ПРОГНОЗУВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

  • Леонід Прокопович Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0003-2561-8862
Ключові слова: доходи, витрати, регресія, методи машинного навчання, дерево рішення, k-ближніх сусідів

Анотація

У статті досліджується проблема підвищення достовірності величини чистого доходу від реалізації послуг підприємств транспортної галузі. В роботі проаналізовано характер існуючої залежності рівня чистого доходу від реалізації групи факторів. Серед факторів розглядалися є: операційні витрати, операційні доходи, інші витрати та інші доходи. Запропоновані регресійні моделі побудовані за допомогою метода найменших квадратів. В якості альтернативи до моделей побудованих за допомогою методу найменших квадратів були побудовані моделі за допомогою методів: k-ближніх сусідів та бінарного дерева рішень. В процесі моделювання були обрані найліпші моделі в кожній групі: лінійна модель за методом найменших квадратів на основі початкових даних, лінійна модель за методом найменших квадратів на основі головних компонент, двохфакторна модель на основі бінарного дерева рішень. За результатами проведеного дослідження визначені переваги отриманої регресійної моделі на основі машинного навчання (бінарного дерева рішень) для прогнозування величини чистого доходу від реалізації послуг підприємств транспортної галузі.

Посилання

Артюх-Пасюта О.В., Мілька А.І. Оцінка достовірності інформації у фінансовій звітності підприємства на основі моделей Дж. Монтьє, М.Д. Беніша та М.Л. Роксас. Економіка та суспільство. 2022. № 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1525/1467

Волошина О.А., Кордзаія І.А., Даценко С.М., Ульченко А.М. Методичні підходи до аналізу доходів підприємства та факторів їх формування. Ефективна економіка. 2019. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/49.pdf

Гайбура Ю.А., Загнітко Л.А. Прибутковість підприємства: поняття, фактори, резерви. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 24-1. С. 99–104. URL: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/24-2-2017/23.pdf

Драченко А.І., Юрчишена Л.В. Концептуальний підхід до моделювання впливу фінансових показників на прибуток підприємства. Економіка та суспільство. 2022. № 44. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1816/1752

Єпіфанова І.Ю., Гуменюк В.С. Методика оцінювання прибутковості підприємства. Економіка та суспільство. 2017. № 12. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/42.pdf

Мартиненко В.П., Кушик І.Л. Оцінка управління процесом формування прибутковості суб’єкта господарювання. Інфраструктура ринку. 2018. № 17. С. 163–168. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/29.pdf

Поддєрьогін А.М., Скочій С.В. Факторний аналіз формування прибутку виробничого підприємства. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2018. № 2. С. 304–318. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/268453122.pdf

Artyukh-Pasyuta O., Milka A. (2022) Otsinka dostovirnosti informatsii u finansovii zvitnosti pidpryiemstva na osnovi modelei J. Montie, M.D. Benisha ta M.L. Roksas [Assessment of the reliability of information in the company's financial statements based on models J. Monthier, M.D. Benisha and M.L. Roxas]. Ekonomika i suspilstvo, no. 40. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1525/1467 (in Ukrainian)

Voloshyna O.A., Kordzaia I.A., Datsenko S.M., Ulchenko A.M. (2019) Metodychni pidkhody do analizu dokhodiv pidpryiemstva ta faktoriv yikh formuvannia [Methodical approaches to analysis of enterprises income and factors of their formation]. Efektyvna ekonomika, no. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/49.pdf (in Ukrainian)

Haibura Yu.A., Zahnitko L.A. (2017) Prybutkovist pidpryiemstva: poniattia, faktory, rezervy [The enterprise profitability: the concept, factors, reserves]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, no. 24-1, pp. 99-104. Available at: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/24-2-2017/23.pdf (in Ukrainian)

Drachenko A., Yurchyshena L. (2022) Kontseptualnyi pidkhid do modeliuvannia vplyvu finansovykh pokaznykiv na prybutok pidpryiemstva [Conceptual approach to modeling the influence of financial indicators on enterprise profit]. Ekonomika i suspilstvo, no. 44. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1816/1752 (in Ukrainian)

Yepifanova I.Yu., Humeniuk V.S. (2017) Metodyka otsiniuvannia prybutkovosti pidpryiemstva [Methodology of estimating the profitability of an enterprise]. Ekonomika i suspilstvo, no. 12. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/42.pdf (in Ukrainian)

Martynenko V.P., Kushyk I.L. (2018) Otsinka upravlinnia protsesom formuvannia prybutkovosti sub’iekta hospodariuvannia [Assessment of the management of the process for forming the benefit of the economic entity]. Infrastruktura rynku, no. 17, pp. 163–168. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/29.pdf (in Ukrainian)

Poddyerogin A.M., Skochii S.V. (2018) Faktornyi analiz formuvannia prybutku vyrobnychoho pidpryiemstva [Factor analysis of production company’s profit making]. Zbirnyk naukovykh prats Universytetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy, no. 2, pp. 304–318. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/268453122.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 66
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Прокопович, Л. (2023). ПРОГНОЗУВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-49
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ