ПРОВІДНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ: РОЛЬ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ У ЗРОСТАННІ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ДОХОДІВ В УКРАЇНІ

Ключові слова: малі та середні підприємства, розвиток МСП, виклики МСП, аналіз стану МСП, підтримка МСП, моделі розвитку МСП

Анотація

Малі та середні підприємства визначенні важливою складовою економічного прогресу і забезпечують більшість робочих місць та значний оборот. Зазначається, що МСП становлять понад 99% від загальної кількості підприємств, проте більшість з них відноситься до категорій маленьких і мікропідприємств. Було розглянуто критерії класифікації підприємств за розміром в Україні, а також нормативні акти, які регулюють цю класифікацію. Подаються статистичні дані про розвиток малого та середнього бізнесу, в які показують, що в довоєнний період кількість підприємств зросла, а зайнятість і оборот збільшилися. Стаття вказує на проблеми, з якими стикаються підприємці в Україні, такі як недостатній доступ до фінансування, низька популярність статусу юридичної особи та логістичні проблеми. Також зазначається, що більшість підприємств належать до категорії маленьких і мікропідприємств, що вказує на проблеми розвитку середнього та великого бізнесу. Наголошено на важливості розвитку МСП та запропоновано заходи для підтримки їх розвитку, такі як спрощення адміністративних процедур, розвиток системи фінансування, підвищення кваліфікації підприємців і організація тренінгів.

Посилання

Відбудова України: принципи та політика. CERP PRESS. 508 с. URL: https://cepr.org/system/files/2022-12/reconstruction%20book_Ukrainian_0.pdf

Господарський кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV : станом на 31 берез. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Групування показників діяльності підприємств за обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) за 2021 рік. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/fin/gpd_new/grup_obs_2021.xlsx

Деревянко А. Головна задача – вистояти. Що турбує бізнес в Україні під час війни. РБК-Україна. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/glavnaya-zadacha-vystoyat-bespokoit-biznes-1655831867.html

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва. Київ : Держ. служба статистики України. 119 с. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/12/Dsvsmm_21.pdf

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2021). Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/fin/fin_new/Kzp_kved_10_21.xlsx

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2021). Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/fin/fin_new/Kp_kved_10_21.xlsx

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2021). Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/fin/fin_new/Orp_kved_10_21.xlsx

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV : станом на 10 серп. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Стан та потреби бізнесу в умовах війни: результати опитування в листопаді 2022 року. Дія.Бізнес – Головна сторінка. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/stan-ta-potrebi-biznesu-v-umovah-vijni-rezultati-opituvanna-v-listopadi-2022-roku

Як після війни Україна має відновлювати економіку та бізнес. Велике дослідження. «Делойт» в Україні. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/deloitte-press/2022/how-should-ukraine-rebuild-its-economy-and-business-after-the-war.html

Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises : Commission Recommendation of 06.05.2003 no. 1422. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj

Enterprise performance indicators by small and medium-sized enterprise category. Központi Statisztikai Hivatal. URL: https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/gsz0018.html

Enterprises (EU) (Business register system): Germany, years, economic sections, employee size classes. Statistisches Bundesamt Deutschland. URL: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1684020053377&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=52111-0001&auswahltext=&werteabruf=Value+retrieval#abreadcrumb

Quarterly information on entities of the national economy in the REGON register for 2023. stat.gov.pl. URL: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2023,7,13.html

Vidbudova Ukrainy: pryntsypy ta polityka. CERP PRESS. 508 p. Retrieved from https://cepr.org/system/files/2022-12/reconstruction%20book_Ukrainian_0.pdf [in Ukrainian]

Hospodarskyi kodeks Ukrainy : Kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436-IV : stanom na 31 berez. 2023 r. RETRIEVED FROM https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text [in Ukrainian]

Hrupuvannia pokaznykiv diialnosti pidpryiemstv za obsiahom realizovanoi produktsii (tovariv, posluh) za 2021 rik. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/fin/gpd_new/grup_obs_2021.xlsx [in Ukrainian]

Derevianko A. Holovna zadacha – vystoiaty. Shcho turbuie biznes v Ukraini pid chas viiny. RBK-Ukrayna. Retrieved from https://www.rbc.ua/ukr/news/glavnaya-zadacha-vystoyat-bespokoit-biznes-1655831867.html [in Ukrainian]

Diialnist subiektiv velykoho, serednoho, maloho ta mikropidpryiemnytstva. Kyiv : Derzh. sluzhba statystyky Ukrainy. 119 p. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/12/Dsvsmm_21.pdf [in Ukrainian]

Kilkist zainiatykh pratsivnykiv na pidpryiemstvakh za vydamy ekonomichnoi diialnosti z rozpodilom na velyki, seredni, mali ta mikropidpryiemstva na velyki, seredni, mali ta mikropidpryiemstva (2010-2021). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/fin/fin_new/Kzp_kved_10_21.xlsx [in Ukrainian]

Kilkist pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti z rozpodilom na velyki, seredni, mali ta mikropidpryiemstva (2010-2021). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/fin/fin_new/Kp_kved_10_21.xlsx [in Ukrainian]

Obsiah realizovanoi produktsii (tovariv, posluh) pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti z rozpodilom na velyki, seredni, mali ta mikropidpryiemstva (2010-2021). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/fin/fin_new/Orp_kved_10_21.xlsx [in Ukrainian]

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 r. № 996-XIV : stanom na 10 serp. 2022 r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text [in Ukrainian]

Stan ta potreby biznesu v umovakh viiny: rezultaty opytuvannia v lystopadi 2022 roku. Diia.Biznes – Holovna storinka. Retrieved from https://business.diia.gov.ua/cases/novini/stan-ta-potrebi-biznesu-v-umovah-vijni-rezultati-opituvanna-v-listopadi-2022-roku [in Ukrainian]

Yak pislia viiny Ukraina maie vidnovliuvaty ekonomiku ta biznes. Velyke doslidzhennia. «Deloit» v Ukraini. Retrieved from https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/deloitte-press/2022/how-should-ukraine-rebuild-its-economy-and-business-after-the-war.html [in Ukrainian]

Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises : Commission Recommendation of 06.05.2003 no. 1422. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj

Enterprise performance indicators by small and medium-sized enterprise category. Központi Statisztikai Hivatal. Retrieved from https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/gsz0018.html

Enterprises (EU) (Business register system): Germany, years, economic sections, employee size classes. Statistisches Bundesamt Deutschland. Retrieved from https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1684020053377&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=52111-0001&auswahltext=&werteabruf=Value+retrieval#abreadcrumb

Quarterly information on entities of the national economy in the REGON register for 2023. stat.gov.pl. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2023,7,13.html

Переглядів статті: 139
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Мініна, В. (2023). ПРОВІДНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ: РОЛЬ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ У ЗРОСТАННІ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ДОХОДІВ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-30
Розділ
ЕКОНОМІКА