АНАЛІЗУВАННЯ СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Ключові слова: експорт, імпорт, зовнішньоекономічна діяльність, торговельний баланс, структура експорту, структура імпорту

Анотація

Стаття присвячена аналізуванню стану зовнішньої торгівлі України, який є важливим інструментом управління економікою країни і дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо розвитку вітчизняного експорту та імпорту. У статті досліджено основні показники зовнішньої торгівлі країни, зокрема торговельний баланс, обсяги і структура експорту та імпорту в розрізі товарів і послуг, виявлено певні проблеми і запропоновано рекомендації щодо їх вирішення. Зокрема, встановлено, що протягом останніх років торговельний баланс України є стабільно від’ємним і свідчить про залежність нашої держави від зовнішніх ринків. Виявлено, що в структурі експорту значну питому вагу займають сировина і напівфабрикати, а в структурі імпорту – готова продукція, що негативно відображається на економічному стані нашої країни. Запропоновано стратегічні орієнтири розвитку зовнішньоекономічної діяльності спрямовані на підвищення конкурентоспроможності національної економіки на міжнародному ринку та оптимізацію структури експорту та імпорту.

Посилання

Гребельник О.П. Методологічні аспекти аналізу участі України у сфері світогосподарських відносин. Стратегія розвитку України. 2019. № 2. С. 13–21.

Кущенко О.І., Шкіра Д.М. Аналітична оцінка зовнішнього ринку України. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2019. № 9. С. 42–49. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2019-9-05

Лопатовський В. Г., Новіцький О. В. Стратегічні орієнтири підвищення ефективності експортно-імпортних операцій в системі забезпечення економічної безпеки підприємств. Innovation and Sustainability. 2022. № 4. С. 139–146. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2022.4.139.146

Милашко О.Г. Статистичне дослідження стану розвитку зовнішньої торгівлі України. Вісник соціально-економічних досліджень. 2021. № 1 (76). С. 191–202. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(76).2021.191-202

Прохорова В.В. Експортно-імпортна операція розвитку промислових підприємств в стратегічному управлінні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 14. С. 522–525.

Рахман М.С., Залогіна Т.О. Структурний аналіз імпортних операцій України. Бізнесінформ. 2018. № 9. С. 25–34.

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Hrebelnyk, O. (2019). Metodolohichni aspekty analizu uchasti Ukrayiny u sferi svitohospodarskykh vidnosyn [Methodological Aspects of Analysing Ukraine's Participation in World Economic Relations]. Stratehiya rozvytku Ukrayiny – Ukraine's development strategy, 2, 13–21.

Kushchenko, O., & Shkira, D. (2019). Analitychna otsinka zovnishnoho rynku Ukrayiny [Analytical assessment of the foreign market of Ukraine]. Visnyk KHNU imeni V.N. Karazina. Seriya «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krayinoznavstvo. Turyzm» – V.N. Karazin Kharkiv National University Bulletin. Series "International Relations. Economics. Country Studies. Tourism", 9, 42–49. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2019-9-05 [in Ukrainian]

Lopatovskyy, V., & Novitskyy, O. (2022). Stratehichni oriyentyry pidvyshchennya efektyvnosti eksportno-importnykh operatsiy v systemi zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv [Strategic guidelines for increasing the efficiency of export-import operations in the system of ensuring the economic security of enterprises]. Innovation and Sustainability – Innovation and Sustainability, 4, 139–146. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2022.4.139.146 [in Ukrainian].

Milashko, O. (2021). Statystychne doslidzhennya stanu rozvytku zovnishnoyi torhivli Ukrayiny [Statistical study of the state of development of foreign trade of Ukraine]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Bulletin of Socio-Economic Research, 1(76), 191–202. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(76).2021.191-202 [in Ukrainian].

Prokhorova, V. (2016). Eksportno-importna operatsiya rozvytku promyslovykh pidpryyemstv v stratehichnomu upravlinni [Export-import operation of industrial enterprises development in strategic management]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, 14, 522–525.

Rahman, M., & Zalohina, T. (2018). Strukturnyy analiz importnykh operatsiy Ukrayiny [Structural analysis of import operations of Ukraine]. Biznesinform – Businessinform, 9, 25–34.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/

Переглядів статті: 277
Завантажень PDF: 174
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Оліховський, В. (2023). АНАЛІЗУВАННЯ СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-16
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ