ГЛОБАЛЬНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВ

Ключові слова: фінансово-економічна криза, глобалізація, платіжний баланс, ВВП, зовнішній борг, валютний курс

Анотація

Стаття присвячена дослідженню причин та економічних наслідків для держав фінансово-економічних криз. В дослідженні виділено фактори виникнення економічних кризових явищ. Здійснено класифікацію світових фінансових криз. У дослідженні визначено ключові макроекономічні індикатори економічних криз та інструменти контролю за їх динамікою, що дозволяє своєчасно визначати ймовірність виникнення системних економічних криз з метою розробки управлінських рішень щодо їх попередження та недопущення переростання з локальних у регіональні та глобальні. На основі ретроспективного дослідження історії світової фінансової кризи та аналізу наукових джерел, основними макроекономічними показниками, які свідчать про розвиток фінансової кризи, є стан платіжного балансу, відношення зовнішнього боргу до ВВП, рівень волатильності обмінного курсу та відношення міжнародних резервів до приросту імпорту.

Посилання

Dani Rodrik The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy (2011).

Барановський О.І. Сутність і різновиди фінансових криз. Фінанси України. 2009. № 5.

Береславська О.І. Сучасні банківські кризи: причини та ймовірність повторення. Науковий вісник національного університету ДПС України. 2013. №3(62). С. 78–83.

Богдан Т. Глобальні ризики боргового «нависання» у розвинутих країнах і засоби їх мінімізації. Вісник НБУ. 2014. № 6. С. 39–46.

Вовк В.Я., Дмитрик Ю.В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід. Вісник НБУ. 2013. № 3. С. 20–25.

Возняк Г.В., Патицька Х.О. Фінанси територіальних громад в умовах поширення пандемії: проблемноорієнтовний аналіз з урахуванням поведінкових аспектів. Економіка України. 2021. № 6. С. 78–98.

Козюк В.В., Баранчук В.В. Сутність світових фінансових криз та можливості їх попередження. URL: https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/29

Лазня А. Фінансова криза: причини виникнення та вплив на світову економіку. Світ фінансів. 2012. № 2. С. 54–62.

Метеленко Н.Г., Хацер М.В. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання. Держава та регіони. 2016. № 4-5. С. 69–73.

Ортіна Г.В. Причини виникнення і наслідки економічних криз в ринковій економіці як суб’єкт державного впливу. URL: https://griml.com/ZQV3T

Слово і діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/01/21/infografika/ekonomika/naslidky-svitovyx-finansovo-ekonomichnyx-kryz

Сторощук Б.Д. Прийняття рішень в умовах кризових трансформацій економічної влади. URL: https://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/161/119

Dani Rodrik (2011) The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy.

Baranovskyi O.I. (2009) Sutnist i riznovydy finansovykh kryz [The essence and types of financial crises]. Finansy Ukrainy, № 5.

Bereslavska O.I. (2013) Suchasni bankivski kryzy: prychyny ta ymovirnist povtorennia [Modern banking crises: causes and probability of recurrence]. Naukovyi visnyk natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy, по. 3(62), рр. 78–83

Bogdan T. (2014) lobalni ryzyky borhovoho «navysannia» u rozvynutykh krainakh i zasoby yikh minimizatsii [Global risks of debt "overhang" in developed countries and means of minimizing them]. Bulletin of the NBU, no. 6, pp. 39–46.

Vovk V.Ya. Dmytryk Yu.V. (2013) Diahnostuvannia kryzy z boku tsentralnykh bankiv: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid [Diagnosis of the crisis by central banks: foreign and domestic experience]. Bulletin of the NBU, no. 3, pp. 20–25.

Voznyak H.V., Patytska K.O. (2021). Finansy terytorialʹnykh hromad v umovakh poshyrennya pandemiyi: problemno-oriyentovnyy analiz z urakhuvannyam povedinkovykh aspektiv [Finances of Amalgamated hromada of Ukraine in the conditions of pandemic spread: problem-oriented analysis taking into account behavioral aspects]. Ekonomika Ukrayiny, 6, 78–98. [in Ukrainian]

Koziuk V.V., Baranchuk V.V. Sutnist svitovykh finansovykh kryz ta mozhlyvosti yikh poperedzhennia [The essence of global financial crises and the possibilities of their prevention]. Available at: https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/29 [in Ukrainian]

Laznya A. (2012) Finansova kryza: prychyny vynyknennia ta vplyv na svitovu ekonomiku [Financial crisis: causes and impact on the world economy]. World of Finance, no. 2, pp. 54–62.

Metelenko N.H., Khatser M.V. (2016) Kryza natsionalnoi bankivskoi systemy: prychyny, tendentsii ta shliakhy podolannia [The crisis of the national banking system: causes, trends and ways to overcome it]. Derzhava ta rehiony, no. 4–5, рр. 69–73.

Ortina H.V. Prychyny vynyknennia i naslidky ekonomichnykh kryz v rynkovii ekonomitsi yak subiekt derzhavnoho vplyvu [Causes and consequences of economic crises in the market economy as a subject of state influence]. Available at: https://griml.com/ZQV3T [in Ukrainian]

Slovo i dilo (2020) [Word and deed]. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2020/01/21/infografika/ekonomika/naslidky-svitovyx-finansovo-ekonomichnyx-kryz [in Ukrainian]

Storoshchuk B.D. Pryiniattia rishen v umovakh kryzovykh transformatsii ekonomichnoi vlady [Decision-making in the conditions of crisis transformations of economic power]. Available at: https://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/161/119 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 157
Завантажень PDF: 358
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Воронова, О., Марущак, С., & Пугачов, М. (2023). ГЛОБАЛЬНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-9
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають