СВІТОВИЙ РИНОК ПОСЛУГ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Ключові слова: світовий ринок послуг, міжнародна торгівля послугами, експорт послуг, імпорт послуг, структура світового експорту послуг

Анотація

У статті розглянуто особливості економічної категорії «послуги» та виокремлено підходи до класифікації послуг на світовому ринку, якими користуються Статистична організація Європейської комісії та Державна служба статистики України при наданні статистичної інформації про обсяги експорту та імпорту послуг. Висвітлено особливості розвитку світового ринку послуг та визначено фактори, що впливають на нього. Динаміку світового експорту послуг досліджено з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Проведено аналіз тенденцій розвитку світової торгівлі послугами за типами розвитку країн. Здійснено порівняльну оцінку для ТОП-5 найбільших країн-експортерів послуг на світовому ринку. Окреслено місце України на світовому ринку послуг та визначено перспективні напрями розвитку торгівлі послугами для української економіки.

Посилання

Мельничук О. П. Міжнародна торгівля послугами. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 4. С. 115–128.

Кульганік О. М. Сучасні процеси міжнародної торгівлі України в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7347 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.10.71

Брензович К. С. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародної торгівлі бізнес-послугами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23 (1). С. 30–34.

Рибчук А. В., Заблоцька Р. А. Тенденції та проблеми функціонування світового ринку комерційних послуг. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. № 28.(9). С. 86–89.

Камінська Т. М. Місце України у міжнародній торгівлі послугами. Економічна теорія та право. 2019. № 1. С. 27–41.

Arjan M. Lejour, Peter M. Smith (2008). International Trade in Services—Editorial Introduction. Journal of Industry Competition and Trade 8(3):169-180. DOI: https://doi.org/10.1007/s10842-008-0037-y

Tajoli, L., Airoldi, F. & Piccardi, C. The network of international trade in services. Appl Netw Sci 6, 68 (2021). DOI: https://doi.org/10.1007/s41109-021-004071

Roelfsema, H., Findlay, C., & Ye, X. (2021). Decomposing International Trade in Commercial Services. Foreign Trade Review, 56(3), 238–256. DOI: https://doi.org/10.1177/00157325211018890

World Trade Statistical Review. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts_e.htm

Global Value Chain Policy Series: Services URL: https://www.weforum.org/whitepapers/global-value-chain-policy-series-services-6bc95d6d-88c7-40ba88b6-0ab0956d8de6

Total trade in services. URL: https://hbs.unctad.org/total-trade-in-services/

International trade in services – Overview. URL: https://ec.europa.eu/

Класифікація зовнішньоекономічних послуг. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/kzep.pdf

Сommercial Services Trade. URL: https://stats.wto.org/dashboard/services_en.html

Зовнішня торгівля України послугами у 2021 році. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Мelnychuk, О. (2020). Mizhnarodna torhivlia posluhamy [International trade in services]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo – Foreign·trade:·economics,·finance,·law, 111(4), 115–128. [in Ukrainian]

Kulhanik, O. M. (2019), “Modern processes of international Ukraine trade in the globalization conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7347 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.10.71 [in Ukrainian]

Brenzovych, K. (2019). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku mizhnarodnoi torhivli biznes-posluhamy [The Current State and Prospects of International Trade in Business Services]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 23 (1), 30–34. [in Ukrainian]

Rybchuk, A. V., & Zablotska, R. A. (2018). Trends and problems of functioning of the world market of commercial services. Scientific Bulletin of UNFU, 28(9), 86–89. DOI: https://doi.org/10.15421/40280917 [in Ukrainian]

Kaminska, T. М. (2019). Mistse Ukrainy u mizhnarodnii torhivli posluhamy [Place of Ukraine in international services trade]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 1 (36), 27–41. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2019-36-1-27 [in Ukrainian]

Arjan M. Lejour, Peter M. Smith (2008). International Trade in Services—Editorial Introduction. Journal of Industry Competition and Trade 8(3):169-180, DOI: https://doi.org/10.1007/s10842-008-0037-y

Tajoli, L., Airoldi, F. & Piccardi, C. (2021). The network of international trade in services. Appl Netw Sci 6, 68. DOI: https://doi.org/10.1007/s41109-021-004071

Roelfsema, H., Findlay, C., & Ye, X. (2021). Decomposing International Trade in Commercial Services. Foreign Trade Review, 56(3), 238–256. DOI: https://doi.org/10.1177/00157325211018890

World Trade Statistical Review. Available at: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts_e.htm

Global Value Chain Policy Series: Services. Available at: https://www.weforum.org/whitepapers/global-value-chain-policy-series-services-6bc95d6d-88c7-40ba88b6-0ab0956d8de6

Total trade in services. Available at: https://hbs.unctad.org/total-trade-in-services/

International trade in services – Overview. Available at: https://ec.europa.eu/

Klasyfikatsiia zovnishnoekonomichnykh posluh [Classification of foreign economic services]. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/kzep.pdf [in Ukrainian]

Сommercial Services Trade. Available at: https://stats.wto.org/dashboard/services_en.html

Zovnishnia torhivlia Ukrainy posluhamy u 2021 rotsi [Ukraine's foreign trade in services in 2021]. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/kzep.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 1007
Завантажень PDF: 982
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Дернова, І. (2023). СВІТОВИЙ РИНОК ПОСЛУГ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-45
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ