ДОКУМЕНТУВАННЯ НАДХОДЖЕННЯ І РУХУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Ключові слова: готова продукція, продукція лісового господарства, продукція деревного походження, продукція недеревного походження, первинний документ

Анотація

У статті досліджено прогалини у класифікації лісових ресурсів, що спричиняє недоліки їх відображення в обліку. Встановлено, що основна увага при складанні первинних облікових документів на підприємствах лісового господарства приділяється відображенню готової продукції деревного походження. Визначено, що важливе значення для вітчизняних лісогосподарських підприємств має лісова продукція недеревного походження, яка наразі не є об’єктом бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим обґрунтовано необхідність ведення бухгалтерського обліку недеревних лісових ресурсів, що сприятиме підвищенню прибутковості підприємств лісового господарства. Для відображення у бухгалтерському обліку лісової продукції недеревного походження розроблено первинний документ – Акт на збір та сортування недеревної продукції лісівництва.

Посилання

Здирко Н.Г., Дриманова Л.М. Класифікація та оцінка продукції лісівництва для потреб бухгалтерського обліку. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 11–12. С. 26–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2022.11—12.26

Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: https://www.fao.org/home/en/ (дата звернення: 11.02.2023).

Публічний звіт Голови Державного агентства лісових ресурсів України за 2022 рік. URL: https://forest.gov.ua/storage/app/sites/8/publich_zvit/publichnii-zvit-za-2022.pdf (дата звернення: 20.02.2023).

Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/for_area/default/table?lang=en (дата звернення: 11.02.2023).

Офіційний сайт Державного агентства лісових ресурсів України. URL: https://forest.gov.ua/ (дата звернення: 18.02.2023).

Проект ФАО: Дорожня карта лісового господарства України. URL: https://www.openforest.org.ua/228808/ (дата звернення: 18.02.2023).

Лісовий кодекс України: Закон України від 21.01.1994 р. № 3852-XII (Редакція від 23.03.2023, підстава – 2952-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text (дата звернення: 05.02.2022).

Замула І.В., Танасієва М.М., Шавурська О.В. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит лісових ресурсів і витрат на їх відтворення та використання : монографія. Житомир, 2021. 257 с.

Агропорадник «Первинні документи в агросекторі». URL: https://uteka.ua/ua/publication/grosbuhagro2021-38-pervynni-dokumenty-v-ahrosektori-170-agrosovetchik-pervichnye-dokumenty-v-agrosektore (дата звернення: 15.02.2022).

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV (Редакція від 10.08.2022, підстава – 2435-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 23.02.2023).

Інструкція з ведення електронного обліку деревини: Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27 вересня 2021 року № 621. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1343-21#Text (дата звернення: 23.02.2023).

Сторожук Т.М., Дружинська Н.С. Недеревні лісові ресурси. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 10. С. 260–263.

Zdyrko, N.H., & Drymanova, L.M. (2022). Klasyfikatsiia ta otsinka produktsii lisivnytstva dlia potreb bukhhalterskoho obliku [Classification and assessment of forestry products for accounting purposes]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 11–12, 26–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2022.11—12.26 [in Ukrainian]. 2. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available at: https://www.fao.org/home/en/

Publichnyi zvit Holovy Derzhavnoho ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy za 2022 [Public report of the Head of the State Forest Resources Agency of Ukraine for 2022]. Available at: https://forest.gov.ua/storage/app/sites/8/publich_zvit/publichnii-zvit-za-2022.pdf

Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/for_area/default/table?lang=en.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy [Official website of the State Agency of Forest Resources of Ukraine]. Available at: https://forest.gov.ua/

Proekt FAO: Dorozhnia karta lisovoho hospodarstva Ukrainy [FAO Project: Forestry Road Map of Ukraine]. Available at: https://www.openforest.org.ua/228808/

Lisovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy № 3852-XII [Forest Code of Ukraine: Law of Ukraine № 3852-XII]. (January 21, 1994). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text

Zamula, I.V., Tanasiieva, M.M., & Shavurska, O.V. (2021). Bukhhalterskyi oblik, analiz i audyt lisovykh resursiv i vytrat na yikh vidtvorennia ta vykorystannia [Accounting, analysis and audit of forest resources and costs for their reproduction and use]. Zhytomyr : DU “Zhytomyrska politekhnika”. [in Ukrainian]

Ahroporadnyk «Pervynni dokumenty v ahrosektori» [Agricultural adviser “Primary documents in the agricultural sector”]. Available at: https://uteka.ua/ua/publication/grosbuhagro2021-38-pervynni-dokumenty-v-ahrosektori-170-agrosovetchik-pervichnye-dokumenty-v-agrosektore

Pro bukhhalterskyi oblik i finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy № 996-XIV [On accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine № 996-XIV]. (July 16, 1999). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Instruktsiia z vedennia elektronnoho obliku derevyny: Nakaz Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy № 621 [Instructions for keeping electronic records of wood: Order of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine № 621]. (September 27, 2021). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1343-21#Text

Storozhuk, T.M., & Druzhynska, N.S. (2015). Nederevni lisovi resursy [Non-timber forest resources]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment – Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Economics and management, 10, 260–263. Available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/10-2015/58.pdf

Переглядів статті: 182
Завантажень PDF: 280
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Дриманова, Л. (2023). ДОКУМЕНТУВАННЯ НАДХОДЖЕННЯ І РУХУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-69
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ