG43WErA-0/view

Yermolaieva M.V., Tiutiunnyk S.V., Duhar T. Ye. (2022) Nadzvychaini vytraty: vidobrazhennia v obliku ta zvitnosti [Extraordinary expenses: reflection in accounting and reporting]. Infrastruktura rynku, no 67, pp. 223–228. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct67-39 [in Ukrainian]

Zadorozhnyi Z-M., Muravskyi V., Kostetskyi Ya. (2022) Udoskonalennia obliku neoborotnykh aktyviv u systemi efektyvnoho upravlinnia nymy [Improving the accounting of non-current assets in the system of effective management of them]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, no 46, pp. 149–160. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.46.2022.3791 [in Ukrainian]

Ozerova O. (2022) Maino yurosoby zabraly na potrebu oborony: shcho z oblikom ta podatkamy [The company's property was taken away for defense purposes: what about accounting and taxes] Holovbukh. № 10. Available at: https://egolovbuh.mcfr.ua/960396 [in Ukrainian]

Salova N. (2022) «Vidchuzhennia», «vyluchennia», «dobrovilna peredacha» – u chomu riznytsia? ["Alienation", "withdrawal", "voluntary transfer" – what is the difference?] LIHA: ZAKON. Available at: https://buh.ligazakon.net/aktualno/11939_peredacha-transportnikh-zasobv-dlya-potreb-arm-u-perod-vonnogo-stanu-yuridichn-aspekti-dokumentuvannya-ta-oblk [in Ukrainian]

Musiienko V. (2022) Transportni zasoby dlia potreb armii v umovakh voiennoho stanu: vid yurydychnykh aspektiv do dokumentalnoho oformlennia y opodatkuvannia [Vehicles for the needs of the army under martial law: from legal aspects to documentation and taxation] LIHA: ZAKON. Available at: https://biz.ligazakon.net/analitycs/210136_transportn-zasobi-dlya-potreb-arm-v-umovakh-vonnogo-stanu-vd-yuridichnikh-aspektv-do-dokumentalnogo-oformlennya-y-opodatkuvannya [in Ukrainian]

Kushyna O. (2022) Obiekty osnovnykh zasobiv vykradeno: shcho robyty bukhhalteru [Fixed assets stolen: what should an accountant do] Uteka.ua. Available at: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-obekty-os-poxishheny-chto-delat-buxgalteru [in Ukrainian]

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini. Zakon Ukrainy №996-IV vid 16.07.1999 r. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text [in Ukrainian]

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» № 73 vid 07.02.2013 r. Ministerstvo finansiv Ukrainy Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 [in Ukrainian]

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby» №92 vid 27.04.2000 r. Ministerstvo finansiv Ukrainy. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 [in Ukrainian]

Polozhennia pro inventaryzatsiiu aktyviv ta zoboviazan № 879 vid 02.09.2014 r. Ministerstvo finansiv Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text [in Ukrainian]

Lyst pro zasvidchennia fors-mazhornykh obstavyn №2024.02.0-7.1 vid 28.02.2022r. Torhovo-promyslova palata Ukrainy. Available at: https://ucci.org.ua/naivazhlivishe/contacts-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin [in Ukrainian]

Poriadok vyznachennia shkody ta zbytkiv, zavdanykh Ukraini vnaslidok zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy №326 vid 20.03.2022r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-п#n382 [in Ukrainian]

Podatkovyi kodeks Ukrainy. Kodeks № 2755-VI vid 02.12.2010 r. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku osnovnykh zasobiv: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy № 561vid 30.09.2003 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03#Text [in Ukrainian]

Metodyka vyznachennia shkody ta obsiahu zbytkiv, zavdanykh pidpryiemstvam, ustanovam ta orhanizatsiiam usikh form vlasnosti vnaslidok znyshchennia ta poshkodzhennia yikh maina u zviazku iz zbroinoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii, a takozh upushchenoi vyhody vid nemozhlyvosti chy pereshkod u provadzhenni hospodarskoi diialnosti. Nakaz Minekonomiky Ukrainy ta Fondu derzhavnoho maina Ukrainy № 3904/1223 vid 18.10.2022 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1522-22#Text [in Ukrainian]

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 28 «Zmenshennia korysnosti aktyviv» № 817 vid 24.12.2004 r. Ministerstvo finansiv Ukrainy. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05 [in Ukrainian]

Pro peredachu, prymusove vidchuzhennia abo vyluchennia maina v umovakh pravovoho rezhymu voiennoho chy nadzvychainoho stanu. Zakon Ukrainy № 4765-VI vid 12.05.2012 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17#Text [in Ukrainian]

Deiaki pytannia zdiisnennia povnoi kompensatsii za maino, prymusovo vidchuzhene v umovakh pravovoho rezhymu voiennoho chy nadzvychainoho stanu. Postanova KMU № 998 vid 31.10.2012 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998-2012-%D0%BF#Text

Vidobrazhennia u finansovii zvitnosti, skladenii za MSFZ, vytrat, sprychynenykh voiennymy diiamy. Pravlinnia FPBAU vid 17.02.2023 r. Available at: https://drive.google.com/file/d/1_9CmVozcVQ0Aa9VX3p4OpWrG43WErA-0/view [in Ukrainian]

Переглядів статті: 175
Завантажень PDF: 178
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Пчелинська, Г. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-13
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ