ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ ЧАС

  • Ольга Стефанюк ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0001-7362-6096
  • Наталія Галунець Миколаївський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0001-7709-9238
  • Марина Сідненко Придніпровський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0003-3280-8496
Ключові слова: бізнес, вид економічної діяльності, програма, державна підтримка

Анотація

Метою статті є висвітлення пріоритетів розвитку бізнесу у воєнний час з точки зору практичного аспекту. Визначено, що розвиток бізнесу під час воєнного стану включає багато невизначеностей і ризиків. Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2022 року представники вітчизняного бізнесу зазнали 13 млрд. дол. США збитків від російської агресії. З’ясовано, що уряд розробив і реалізує програми надання тимчасової допомоги та підтримки бізнесу під час воєнного стану, зокрема у рамках проєкту єРобота запроваджено програму «Власна справа», також держава намагається кредитувати представників бізнесу під час воєнного стану, надаючи кредит під 0% на суму до 60 млн. грн. відповідно до державної програми «Доступні кредити 5–9 %». Визначено, що одним із головних викликів сьогодення є розробка та подальше впровадження рішень для підтримки підприємницької діяльності та подальшого зростання та розширення бізнесу в Україні.

Посилання

Мельник Т. Ю. Державна підтримка та стимулювання розвитку бізнесу в Україні під час дії воєнного стану. Економіка, управління та адміністрування. 2022. Випуск 2 (100). С. 3-11.

Онешко С. В., Кучінік Н. І., Гринчук Н. М. Податкове стимулювання бізнесу в умовах воєнного стану. Наукові перспективи. 2022. № 5(23). С. 259-272.

Юрченко О., Чернишова О., Стойка І. Digital-трансформація бізнесу в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 40. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1464

Мурована Т. О. Вітчизняне підприємництво в умовах воєнного стану: основні тенденції та методи підтримки. Економіка та суспільство. 2023. Випуск 47. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/2144/2073

Збитки, завдані українському бізнесу внаслідок російської агресії, оцінюються в $13 млрд. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-zavdani-ukrayinskomu-biznesu-vnaslidok-rosiyskoyi-agresiyi-otsinyuyutsya-v-13-mlrd/

Бізнес пом’якшив негативні очікування щодо власної ділової активності, поліпшив інфляційні та курсові оцінки – результати опитування керівників компаній у І кварталі 2023 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/biznes-pomyakshiv-negativni-ochikuvannya-schodo-vlasnoyi-dilovoyi-aktivnosti-polipshiv-inflyatsiyni-ta-kursovi-otsinki--rezultati-opituvannya-kerivnikiv-kompaniy-u-i-kvartali-2023-roku

Держава розширює програми допомоги бізнесу, - Юлія Свириденко. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/derzhava-rozshyriuie-prohramy-dopomohy-biznesu-iuliia-svyrydenko

Підтримка бізнесу в умовах війни. URL: https://business.diia.gov.ua/wartime

Meljnyk, T. Ju. (2022). Derzhavna pidtrymka ta stymuljuvannja rozvytku biznesu v Ukrajini pid chas diji vojennogho stanu [State support and stimulation of business development in Ukraine during martial law]. Ekonomika, upravlinnja ta administruvannja – Economy, management and administration, 2 (100), 3-11 [in Ukrainian].

Oneshko, S. V., Kuchinik, N. I., Ghrynchuk, N. M. (2022). Podatkove stymuljuvannja biznesu v umovakh vojennogho stanu [Tax stimulation of business under martial law]. Naukovi perspektyvy – Scientific perspectives, 5(23), 259-272 [in Ukrainian].

Jurchenko, O., Chernyshova, O., Stojka, I. (2022). Digital-transformacija biznesu v umovakh vijny [Digital transformation of business in the conditions of war]. Ekonomika ta suspiljstvo – Economy and society, 40. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1464 [in Ukrainian].

Murovana, T. O. (2023). Vitchyznjane pidpryjemnyctvo v umovakh vojennogho stanu: osnovni tendenciji ta metody pidtrymky [Domestic entrepreneurship under martial law: main trends and methods of support]. Ekonomika ta suspiljstvo – Economy and society, 47. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/2144/2073 [in Ukrainian].

Zbytky, zavdani ukrajinsjkomu biznesu vnaslidok rosijsjkoji aghresiji, ocinjujutjsja v $13 mlrd [Damages caused to Ukrainian business as a result of Russian aggression are estimated at $13 billion]. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-zavdani-ukrayinskomu-biznesu-vnaslidok-rosiyskoyi-agresiyi-otsinyuyutsya-v-13-mlrd/ [in Ukrainian].

Biznes pom'jakshyv neghatyvni ochikuvannja shhodo vlasnoji dilovoji aktyvnosti, polipshyv infljacijni ta kursovi ocinky – rezuljtaty opytuvannja kerivnykiv kompanij u I kvartali 2023 roku [Business mitigated negative expectations regarding its own business activity, improved inflation and exchange rate estimates - results of a survey of company managers in the 1st quarter of 2023]. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/biznes-pomyakshiv-negativni-ochikuvannya-schodo-vlasnoyi-dilovoyi-aktivnosti-polipshiv-inflyatsiyni-ta-kursovi-otsinki--rezultati-opituvannya-kerivnikiv-kompaniy-u-i-kvartali-2023-roku [in Ukrainian].

Derzhava rozshyrjuje proghramy dopomoghy biznesu, - Julija Svyrydenko [The state is expanding business assistance programs, - Yulia Svyridenko]. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/derzhava-rozshyriuie-prohramy-dopomohy-biznesu-iuliia-svyrydenko [in Ukrainian].

Pidtrymka biznesu v umovakh vijny [Business support in wartime]. URL: https://business.diia.gov.ua/wartime [in Ukrainian].

Переглядів статті: 134
Завантажень PDF: 135
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Стефанюк, О., Галунець, Н., & Сідненко, М. (2023). ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ ЧАС. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-68
Розділ
ЕКОНОМІКА